Quyết định 369/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam”, vay vốn Ngân hàng phát triển Châu Á
Số hiệu: 369/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 21/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 369/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN “XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ (CRIEM) - DỰ ÁN THÀNH PHẦN TỈNH QUẢNG NAM”, VAY VỐN ADB

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam ”, vay vốn Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB);

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1221/BKHĐT-KTĐN ngày 28 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam” đến ngày 30 tháng 11 năm 2026.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1170/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam:

- Thực hiện thủ tục phê duyệt điều chỉnh Dự án theo đúng thẩm quyền và chịu trách nhiệm triển khai, hoàn thành Dự án trong thời gian được gia hạn.

- Đảm bảo bố trí đủ kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương, vốn đối ứng năm 2022 và giai đoạn tiếp theo để thực hiện, hoàn thành Dự án trên cơ sở tổng vốn Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

- Dự án được thực hiện qua 02 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn, do vậy trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam lưu ý, bảo đảm tổng mức đầu tư Dự án trong từng giai đoạn nhằm phù hợp quy định của Luật Đầu tư công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Ngoại giao; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTgTT Phạm Bình Minh;
- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT, NN&PTNT, TP, NG; UBDT;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, CN, NN, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh