Quyết định 3577/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng" trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2020
Số hiệu: 3577/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Minh Thông
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3577/QĐ.UBND

Nghệ An, ngày 25 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”;

Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” của ngành Giáo dục;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 225/TTr-SGD&ĐT ngày 30 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh Nghệ An (kèm theo Kế hoạch tiết)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Thông

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016
của UBND tỉnh Nghệ An)

Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” (sau đây gọi là Đề án 1501); Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”.

UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016 - 2020, như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Nghệ An nhằm tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống phát triển toàn diện, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, yêu nước, tự hào dân tộc, có ý thức tuân thủ pháp luật, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trở thành những công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Mục tiêu cụ thể:

- 100% thanh niên là công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giáo dục Nghệ An, thanh niên thiếu niên và nhi đồng là học sinh được phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, được quán triệt nội dung Đề án 1501, Kế hoạch triển khai Đề án 1501 trong ngành Giáo dục Nghệ An.

- 100% các trường học trên địa bàn tỉnh xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

- 100% đội ngũ làm công tác Đoàn, Đội, giáo viên dạy môn Đạo đức, Giáo dục công dân được bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

- Đến năm 2020, giới thiệu cho Đảng 4000 đoàn viên ưu tú, trong đó ít nhất có 1000 đảng viên trẻ được kết nạp; 100% thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể.

II. YÊU CẦU

1. Các hoạt động phải sát với nội dung của Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng”, bảo đảm tính khoa học, tính khả thi; thực hiện nghiêm túc các nội dung của Đề án có chất lượng, phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục và các đơn vị khác trên toàn tỉnh.

2. Đề cao trách nhiệm của các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục, đào tạo trong việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và thống nhất giữa cấp ủy và lãnh đạo chuyên môn trong việc triển khai Đề án 1501.

3. Phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng và việc thực hiện các phong trào thi đua trong ngành giáo dục; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong việc thực hiện Đề án.

III. NỘI DUNG

1. Rà soát, hoàn thiện chương trình, tài liệu phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiên, thiếu niên và nhi đồng phù hợp ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng.

2. Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong chương trình chính khóa ở các cấp học. Tiếp tục đổi mới và triển khai có chất lượng các hình thức giáo dục ngoại khóa, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phù hợp với các cấp học.

3. Khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo để có cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.

4. Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao trình độ, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp, đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, môn pháp luật, đội ngũ báo cáo viên, cán bộ phụ trách công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

5. Bổ sung tài liệu phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong nhà trường:

- Bổ sung các tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và học tập; sách và ấn phẩm bồi dưỡng tâm hồn, giá trị sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; quản lý và khai thác, sử dụng tủ sách này trong nhà trường có hiệu quả.

- Chú trọng việc sử dụng các phương tiện điện tử, tin học, các mô hình trực quan phục vụ việc giảng dạy và học tập môn Đạo đức, Giáo dục công dân. Quản lý nội dung và khai thác hiệu quả hệ thống truyền thông, văn hóa, thể thao sẵn có để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

6. Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện các hoạt động các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

7. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục học sinh, sinh viên; bảo đảm và tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động vui chơi của của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giải pháp thực hiện

a) Quán triệt các văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng:

- Phổ biến các nội dung của Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 -2020" của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch triển khai Đề án tại tỉnh Nghệ An.

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; tuyên truyền các tinh hoa văn hóa, giá trị nhân văn của nhân loại, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam nói chung và con người Xứ Nghệ nói riêng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ, đấu tranh phòng chống "Diễn biến hòa bình", phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch, phản động.

- Đa dạng hóa và lồng ghép các hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị, triển lãm, các chuyên mục về nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trên cổng thông tin của đơn vị. Vinh danh, tuyên dương các tấm gương thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và công tác xã hội.

b) Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên:

- Lựa chọn nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong nhà trường đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo, bảo đảm nội dung giáo dục tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa dân tộc và nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học Đạo đức và Giáo dục công dân, Giáo dục lý luận chính trị theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; phát huy tính tích cực của học sinh, sinh viên; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

- Đa dạng hóa và vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh: Thực hiện giáo dục theo chủ đề kết hợp với hoạt động vui chơi, thực hành trải nghiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non; Tăng cường các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội, đưa hoạt động trực nhật, hoạt động vệ sinh trường, lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường của học sinh vào nội quy, quy chế của nhà trường; Tăng cường các hoạt động câu lạc bộ văn hóa, thể thao trong các nhà trường, thực hiện có nền nếp việc tập thể dục giữa giờ cho học sinh phổ thông, các bài tập thể dục tại chỗ cho học sinh và hô khẩu ngữ sau khi tập thể dục.

- Đẩy mạnh văn hóa đọc trong nhà trường; tổ chức giới thiệu sách, xây dựng tủ sách pháp luật, giáo dục nhân cách cho học sinh, sinh viên.

c) Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong các cơ sở giáo dục, đào tạo:

- Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua "Dạy tốt - học tốt" gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI và Kế hoạch của Tỉnh ủy Nghệ An về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng do Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động. Tổ chức phát động các đợt sinh hoạt chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao trong học sinh, sinh viên, nhà giáo nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, địa phương, ngành giáo dục, nhà trường.

- Hằng năm kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai các phong trào thi đua để phát triển, nhân rộng các mô hình có giá trị thực tiễn cao; kịp thời tuyên dương, khen thưởng từ cơ sở đối với các trường hợp tiêu biểu.

d) Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo:

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp, giáo viên giảng dạy các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị, giáo viên làm công tác Đoàn, Đội, cán bộ phụ trách công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

- Xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật trong nhà trường hoạt động thường xuyên, có hiệu quả.

đ) Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình, xã hội trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng:

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục học sinh, sinh viên:

Các cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức tuyên truyền cho cha mẹ học sinh, sinh viên về quyền, bổn phận của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, mục tiêu giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ; xây dựng gia đình mẫu mực, hạnh phúc, tiến bộ, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được phát triển năng lực; chủ động phối hợp với nhà trường và các đoàn thể trong việc giáo dục học sinh, sinh viên.

Tổ chức để cha mẹ học sinh, sinh viên cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục và tạo môi trường giáo dục tốt nhất; tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh triển khai và phát huy có hiệu quả vai trò trong các hoạt động của nhà trường.

- Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện; xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong các nhà trường; thực hiện nghiêm túc việc hát Quốc ca trong các lễ chào cờ; tiếp tục thực hiện và đưa các nội dung phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thành các hoạt động thường xuyên trong các cấp học mầm non và phổ thông; thành lập bộ phận tư vấn, hỗ trợ học sinh trong các trường học; khuyến khích hoạt động của các câu lạc bộ sở thích, tài năng trong học sinh, sinh viên.

- Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em; đẩy mạnh quản lý và bảo đảm an ninh, trật tự trường học, an toàn cho học sinh sinh viên:

Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục. Các cơ sở giáo dục thực hiện Quy chế phối hợp giữa nhà trường và công an địa phương.

Tăng cường quản lý, giáo dục, tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường; các cơ sở giáo dục đào tạo thành lập Tổ công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học với lực lượng nòng cốt là lãnh đạo nhà trường, cán bộ, nhà giáo, học sinh sinh viên xung kích tình nguyện và công an địa phương.

Lãnh đạo chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục đào tạo định kỳ hằng năm gặp gỡ, đối thoại nắm bắt tâm tư, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

e) Tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Rà soát lại việc bố trí, sử dụng sân chơi, bãi tập cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trong và ngoài nhà trường, xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

g) Tổ chức chỉ đạo điểm về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng đối với một số cơ sở giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo. Tổ chức kiểm tra tại cơ sở, đánh giá định kỳ hằng năm để rút kinh nghiệm, khen thưởng tổ chức, cá nhân thực hiện xuất sắc và có hướng xử lý kịp thời những tồn tại (nếu có).

2. Phân công nhiệm vụ

a) Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các Sở, ngành triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đề án thuộc phạm vi ngành giáo dục và đào tạo.

- Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án 1501 ở từng đơn vị.

- Tổ chức kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1501 giai đoạn 2016 - 2020 về UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo hàng năm trước ngày 15/12 hàng năm.

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo, lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong quá trình triển khai Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam" giai đoạn 2010 - 2020.

- Kiểm tra, rà soát xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh; chủ trì và phối hợp với các ban, ngành liên quan xây dựng và đưa vào hoạt động hiệu quả các sân chơi, bãi tập cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trong Đề án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở dạy nghề triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án.

d) Tỉnh đoàn

- Phối hợp với các Sở, ngành triển khai Đề án 1501.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện hoạt động tổ chức các hoạt động hè cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Chủ trì triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn tỉnh.

đ) Sở Thông tin và truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh xây dựng chuyên mục, chương trình tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

e) Công an tỉnh:

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục Nghệ An.

- Phối hợp với các Sở, ngành xây dựng kế hoạch và triển khai đấu tranh phòng, chống tội phạm và giáo dục thanh, thiếu niên cá biệt.

e) Sở Tài chính:

Tham mưu bố trí ngân sách hàng năm cho các Sở, ban, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh.

g) UBND các huyện, thành phố, thị xã:

Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1501 giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện; Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Thời gian thực hiện: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở Kế hoạch được phê duyệt phối hợp với các Sở, ngành liên quan lập phương án triển khai hằng năm theo yêu cầu tại Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng" của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc Báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để tổng hợp, xử lý./.