Quyết định 3542/QĐ-BNN-TY năm 2017 về tiếp tục nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ
Số hiệu: 3542/QĐ-BNN-TY Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 31/08/2017 Ngày hiệu lực: 31/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3542/QĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP TỤC NHẬP KHẨU GIA CẦM VÀ SẢN PHẨM GIA CẦM TỪ HOA KỲ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thú y;

Căn cứ Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục nhập khẩu gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua xử lý nhiệt từ bang Tennessee của Hoa Kỳ kể từ ngày 01/9/2017, do đã kiểm soát được dịch cúm gia cầm độc lực cao và độc lực thấp.

Điều 2. Giao Cục Thú y:

Tiếp tục thực hiện kiểm dịch nhập khẩu các lô hàng gia cầm và sản phẩm gia cầm chưa qua xử lý nhiệt từ bang Tennessee vận chuyển từ Hoa Kỳ về Việt Nam sau ngày 01/9/2017.

Thông báo chính thức cho cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ biết để phối hợp thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ tr
ưởng (để b/c);
- Các Bộ: NG, CT, TC (TCHQ);
- Cục A86 - Bộ Công an;
- Vụ HTQT;
- Các Cơ quan Thú y vùng;
- Các cơ quan báo chí;
- Lưu VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám