Quyết định 3555/QĐ-UBND năm 2016 về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang và một số vùng của huyện Diên Khánh và Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa sản xuất, cung ứng
Số hiệu: 3555/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần Sơn Hải
Ngày ban hành: 23/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 07/06/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3555/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG, MỘT SỐ VÙNG CỦA HUYỆN DIÊN KHÁNH VÀ HUYỆN CAM LÂM DO CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA SẢN XUẤT, CUNG ỨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa tại Công văn số 481/CTN-TV ngày 14 tháng 11 năm 2016 và ý kiến của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4913/TTr-STC ngày 17 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang và một số vùng của huyện Diên Khánh và huyện Cam Lâm do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa sản xuất, cung ứng, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Số TT

Nội dung

Chỉ tiêu

1

Sản lượng nước sản xuất

40.421.000 m3

2

Tỷ lệ nước hao hụt

20%

3

Sản lượng nước thương phẩm

32.336.800 m3

4

Giá thành toàn bộ 1 m3 nước sạch

6.618 đồng/m3

5

Lợi nhuận định mức (5% giá thành toàn bộ)

331 đồng/m3

6

Giá tiêu thụ bình quân chưa gồm thuế giá trị gia tăng

6.949 đồng/m3

7

Thuế giá trị gia tăng (5%)

347 đồng/m3

8

Giá tiêu thụ bình quân đã bao gồm thuế giá trị gia tăng

7.296 đồng/m3

1. Khoán tỷ lệ nước hao hụt: 20% (Hai mươi phần trăm). Mức khoán nêu trên được giữ ổn định trong 3 năm, kể từ tháng 01 năm 2017.

Trường hợp Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa quản lý, phấn đấu giảm tỷ lệ nước hao hụt thực tế so với mức hao hụt nước được phê duyệt tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này sẽ được sử dụng 100% số tiền thu được do giảm tỷ lệ nước hao hụt để bổ sung 70% vào Quỹ đầu tư phát triển và nguồn vốn xây dựng cơ bản, 30% còn lại được bổ sung cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi của đơn vị.

Điều 2. Giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang và một số vùng của huyện Diên Khánh và huyện Cam Lâm do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa cung ứng, áp dụng theo cơ chế giá lũy tiến. Lượng nước sạch sử dụng trong một tháng tính theo hộ gia đình, với 4 mức và theo biểu giá quy định cụ thể như sau:

Các mức sử dụng nước sạch sinh hoạt

Đơn giá (đồng/m3)

Sinh hoạt 1: Từ 01 m3 - 10 m3 đầu tiên/hộ/tháng

4.750

Sinh hoạt 2: Trên 10 m3 - 20 m3/hộ/tháng

6.600

Sinh hoạt 3: Trên 20 m3 - 30 m3/hộ/tháng

7.300

Sinh hoạt 4: Trên 30 m3/hộ/tháng

9.500

Giá nước sạch sinh hoạt nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên nước, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, chi lắp đặt đồng hồ nước, ống nhánh cho khách hàng theo Nghị định số 117/2007/NĐ-CP nhưng chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Điều 3. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa chịu trách nhiệm:

1. Quyết định giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích sử dụng khác (ngoài mục đích sử dụng sinh hoạt) theo phương án giá tiêu thụ nước sạch đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

2. Thực hiện đầu tư đồng bộ đến điểm đấu nối với khách hàng sử dụng nước (bao gồm đồng hồ đo nước, ống nhánh đến hộ sử dụng nước) theo phương án giá tiêu thụ nước sạch đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ kỳ hóa đơn thu tiền nước tháng 01 năm 2017 và thay thế Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải