Quyết định 3569/QĐ-UBND năm 2016 về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Cần Thơ
Số hiệu: 3569/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Lê Văn Tâm
Ngày ban hành: 22/11/2016 Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3569/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Cần Thơ. (Đính kèm Phụ lục)

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính này sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3569/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

1. Tên thủ tục: Cấp mới Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược

a) Nội dung đơn giản hóa:

- Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 30 ngày xuống còn 15 ngày;

- Lý do: Thời hạn quy định giải quyết thủ tục Cấp mới Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược 30 ngày là tương đối dài; quá trình giải quyết thủ tục này theo trình tự, thủ tục thực tế tại địa phương là 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

b) Kiến nghị thực thi:

- Trách nhiệm thực thi phương án đơn giản hóa: Bộ Y tế;

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

c) Lợi ích phương án đơn giản hóa:

- Việc rút ngắn thời gian giải quyết sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong phục vụ người dân; giảm thời gian, chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính cho người dân;

- Tỷ lệ cắt giảm: 21,65% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực y tế.

2. Tên thủ tục: Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam trường hợp mất, bị hư hỏng; bị thu hồi theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh

a) Nội dung đơn giản hóa:

- Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 30 ngày xuống còn 15 ngày;

- Lý do: Thời hạn quy định giải quyết thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam trường hợp mất, bị hư hỏng; bị thu hồi theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 30 ngày là tương đối dài; quá trình giải quyết thủ tục này theo trình tự, thủ tục thực tế tại địa phương là 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

b) Kiến nghị thực thi:

- Trách nhiệm thực thi phương án đơn giản hóa: Bộ Y tế;

- Sửa đổi quy định tại Khoản 3 Điều 28 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.

c) Lợi ích phương án đơn giản hóa:

- Việc cấp lại chứng chỉ hành nghề không cần nhiều thời gian để thẩm định do hồ sơ của người làm thủ tục đã được lưu tại Sở Y tế. Việc rút ngắn thời gian giải quyết sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong phục vụ người dân; đồng thời giảm thời gian, chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính cho người dân;

- Tỷ lệ cắt giảm: 42,43% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực y tế.

Nghị định 79/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Dược Ban hành: 09/08/2006 | Cập nhật: 16/08/2006