Quyết định 3550/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế phối hợp hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Bình Thuận
Số hiệu: 3550/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 01/12/2016 Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3550/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỈNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 năm 2015;

Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 09 tháng 09 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh;

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh có tên tại Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 09 tháng 09 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. HĐND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Lưu: VT. NC. Thuận.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3550 /QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp hoạt động công tác giữa các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các Thành viên Hội đồng NVQS tỉnh (sau đây gọi là thành viên Hội đồng) và các tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

1. Hội đồng NVQS tỉnh (sau đây gọi là Hội đồng) hoạt động dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, bảo đảm tuân thủ theo pháp luật Nhà nước.

2. Hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm chính trong quan hệ phối hợp hoạt động công tác giữa các thành viên Hội đồng, thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ các văn bản pháp luật hiện hành về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; huấn luyện hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị và thực hiện các chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trên địa bàn.

3. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể; nghị quyết của Hội đồng phải được quá nửa tổng số thành viên Hội đồng biểu quyết tán thành.

4. Về cơ chế trao đổi thông tin, Thường trực Hội đồng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) được quyền yêu cầu các thành viên Hội đồng cung cấp thông tin có liên quan đến công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; huấn luyện hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị và thực hiện các chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trên địa bàn để kịp thời tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh (sau đây gọi là Chủ tịch Hội đồng) theo dõi, chỉ đạo.

Chương II

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Điều 3: Mối quan hệ công tác giữa các thành viên Hội đồng:

1. Mối quan hệ giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Thường trực Hội đồng) với các thành viên Hội đồng là mối quan hệ chủ trì, phối hợp chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo các hoạt động của Hội đồng NVQS các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm chặt chẽ, đảm bảo đúng luật, hoàn thành chỉ tiêu trên giao.

2. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng là mối quan hệ chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Thường trực Hội đồng) tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo các hoạt động của Hội đồng NVQS cấp huyện. Đồng thời tổ chức phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất giữa các thành viên Hội đồng trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao nhằm đảm bảo triển khai thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cấp trên, giúp cho cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu trên giao.

3. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng với cơ quan giúp việc (các ban, ngành, đoàn thể và Phòng, ban thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) là quan hệ chỉ đạo và phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của các thành viên Hội đồng trong việc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra ở cấp huyện giúp Hội đồng NVQS tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; huấn luyện hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị và thực hiện các chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trên địa bàn hàng năm.

Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng và Phó Chủ tịch hội đồng.

1. Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng

- Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức thực hiện việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; chuẩn bị cho công dân phục vụ tại ngũ, kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; huấn luyện hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị và thực hiện các chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trên địa bàn; chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện.

- Quyết định giao số lượng công dân nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hàng năm cho cấp huyện.

- Triệu tập và chủ trì các Hội nghị, các cuộc họp Hội đồng thường kỳ và đột xuất để nắm tình hình và quyết định những vấn đề có liên quan phát sinh trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

- Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

2. Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng

Là người thay thế Chủ tịch Hội đồng khi vắng mặt và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng cùng cấp về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và giúp Chủ tịch Hội đồng làm một số việc như sau:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, Hội đồng NVQS các cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm được giao.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về địa bàn tuyển quân, đầu mối giao nhận quân và chỉ tiêu giao quân hàng năm cho cấp huyện.

- Tham mưu cho Hội đồng chỉ đạo theo dõi, kiểm tra việc sơ kết, tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; huấn luyện hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị và thực hiện các chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trên địa bàn theo từng năm.

- Chỉ đạo lập dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo chuyên môn theo quy định.

3. Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng

Là người thay thế Chủ tịch Hội đồng và Phó Chủ tịch Thường trực khi vắng mặt và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng cùng cấp về công tác thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hàng năm thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và giúp Chủ tịch Hội đồng làm một số việc như sau:

- Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan công an cấp huyện, thị xã, thành phố phối hợp các cơ quan chức năng xử lý triệt để các trường hợp vi phạm luật nghĩa vụ quân sự.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, Hội đồng NVQS các cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ tiêu tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hàng năm được giao.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về địa bàn, đầu mối giao, nhận và chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hàng năm cho cấp huyện.

- Tham mưu cho Hội đồng chỉ đạo theo dõi, kiểm tra việc sơ kết, tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia

Công an nhân dân; huấn luyện hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị và thực hiện các chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trên địa bàn theo từng đợt, năm.

- Chỉ đạo lập dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hàng năm; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo chuyên môn theo quy định.

Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của thành viên Hội đồng

1. Bộ CHQS tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng NVQS tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng NVQS cấp huyện, giúp cho Hội đồng NVQS cấp huyện tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; huấn luyện hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị và thực hiện các chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ hàng năm bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng; đúng thời gian, đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng NVQS tỉnh kết quả chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; huấn luyện hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị và thực hiện các chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ hàng năm.

2. Công an tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng NVQS tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng NVQS cấp huyện, giúp cho Hội đồng NVQS cấp huyện tổ chức thực hiện tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; huấn luyện hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị và thực hiện các chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ hàng năm bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng; đúng thời gian, đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng NVQS tỉnh kết quả chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các bước tổ chức thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; huấn luyện hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị và thực hiện các chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ hàng năm.

Hướng dẫn, kiểm tra Công an cấp huyện trong việc xác lập, nghiên cứu, xem xét hồ sơ và kết luận tiêu chuẩn chính trị công dân được xét tuyển, lựa chọn

vào phục vụ trong quân đội bảo đảm tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục theo Thông tư số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng NVQS cấp huyện trong xét tuyển và gọi công dân nhập ngũ theo đúng luật định.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hướng dẫn Phòng Giáo dục cấp huyện, Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên, trường năng khiếu… thực hiện tốt chế độ báo cáo danh sách học sinh đang học tại trường về Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện nơi trường đứng chân; xác minh kết luận chính xác về trình độ học vấn của công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng NVQS cấp huyện trong xét tuyển gọi công dân nhập ngũ và tham gia Công an nhân dân theo đúng luật định.

Chủ trì, phối hợp với Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề trên địa bàn của tỉnh thực hiện đầy đủ trách nhiệm ghi tại Điều 3 Thông tư liên tịch số: 175/2011/TTLT-BQP-GDĐT ngày 13 tháng 09 năm 2011 của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4. Sở Y tế

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hướng dẫn và giúp đỡ Phòng Y tế cấp huyện tổ chức, triển khai công tác khám sức khoẻ thực hiện NVQS và tuyển sinh quân sự. Xem xét và giải quyết những vướng mắc, khiếu nại, tố cáo về công tác khám sức khoẻ NVQS và tuyển sinh quân sự,

Năm 2016 chỉ đạo Phòng Y tế; Hội đồng khám sức khỏe, trung tâm y tế huyện tổ chức khám sức khỏe và xét nghiệm sàng lọc HIV, ma túy và các xét nghiệm cần thiết khác đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS cấp tỉnh triển khai hướng dẫn Trung tâm Y tế dự phòng cấp huyện và cử cán bộ trực tiếp tham gia việc xét nghiệm sàng lọc HIV, ma tuý và các xét nghiệm cần thiết khác cho công dân thuộc diện được gọi làm nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động phối hợp với cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh nắm chắc kế hoạch khám của các huyện và tổ chức xét nghiệm HIV/AIDS cùng với quá trình khám; đồng thời kết luận thông báo kịp thời cho Hội đồng NVQS cấp huyện để chốt danh sách công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ.

Tổ chức kiểm tra, giám sát các Hội đồng khám sức khoẻ NVQS cấp huyện trong việc khám sức khoẻ, kiểm tra sức khoẻ, phân loại và kết luận sức khoẻ cho từng công dân được gọi làm NVQS theo Thông tư số 16/BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng NVQS cấp huyện trong xét tuyển và gọi công dân nhập ngũ theo đúng luật định. Tổ chức thực hiện sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác khám sức khoẻ thực hiện NVQS sau mỗi năm tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo ngân sách cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

6. Sở Tư pháp

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Phòng Tư pháp cấp huyện tổ chức phổ biến, rà soát, thẩm định, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự; phối hợp tốt trong đăng ký, quản lý thực lực; cung cấp kết luận chính xác ngày, tháng, năm sinh của công dân chuẩn bị gọi nhập ngũ để bảo đảm về độ tuổi. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng NVQS cấp huyện trong xét tuyển và gọi công dân nhập ngũ theo đúng luật định.

7. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, Luật nghĩa vụ quân sự…trong suốt quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tốt Hội trại Tòng quân và Lễ giao nhận quân.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội cho số gia đình có con em đang phục vụ tại ngũ và số quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

9. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, nhất là khâu thực hiện “3 bình cử, 4 công khai” ở cơ sở. Có trách nhiệm động viên, giáo dục và tạo điều kiện cho công dân thực hiện tốt NVQS.

10. Tỉnh Đoàn

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn các Huyện Đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; công tác phát triển kết nạp Đoàn cho công dân chuẩn bị nhập ngũ và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cho cấp uỷ Đảng xem xét kết nạp Đảng. Chủ trì phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể có liên quan hướng dẫn các địa phương tổ chức tốt “Hội trại tòng quân” và lễ giao nhận quân.

11. Liên đoàn Lao động tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Liên đoàn Lao động cấp huyện phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Có trách nhiệm động viên, giáo dục, thăm hỏi, làm tốt công tác tư tưởng và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân làm tròn NVQS.

12. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, hướng dẫn Hội liên hiệp Phụ nữ cấp huyện phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội; có trách nhiệm động viên, giáo dục, thăm hỏi và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân làm tròn NVQS.

13. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; phối hợp với các ngành, cơ quan tổ chức phổ biến rộng rãi về Luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản liên quan về Luật nghĩa vụ quân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp hướng dẫn Đài Truyền thanh, Đài Truyền thanh tiếp phát truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền rộng rải trong nhân dân nhất là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

14. Hội Nông dân tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Hội Nông dân cấp huyện triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, thực hiện tốt Luật NVQS.

15. Hội Cựu Chiến binh tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Hội Cựu Chiến binh cấp huyện triển khai, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương và có trách nhiệm động viên, thăm hỏi và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân làm tròn NVQS.

Điều 6. Cơ quan giúp việc

Cơ quan giúp việc gồm: Thủ trưởng và các cơ quan phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tài chính/Bộ CHQS tỉnh.

Căn cứ vào chuyên môn, nghiệp vụ có trách nhiệm giúp Thường trực Hội đồng soạn thảo văn bản chỉ đạo , hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các hoạt động của Hội đồng NVQS cấp huyện về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng NVQS tỉnh kết quả tổ chức thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của các địa phương.

Tổng hợp và soạn thảo các văn bản, tài liệu phục vụ trong các cuộc họp của Hội đồng.

Điều 7. Chế độ hội họp, sơ kết, tổng kết, khen thưởng và kỷ luật

1. Chế độ hội họp

- Hội đồng họp thường kỳ trong năm vào các tháng 12, 01 hàng năm và họp đột xuất khi được Chủ tịch Hội đồng triệu tập.

2. Chế độ tổng kết:

- Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được tổ chức vào tháng 04 hàng năm.

3. Chế độ khen thưởng và kỷ luật

Hội đồng NVQS tỉnh có trách nhiệm thông qua danh sách đề nghị khen thưởng, kỷ luật do Thường trực Hội đồng tổng hợp và đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng, kỷ luật theo Luật thi đua khen thưởng.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ của mình chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.