Quyết định 3703/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Hội đồng Thẩm định Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Số hiệu: 3703/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3703/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 01/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí dự án quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 898/TTr-STTTT ngày 25/10/2016 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1397/SNV-TC ngày 03/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Thẩm định Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Hội đồng), thành phần Hội đồng gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

2. Ủy viên thường trực Hội đồng: Ông Võ Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

3. Các Ủy viên phản biện:

- Ông Nguyễn Tiến Thành, Trưởng phòng Thống kê và Tư liệu, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ;

- Ông Hồ Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học – Công báo, Văn phòng UBND tỉnh;

4. Các Ủy viên:

- Ông Nguyễn Trần Quang, Quyền Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Hoàng Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Trần Trung Thông, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy;

- Ông Hoàng Ngọc Đan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới;

- Ông Hoàng Xuân Dinh, Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính;

- Ông Lê Thủy Thạch, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Trần Tấn An, Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Y tế.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định “Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của cơ quan mình để hoạt động. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND; (b/c)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

PHỤ LỤC 2

SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN TỐI THIỂU, THÀNH PHẦN, CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN QUY HOẠCH
(Kèm theo Thông tư số 05/2013//TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013)

Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh

Chín (09)

- Đại diện một số Sở, ngành chức năng liên quan của tỉnh, UBND cấp huyện và chuyên gia am hiểu lĩnh vực có liên quan

- Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Tối thiểu hai (02) ủy viên phản biện, có trình độ đại học trở lên về chuyên môn có liên quan đến ngành, lĩnh vực, sản phẩm được quy hoạch và có kinh nghiệm trong công tác quy hoạch với ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm nếu có bằng đại học; hai (02) năm kinh nghiệm nếu có bằng thạc sỹ; một (01) năm nếu có bằng tiến sỹ;

- Một (01) Ủy viên thường trực Hội đồng là lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Các ủy viên Hội đồng.