Quyết định 367/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm” vay vốn Ngân hàng Thế giới
Số hiệu: 367/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 21/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 367/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN "MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI - TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM”, VAY VỐN WB

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ các Quyết định số: 582/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016, Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục Dự án và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm”, vay vốn WB;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1479/BKHĐT-KTĐN ngày 10 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Dự án và thời hạn đóng các Hiệp định vay vốn của Dự án “Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm” (Dự án) sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 và Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận:

- Thực hiện thủ tục phê duyệt điều chỉnh Dự án theo đúng thẩm quyền.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Dự án; bố trí đầy đủ kế hoạch các nguồn vốn cho Dự án, đảm bảo hoàn thành Dự án đúng thời hạn. Trường hợp không hoàn thành đúng thời hạn ngày 30 tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm bố trí vốn để thực hiện các hạng mục chưa hoàn thiện của Dự án.

- Phối hợp với Bộ Tài chính trao đổi, làm việc với WB để thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn các Hiệp định vay của Dự án.

Điều 3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và WB thực hiện thủ tục điều chỉnh Hiệp định vay của Dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, PTTgTT Phạm Bình Minh;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD, TP, NG;
- UBND tỉnh Ninh Thuận;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, CN, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, QH
QT (3).HN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh