Quyết định 37/2021/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi Quy định biệt phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở; trung học phổ thông từ đơn vị thừa giáo viên đến đơn vị thiếu giáo viên kèm theo Quyết định 24/2019/QĐ-UBND
Số hiệu: 37/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Võ Trọng Hải
Ngày ban hành: 06/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2021/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BIỆT PHÁI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ; TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỪ ĐƠN VỊ THỪA GIÁO VIÊN ĐẾN ĐƠN VỊ THIẾU GIÁO VIÊN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2019/QĐ-UBND NGÀY 09/5/2019 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 211/SNV-CCVC ngày 13/8/2021, Văn bản số 1652/SNV-CCVC ngày 26/8/2021 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 346/BC-STP ngày 13/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định biệt phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở; trung học phổ thông từ đơn vị thừa giáo viên đến đơn vị thiếu giáo viên ban hành kèm theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định nguyên tắc, điều kiện, thời hạn, đối tượng, chế độ chính sách, nghĩa vụ và quy trình thực hiện biệt phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở từ các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi tắt là đơn vị cấp huyện) thừa giáo viên đến đơn vị cấp huyện thiếu giáo viên; từ trường trung học phổ thông (sau đây gọi tắt là THPT) thừa giáo viên đến trường THPT và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Đối tượng áp dụng

a) Giáo viên đã được tuyển dụng theo quy định, hưởng lương từ ngân sách nhà nước và đang làm việc tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, THPT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 như sau:

“1. Biệt phái giáo viên là việc giáo viên của đơn vị cấp huyện này được cử đến làm công tác giảng dạy ở đơn vị cấp huyện khác; từ trường THPT này đến trường THPT khác; từ trường THPT đến Trung tâm theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời gian nhất định theo quy định hiện hành.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Mục đích của việc biệt phái

Đảm bảo yêu cầu về cơ cấu, số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, cân đối thiếu, thừa giáo viên giữa các đơn vị cấp huyện, giữa các trường THPT, Trung tâm; quan tâm chất lượng giáo dục toàn diện vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; thúc đẩy viên chức hoàn thành nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật; chống tư tưởng an phận, thiếu chí hướng phấn đấu.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 6 như sau:

“1. Giáo viên biệt phái được hưởng: Lương và phụ cấp lương (nếu có), các quyền lợi khác theo quy định; các chế độ, chính sách quy định tại Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐNĐ ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh; trường hợp biệt phái đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng các chính sách đối với viên chức công tác tại địa bàn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Hàng tháng, đơn vị tiếp nhận giáo viên biệt phái gửi bản chấm công về cho đơn vị cử biệt phái để làm căn cứ thanh toán tiền lương và các chế độ khác cho giáo viên biệt phái.

2. Giáo viên phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định biệt phái của cơ quan có thẩm quyền, thực hiện thời gian biệt phái đúng quy định. Giáo viên được cử biệt phái phải chịu sự phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị nơi đến làm nhiệm vụ biệt phái. Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ biệt phái, giáo viên có thành tích xuất sắc hoặc vi phạm kỷ luật thì UBND cấp huyện, trường THPT, Trung tâm nơi giáo viên được cử đến biệt phái tiến hành bình xét khen thưởng hoặc xem xét xử lý kỷ luật, đề nghị hình thức khen thưởng hoặc hình thức kỷ luật (nếu có) và gửi hồ sơ về UBND cấp huyện, trường THPT nơi cử biệt phái để xin ý kiến thống nhất hoặc đề nghị cơ quan cấp trên có thẩm quyền quyết định. Hết thời hạn biệt phái, giáo viên được cử đi biệt phái phải nộp báo cáo kết quả trong thời gian công tác biệt phái (có nhận xét, đánh giá của đơn vị nơi đến làm nhiệm vụ biệt phái) cho đơn vị cử đi biệt phái.”

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 7 như sau:

“2. Cả hai vợ, chồng đều là giáo viên thuộc diện biệt phái thì cùng lúc chỉ thực hiện biệt phái 01 người.

3. Những người có vợ hoặc chồng đang công tác tại hải đảo, các xã biên giới, cửa khẩu quốc tế hoặc đang làm nhiệm vụ quốc tế thuộc lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức.”

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 8 như sau:

“5. Giáo viên đơn thân đang nuôi con dưới 18 tuổi”.

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 11 như sau:

“1. Căn cứ quy mô số lớp được giao và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về định mức giáo viên/lớp, quy định về thời gian làm việc của giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường THPT, Trung tâm đề xuất nhu cầu đội ngũ giáo viên.”

2. Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát tình hình đội ngũ giáo viên (số hiện có, số sẽ nghỉ hưu, số thôi việc theo chính sách của Trung ương, của tỉnh trong năm học, số ốm đau lâu dài, bệnh hiểm nghèo) để xác định số giáo viên thừa, thiếu của từng trường THPT, Trung tâm theo tổng biên chế và cơ cấu từng bộ môn.

3. Căn cứ thực tế thừa, thiếu giáo viên của các trường THPT, Trung tâm, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án cử giáo viên biệt phái từ trường THPT thừa giáo viên đến trường THPT, Trung tâm thiếu giáo viên trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 15 tháng 7 hàng năm.”

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 12 như sau:

“4. Các quyết định biệt phái, tiếp nhận giáo viên của UBND cấp huyện đối với giáo viên tiểu học, THCS; quyết định tiếp nhận giáo viên THPT được biệt phái đến Trung tâm của UBND cấp huyện; quyết định cử đi biệt phái đối với giáo viên THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo phải thực hiện xong trước ngày 15 tháng 8 hàng năm để kịp thời bố trí công tác và phân công nhiệm vụ tại đơn vị vào đầu năm học mới.”

9. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 13 như sau:

“c) Bố trí kinh phí và giao cơ sở giáo dục nơi tiếp nhận giáo viên biệt phái thực hiện chi trả chính sách biệt phái (sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục hàng năm tỉnh đã bố trí theo biên chế kế hoạch), chính sách đối với viên chức công tác tại địa bàn đặc biệt khó khăn (nếu có), phần chênh lệch phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo theo Quyết định 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập (nếu có), chế độ tiền lương ngoài giờ (nếu có) cho giáo viên biệt phái”.

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:

“Điều 15. Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Điều 11 của Quy định này.

2. Phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu biệt phái cho các đơn vị cấp huyện.

3. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện các chế độ, chính sách cho giáo viên THPT được cử đi biệt phái theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

4. Kiểm tra việc thực hiện quy trình xét giáo viên cử đi biệt phái của các trường THPT và việc quản lý, sử dụng giáo viên biệt phái của các trường THPT, Trung tâm.”

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/9/2021.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nội vụ; để b/c
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; để b/c
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; để b/c
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban, UBKT, Văn phòng - Tỉnh ủy;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VP, VX NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Trọng Hải