Quyết định 3670/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Danh mục bổ sung dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020
Số hiệu: 3670/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 18/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3670/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC BỔ SUNG DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Chương trình số 14/CTr-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 241/TTr-SKH ngày 31/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục bổ sung dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020 (tổng số 04 dự án kêu gọi đầu tư bổ sung với tổng vốn đầu tư dự kiến 790 tỷ đồng).

Điều 2. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện công b, đăng tải danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh theo quy định; hướng dẫn thực hiện các trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở ngành Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; UBND các huyện Bát Xát, Bảo Thắng; Thủ trưởng các sở ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ KH&ĐT;
- TT. TU, UBND tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu: VT, KT(1,2), TH(1,3), QLĐT(1,3,4), VX3.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

PHỤ BIỂU

DANH MỤC BỔ SUNG DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2017-2020
(Kèm theo Quyết định số: 3670/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Lào Cai)

TT

Tên dự án/ lĩnh vực

Địa điểm thực hiện

Mục tiêu, quy mô

Dự kiến tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)

Hình thức

Đầu mối liên hệ

I

Lĩnh vực Công nghiệp, XDCB

 

540

 

 

1

Chợ trung tâm huyện Bát Xát

Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát

Diện tích 3 ha, quy mô 2 tầng kết hợp văn hóa, du lịch của địa phương.

140

DDI

UBND huyện Bát Xát Địa chỉ: Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát

Điện thoại: 02143 883 007 - Fax: 02143 883 186

Email: contact-batxat@laocai.gov.vn

2

Xử lý, chế biến thải GYPS thành thạch cao nhân tạo

Khu CN Tng loỏng, huyện Bảo Thng

Khu đất giáp bãi GYPS của DAP Lào Cai, diện tích nhà máy dự kiến 15 ha

400

DDI, PPP

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai; Địa chỉ: Số 001 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai; Điện thoại: 0214 3830.273; Fax: 0214 3830190

II

Lĩnh vực Văn hóa, Dịch vụ Du lịch, Thương mại

 

 

250

 

 

1

Nâng cấp chợ Mường Hum

Xã Mường Hum, Huyện Bát Xát

Chợ văn hóa tiêu chuẩn hạng 3 với diện tích 3000 m2

50

DDI

UBND huyện Bát Xát Địa chỉ: Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát

Điện thoại: 02143 883 007 - Fax: 02143 883 186

Email: contact-batxat@laocai.gov.vn

2

Phát triển du lịch khám phá đỉnh núi Nhìu Cồ San, Ky Quan San

Xã Sàng Ma Sáo, Huyện Bát Xát

102 ha

200

DDI

UBND huyện Bát Xát Địa chỉ: Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát

Điện thoại: 02143 883 007 - Fax: 02143 883 186

Email: contact-batxat@laocai.gov.vn

 

Tổng cộng I + II

 

 

790

 

 

Ghi chú:

DDI: Đầu tư trong nước

PPP: Hợp tác công tư