Quyết định 3520/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 3520/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Đức Giang
Ngày ban hành: 09/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3520/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOCH SỬ DỤNG ĐẤT THI KỲ 2021-2030 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021, HUYỆN LANG CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, b sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017, Luật sửa đi, b sung một s điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: S 43/2014/NĐ-CP ngày 15/52014 quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Đất đai; s 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đi, b sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 về việc sửa đi, b sung một s nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định kỹ thuật việc lập, điu chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đt; s 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điu chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đt;

Căn cứ Kết luận s 560-KL/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án phân b và khoanh vùng đất đai đến từng đơn vị hành chính cp huyện trong quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 801/TTr-STNMT ngày 01/9/2021; của UBND huyện Lang Chánh tại Tờ trình s 121/TTr-UBND ngày 13/8/2021 (kèm theo hồ sơ có liên quan).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Lang Chánh, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: Tổng diện tích tự nhiên: 58.562,81ha.

- Nhóm đất nông nghiệp: 54.795,19 ha.

- Nhóm đất phi nông nghiệp: 3.523,87 ha.

- Nhóm đất chưa sử dụng: 243,75 ha.

Cụ thể:

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Hiện trạng năm 2020

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Cấp tỉnh phân bổ (ha)

Cấp huyện xác định, xác định bổ sung (ha)

Tổng số

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

I

Tổng diện tích tự nhiên

58.562,81

100

58.562,81

 

58.562,81

100

1

Đất nông nghiệp

54.760,23

93,51

54.795 19

 

54.795,19

93,57

1.1

Đất trồng lúa

1.857,18

3,17

1.799,00

 

1.799,00

3,07

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

1.831,71

3,13

1.791,61

 

1.791,61

3,06

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

738,45

1,26

635,54

 

635,54

1,09

1.3

Đất trồng cây lâu năm

1.081,29

1,85

1.113,37

 

1.113,37

1,90

1.4

Đất rừng phòng hộ

16.238,44

27,73

14.381,70

 

14.381,70

24,56

1.5

Đất rừng đặc dụng

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

34.343,24

58,64

36.079,01

 

36.079,01

61,61

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

162,89

0,28

165,92

 

165,92

0,28

1.8

Đất làm muối

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

338,74

0,58

 

620,64

620,64

1,06

2

Đất phi nông nghiệp

2.71091

463

3.523,87

 

3.523,87

6 02

2.1

Đất quốc phòng

9,83

0,02

26,79

 

26,79

0,05

2.2

Đất an ninh

0,48

 

2,33

 

2,33

 

2.3

Đất khu công nghiệp

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

16,33

0,03

95,00

 

95,00

0,16

2.6

Đt thương mại, dịch vụ

1,03

0,00

110,34

 

110,34

0,19

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

4,50

0,01

44,12

 

44,12

0,08

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

50,36

0,09

82,85

 

82,85

0,14

2.9

Đất phát trin hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

692,62

1,18

1.040,55

 

1.040,55

1,78

2.9.1

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

19,24

0,03

 

 

20,23

0,03

2.9.2

Đất y tế

4,65

0,01

 

 

4,89

0,01

2.9.3

Đất giáo dục và đào tạo

27,32

0,05

 

 

34,37

0,06

2.9.4

Đt th dục th thao

26,82

0,05

 

 

30,68

0,05

2.9.5

Đất khoa học và công nghệ

 

 

 

 

 

 

2.9.6

Đất dịch vụ xã hội

 

 

 

 

 

 

2.9.7

Đất giao thông

475,88

0,81

 

 

696,19

1,19

2.9.8

Đất thủy lợi

45,91

0,08

 

 

71,50

0,12

2.9.9

Đất công trình năng lượng

91,42

0,16

 

 

179,20

0,31

2.9.10

Đất công trình bưu chính viễn thông

0,67

 

 

 

0,80

 

2.9.11

Đất chợ

0,72

 

 

 

2,70

 

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

 

 

0,20

 

0,20

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

168,51

0,29

168,51

 

168,51

0,29

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

0,72

0,00

8,71

 

8,71

0,01

2.13

Đất ở tại nông thôn

829,94

1,42

926,69

 

926,69

1,58

2.14

Đất ở tại đô thị

137,35

0,23

175,27

 

175,27

0,30

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

8,81

0,02

9,77

 

9,77

0,02

2.16

Đất xây dựng trụ sở của t chức sự nghiệp

7,14

0,01

6,92

 

6,92

0,01

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

3,22

0,01

4,19

 

4,19

0,01

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

117,69

0,20

157,40

 

157,40

0,27

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

6,35

0,01

 

6,35

6,35

0,01

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

 

 

 

 

 

 

2.22

Đất khu vui chơi giải trí, công cộng

 

 

 

1,49

1,49

0,003

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

0,75

 

 

1,79

1,79

0,003

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

644,01

1,10

 

643,86

643,86

1,10

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

11,26

0,02

 

10,73

10,73

0,02

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

1.091,67

1,86

243,75

 

243,75

0,42

4

Đất khu công nghệ cao*

 

 

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

 

 

 

 

 

 

6

Đất đô thị*

256,6

 

2.681,99

 

2.681,99

 

II

KHU CHỨC NĂNG*

 

 

 

 

 

 

1

Khu chuyên trồng lúa nước

1.793,72

 

 

1.791,61

1.791,61

 

2

Khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm

904,28

 

 

 

 

 

3

Khu vực rừng phòng hộ

15989,9

 

 

14.381,70

14.381,70

 

4

Khu vực rừng đặc dụng

 

 

 

 

 

 

5

Khu vực rừng sản xuất

35.015,42

 

 

36.095,01

36.095,01

 

6

Khu vực công nghiệp, cụm CN

60

 

 

9500

95,00

 

7

Khu đô thị - thương mại - dịch vụ

6,8

 

 

763,83

763,83

 

8

Khu du lịch

 

 

 

225,54

225,54

 

9

Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn

1.062,24

 

 

1.434,27

1.434,27

 

Ghi chú: * Ch tiêu không tổng hợp khi tinh tổng diện tích tự nhiên

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

TT

Chỉ tiêu

Diện tích (ha)

1

Đất nông nghiệp chuyn sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

804,93

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

56,15

 

Trong đó: Đt chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

38,07

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

95,67

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

44,44

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

17,36

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

589,79

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

1,53

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

 

2

Chuyển đổi cấu s dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

2.202,69

(Chi tiết theo Phụ biểu s I đính kèm)

3. Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

 

Tổng cộng

 

847,93

1

Đất nông nghiệp

NNP

839,60

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8,33

(Chi tiết theo Phụ biểu số II đính kèm)

4. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Lang Chánh.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lang Chánh, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

 

Tổng diện tích

 

58.562,81

1

Đất nông nghiệp

NNP

54.689,85

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.781,29

3

Đất chưa sử dụng

CSD

1.091,67

(Chi tiết theo Phụ biểu số III đính kèm)

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất.

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

1

Đất nông nghiệp

NNP

46,41

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6,49

(Chi tiết theo Phụ biểu số IV đính kèm)

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích (ha)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

70,38

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

5,79

 

Trong đó: Đt chuyên trng lúa nước

LUC/PNN

5,29

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

18,93

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

4,32

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

3,10

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

37,37

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

0,88

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

0,26

(Chi tiết theo Phụ biểu số V đính kèm)

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Không

5. Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2021: Chi tiết theo Phụ biu số VI đính kèm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh.

- T chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Lang Chánh; công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở trin khai lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát trin kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát trin bền vững.

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về xác định ranh giới, tính chính xác và không gian sử dụng đất; công khai diện tích bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Căn cứ quy hoạch sử dụng đất được duyệt, phối hp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm; thực hiện điều chỉnh, đảm bảo phù hp với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045 khi được phê duyệt (nếu có mâu thun); thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyn mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ hoặc đất có rừng tự nhiên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận theo thẩm quyền và quy định của pháp luật làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất của huyện, của tỉnh.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai; quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; thường xuyên kim tra, giám sát, phát hiện xử lý kịp thời các trường hp vi phạm về sử dụng đất; kiên quyết không giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất theo thm quyền đối với các trường hp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Chủ động cân đối, bố trí, huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. T chức quản lý, giám sát chặt chẽ qu đất được quy hoạch phát trin đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khắc phục tình trạng mất cân đi trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục rà soát, xác định chính xác ranh giới đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh tại địa phương để cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh và quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý đất đai; đẩy mạnh công tác dự báo, thông tin và định hướng trong sử dụng đất, nhất là việc giám sát, đánh giá hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Định kỳ hàng năm, tng hợp, báo cáo và đánh giá cụ th kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tham mưu quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh; về tính chính xác, sự phù hp của chỉ tiêu chuyn mục đích sử dụng của từng loại đất được thm định và chấp hành quy định của pháp luật liên quan đến không gian sử dụng đất trong kỳ quy hoạch được thẩm định, phê duyệt.

- Chủ trì, phối hp với các đơn vị liên quan theo dõi, kim tra, thanh tra, giám sát quá trình triển khai, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện và chỉ đạo, hướng dẫn điều chnh quy hoạch, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 khi được phê duyệt (nếu có mâu thuẫn); kiên quyết không giải quyết hoặc tham mưu giải quyết việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo đúng quy định của pháp luật.

- Hằng năm, chủ trì, phối hp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất của huyện theo đúng tiến độ, đảm bảo đúng chất lượng và thời gian theo quy định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; đồng thời tổng hp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện, làm rõ những hạn chế, khó khăn, đề xuất được các biện pháp khắc phục trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyn theo quy định.

3. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phi hợp chặt chẽ, triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Lang Chánh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND huyện Lang Chánh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4, Quyết định;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/cáo);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để (b/cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/cáo);
- Huyện ủy, HĐND huyện Lang Chánh;
- Các đơn vị có
liên quan;
- Lưu: VT, NN.
(MC122.9.21)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Giang

 

Phụ biểu số I:

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã, huyện Lang Chánh

(Kèm theo Quyết định số: 3520/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

Thị trấn Lang Chánh

Xã Đồng Lương

Xã Giao An

Xã Giao Thiện

Xã Lâm Phú

Xã Tam Văn

Xã Tân Phúc

Xã Trí Nang

Xã Yên Khương

Xã Yên Thắng

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

804,93

194,91

88,13

53,43

41,06

24,00

83,54

53,70

110,03

62,69

93,44

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

56,15

19,55

10,14

3,93

2,85

3,17

1,03

2,65

6,48

3,86

2,49

 

Trong đó: Đất chuyên trng lúa nước

LUC/PNN

38,07

6,30

6,02

3,93

2,85

3,17

0,90

2,65

6,48

3,28

2,49

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

95,67

30,26

9,78

7,12

3,36

4,29

3,19

5,36

12,93

6,36

13,01

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

44,44

10,02

4,07

0,94

1,84

2,82

1,24

4,40

4,14

12,14

2,84

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

17,36

 

 

 

 

 

0,10

 

5,00

12,26

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

573,79

130,76

61,60

35,25

31,41

10,40

77,98

36,69

85,75

26,51

77,44

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

1,53

0,33

0,20

 

0,11

 

 

0,10

0,74

0,05

 

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

2.202,69

55,58

71,82

197,80

185,78

68,50

 

70,26

110,89

1.200,27

241,80

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

1,17

 

 

1,17

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyến sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyn sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

4,57

4,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR(a)

1.839,39

50,00

 

150,00

50,00

68,00

 

 

95,00

1.200,00

226,39

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyn sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất rừng sản xuất chuyn sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR(a)

353,72

 

70,82

46,63

135,60

 

 

70,26

15,00

 

15,41

2.10

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyn sang đất ở

PKO/OCT

3,85

1,01

1,00

 

0,18

0,50

 

 

0,89

0,27

 

 

Phụ biểu số II:

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch phân b đến từng đơn vị hành chính cp xã, huyện Lang Chánh

(Kèm theo Quyết định số: 3520/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

Thị trấn Lang Chánh

Xã Đồng Lương

Xã Giao An

Xã Giao Thiện

Xã Lâm Phú

Xã Tam Văn

Xã Tân Phúc

Xã Trí Nang

Xã Yên Khương

Xã Yên Thắng

1

Đất nông nghiệp

NNP

839,60

14,57

157,71

6,41

83,51

57,15

94,63

124,85

61,96

204,76

34,05

1.1

Đất trồng lúa

LUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Đt rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đt rừng sản xut

RSX

839,60

14,57

157,71

6,41

83,51

57,15

94,63

124,85

61,96

204,76

34,05

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đt phi nông nghiệp

PNN

8,33

0,39

 

 

0,36

1,20

1,05

0,20

0,04

3,40

1,69

2.1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đt an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

1,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,30

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát trin hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

2,21

0,39

 

 

 

0,21

1,05

 

 

0,30

0,26

 

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất y tế

DYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất giáo dục và đào tạo

DGD

0,21

 

 

 

 

0,11

0,05

 

 

0,05

 

 

Đất th dục thể thao

DTT

0,35

 

 

 

 

0,10

 

 

 

0,25

 

 

Đất khoa học và công nghệ

DKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất dịch vụ xã hội

DXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất giao thông

DGT

1,65

0,39

 

 

 

 

1,00

 

 

 

0,26

 

Đất thủy lợi

DTL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất công trình năng lượng

DNL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất công trình bưu chính vin thông

DBV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất chợ

DCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

2,82

 

 

 

0,36

0,99

 

0,20

0,04

1,10

0,13

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của t chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

2,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.22

Đất khu vui chơi giải trí, công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ biểu số III:

Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Lang Chánh

(Kèm theo Quyết định s: 3520/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

Thị trấn Lang Chánh

Xã Đồng Lương

Xã Giao An

Xã Giao Thiện

Xã Lâm Phú

Xã Tam Văn

Xã Tân Phúc

Xã Trí Nang

Xã Yên Khương

Xã Yên Thắng

1

Đất nông nghiệp

NNP

54.689,85

2.300,62

2.606,19

3.851,13

7.028,32

5.994,55

4.124,63

3.965,31

6.464,99

9.301,09

9.053,03

1.1

Đất trồng lúa

LUA

1.851,39

193,22

213,78

108,01

195,31

184,48

109,73

232,99

118,75

200,28

294,84

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

1.826,42

175,10

209,28

108,01

195,31

184,48

109,41

232,99

118,75

198,25

294,84

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

719,51

31,49

82,13

66,87

168,37

30,08

36,34

77,45

131,49

11,06

84,25

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.076,97

82,07

106,80

4,69

59,06

40,66

55,94

53,32

54,39

158,26

461,80

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

16.235,34

211,89

 

933,05

2.510,34

1.636,57

1.508,78

973,49

1.863,04

4.138,24

2.459,96

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

34.305,87

1.763,36

2.177,70

2.453,69

4.086,25

4.092,90

2.406,26

2.584,96

4.221,12

4.781,59

5.738,05

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

162,01

18,60

25,78

7,43

9,01

9,87

7,58

43,11

14,83

11,65

14,13

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

338,74

 

 

277,38

 

 

 

 

61,36

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.781,29

356,13

257,05

176,24

241,78

169,81

197,81

301,25

390,91

279,50

410,82

2.1

Đất quốc phòng

CQP

9,83

1,38

 

 

 

 

 

5,24

 

3,21

 

2.2

Đất an ninh

CAN

0,48

0,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

31,33

31,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

18,43

0,56

 

 

 

 

 

 

17,70

 

0,17

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

4,48

3,41

 

1,00

 

 

 

 

 

 

0,07

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

50,36

0,57

1,44

6,14

 

 

0,32

0,65

15,00

0,49

25,74

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

725,92

85,27

84,77

38,17

68,23

54,70

54,55

72,45

72,83

71,89

123,07

 

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

19,38

2,16

3,42

1,58

1,93

4,28

0,95

0,97

0,52

1,57

2,01

 

Đất y tế

DYT

4,52

1,57

0,51

0,18

0,27

0,15

0,23

0,21

0,57

0,34

0,49

 

Đất giáo dục và đào tạo

DGD

29,63

8,20

2,40

1,90

1,83

2,25

1,87

3,11

2,58

2,53

2,95

 

Đất thể dục th thao

DTT

27,93

5,29

2,91

0,56

1,54

1,07

2,53

4,40

1,60

3,36

4,68

 

Đất khoa học và công nghệ

DKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất dịch vụ xã hội

DXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất giao thông

DGT

505,30

57,09

65,23

26,98

54,02

36,43

25,65

62,49

41,81

60,11

75,49

 

Đất thủy lợi

DTL

45,89

10,21

10,10

6,63

5,57

0,50

0,50

1,07

3,45

3,42

4,43

 

Đất công trình năng lượng

DNL

91,48

0,32

0,15

0,22

2,33

9,99

22,77

0,08

22,27

0,54

32,81

 

Đất công trình bưu chính vin thông

DBV

0,71

0,25

0,04

0,13

0,02

0,03

0,05

0,11

0,03

0,02

0,03

 

Đất chợ

DCH

1,08

0,18

 

 

0,72

 

 

 

 

 

0,17

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

168,51

 

 

 

 

 

 

 

168,51

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

0,72

 

0,40

 

0,22

 

 

 

 

 

0,10

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

831,25

 

131,87

61,86

114,50

64,13

60,53

133,42

52,21

77,10

135,63

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

141,13

141,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

8,78

3,89

0,78

0,40

0,25

0,34

0,45

0,90

0,58

0,43

0,77

2.16

Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

6,94

1,66

1,38

 

0,21

 

 

0,89

1,78

 

1,03

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

3,22

2,22

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

117,53

8,74

10,19

0,74

8,51

25,07

1,46

16,33

3,89

20,97

21,64

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

6,35

 

 

0,35

 

 

 

 

6,00

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.22

Đất khu vui chơi giải trí, công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,75

 

0,22

0,07

0,05

 

 

 

0,42

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

644,01

74,61

21,11

65,13

48,30

25,58

80,15

71,38

52,00

105,41

100,35

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

11,26

0,88

4,86

1,37

1,52

 

0,35

 

 

 

2,26

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

1.091,67

25,25

340,12

6,41

83,87

58,35

109,28

140,10

62,00

208,16

58,14

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đất đô thị*

KDT

2.681,99

2.681,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ biểu số IV:

Kế hoạch thu hồi đất năm 2021, huyện Lang Chánh

(Kèm theo Quyết định số: 3520/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

Thị trấn Lang Chánh

Xã Đồng Lưong

Xã Giao An

Xã Giao Thiện

Xã Lâm Phú

Xã Tam Văn

Xã Tân Phúc

Xã Trí Nang

Xã Yên Khương

Xã Yên Thắng

1

Đất nông nghiệp

NNP

46,41

19,56

6,76

 

3,21

 

5,76

10,53

0,01

0,01

0,57

1.1

Đất trồng lúa

LUA

3,17

0,28

1,65

 

0,82

 

0,01

0,40

0,003

0,01

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

2,67

0,18

1,25

 

0,82

 

0,01

0,40

0,003

0,01

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

7,74

5,95

0,71

 

0,00

 

0,00

0,57

 

0,00

0,50

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

4,29

3,73

0,05

 

0,01

 

 

0,50

0,01

 

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đt rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

31,09

9,55

4,27

 

2,39

 

5,75

9,06

0,01

 

0,07

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,14

0,06

0,08

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6,49

2,20

3,00

 

 

 

 

1,29

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đt an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

0,01

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,02

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0,30

0,28

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

0,02

0,01

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất y tế

DYT

0,13

0,12

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất giáo dục và đào tạo

DGD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất thể dục th thao

DTT

0,14

0,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất khoa học và công nghệ

DKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất dịch vụ xã hội

DXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất giao thông

DGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất thủy lợi

DTL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất công trình năng lượng

DNL

0,01

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất công trình bưu chính vin thông

DBV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất chợ

DCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

4,09

 

2,80

 

 

 

 

1,29

 

 

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

1,68

1,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,03

0,01

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,20

0,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

0,16

 

0,16

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.22

Đất khu vui chơi giải trí, công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ biểu số V:

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021, huyện Lang Chánh

(Kèm theo Quyết định s: 3520/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

Thị trấn Lang Chánh

Xã Đồng Lương

Xã Giao An

Xã Giao Thiện

Xã Lâm Phú

Xã Tam Văn

Xã Tân Phúc

Xã Trí Nang

Xã Yên Khương

Xã Yên Thắng

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

70,38

27,22

6,76

 

3,21

 

5,76

10,57

16,27

0,01

0,57

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

5,79

0,28

1,65

 

0,82

 

0,01

0,40

2,62

0,01

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

5,29

0,18

1,25

 

0,82

 

0,01

0,40

2,62

0,01

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

18,93

13,59

0,71

 

0,00

 

0,00

0,57

3,56

0,00

0,50

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

4,32

3,76

0,05

 

0,01

 

 

0,50

0,01

 

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

3,10

 

 

 

 

 

 

 

3,10

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

37,37

9,55

4,27

 

2,39

 

5,75

9,10

6,25

 

0,07

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

0,88

0,06

0,08

 

 

 

 

 

0,74

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyển đổi cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyn sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất trồng lúa chuyn sang đất trồng rừng

LUA/LNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyn sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất trồng lúa chuyn sang đất làm muối

LUA/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyn sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyn sang đất làm muối

HNK/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất rng phòng hộ chuyn sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyn sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất rừng sản xuất chuyn sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyn sang đất ở

PKO/OCT

0,26

0,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ biu s VI:

Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2021, huyện Lang Chánh

(Kèm theo Quyết định s: 3520/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: ha

TT

Hạng mục

Diện tích quy hoạch

Diện tích hiện trạng

Tăng thêm

Địa điểm (đến cấp xã, phường, thị trấn)

Diện tích

Sử dụng vào loại đất

1

Công trình dự án được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

 

 

 

 

 

2

Công trình dự án cấp huyện

 

 

 

 

 

2.1

Công trình, dự án do HĐND tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất

 

 

 

 

 

2.1.1

Công trình cụm công nghiệp

 

 

 

 

 

1

Cụm công nghiệp Bãi Bùi (Nhà máy ứng dụng công nghệ cao sản xuất sản phẩm tre luồng)

31,33

16,33

15,00

SKN

Thị trấn Lang Chánh

2.1.2

Khu dân nông thôn

 

 

 

 

 

1

Sắp xếp dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai bản Lọng

3,83

 

3,83

ONT

Xã Tam Văn

2

Sắp xếp dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai bản Căm

1,92

 

1,92

ONT

Xã Tam Văn

3

Khu dân cư khu 2

0,45

 

0,45

ONT

Xã Giao Thiện

4

Quy hoạch đất ở thôn Tân Phong 2

0,30

 

0,30

ONT

Xã Tân Phúc

5

Quy hoạch đất ở thôn Tân Phong 3

0,12

 

0,12

ONT

Xã Tân Phúc

6

Quy hoạch đất ở Ngàm Pốc

0,07

 

0,07

ONT

Xã Yên Thắng

7

Quy hoạch đất ở Vần Trong

0,50

 

0,50

ONT

Xã Yên Thắng

8

Khu dân cư thôn Xuốm Chõng

0,60

 

0,60

ONT

Xã Đồng Lương

2.1.3

Khu dân cư đô thị

 

 

 

 

 

1

Khu dân cư Chiềng Ban 1

0,12

 

0,12

ODT

Thị trấn Lang Chánh

2

Mặt bằng khu dân cư Khu phố Lê Lợi

0,14

 

0,12

ODT

Thị trấn Lang Chánh

3

Khu dân cư mới thị trấn Lang Chánh

6,98

 

6,98

ODT

Thị trấn Lang Chánh

2.1.4

Công trình giao thông

 

 

 

 

 

1

Nâng cấp cải tạo đường giao thông từ xã từ xã Giao Thiện đi thôn Pọong, thôn Lằn sổ, thôn Húng xã Giao Thiện huyện Lang Chánh

2,38

 

2,38

DGT

Xã Giao Thiện

2

Nâng cấp cải tạo đường giao thông từ xã Tân Phúc huyện Lang Chánh đi xã Văn Nho huyện Bá Thước

4,26

 

4,26

DGT

Xã Tân Phúc

3

Nâng cấp quốc lộ 15 A

3,24

 

3,24

DGT

Tân Phúc

8,76

 

8,76

DGT

Xã Đồng Lương

2,12

 

2,12

DGT

Thị trấn Lang Chánh

1,21

 

1,21

DGT

Thị trấn Lang Chánh

4

Bến xe huyện Lang Chánh

0,48

 

0,40

DGT

Thị trấn Lang Chánh

2.1.5

Công trình năng lượng

 

 

 

 

 

1

Chống quá tải các trạm biến áp và lưới điện hạ áp huyện Lang Chánh

0,01

 

0,01

DNL

Xã Yên Khương

2

Chống quá tải các trạm biến áp và lưới điện hạ áp huyện Lang Chánh

0,01

 

0,01

DNL

Xã Tam Văn

3

Chống quá tải, giảm tn thất lưới điện trung áp, hạ áp, các TBA, đa chia đa nối xây dựng mạch vòng lưới điện trung áp, cải tạo nâng cao khả năng chuyn tại điện các lộ xuất tuyến sau trạm 110 KV

0,007

 

0,007

DNL

Xã Giao Thiện

4

Chống quá tải, giảm tn thất lưới điện trung áp, hạ áp, các TBA, đa chia đa nối xây dựng mạch vòng lưới điện trung áp, cải tạo nâng cao khả năng chuyn tại điện các lộ xuất tuyến sau trạm 110 KV

0,003

 

0,003

DNL

Xã Tam Văn

5

Chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện trung áp, hạ áp, các TBA, đa chia đa ni xây dựng mạch vòng lưới điện trung áp, cải tạo nâng cao khả năng chuyn tại điện các lộ xuất tuyến sau trạm 110 KV

0,003

 

0,003

DNL

Xã Yên Khương

2.1.6

Công trình cơ sở giáo dục-đào tạo

 

 

 

 

 

1

Mở rộng Trường THCS Đồng Lương

0,68

0,48

0,20

DGD

Xã Đồng Lương

2

Mở rộng Trường Mầm non khu Xuốm Chỏng

0,30

0,10

0,20

DGD

Xã Đồng Lương

3

Mở rộng Trường THCS thị trấn Lang Chánh I

2,68

0,77

1,91

DGD

Thị trấn Lang Chánh

2.1.7

Công trình thể dục, thể thao

 

 

 

 

 

1

Sân thể thao Chiềng Ban 1

0,60

 

0,60

DTT

Thị trấn Lang Chánh

2.1.8

Công trình văn hóa

 

 

 

 

 

1

Nhà văn hóa thôn Chiềng Ban 1

0,16

 

0,16

DVH

Thị trấn Lang Chánh

2.1.9

Công trình chợ

 

 

 

 

 

1

Xây mới Chợ xã Giao Thiện

0,36

 

0,36

DCH

Xã Giao Thiện

2.2

Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất

 

 

 

 

 

2.2.1.

Dự án thương mại, dịch vụ

 

 

 

 

 

1

Khu du lịch sinh thái bản Năng Cát

14,31

 

14,31

TMD

Xã Trí Nang

2

Khu du lịch sinh thái thác Ma Hao

3,10

 

3,10

TMD

Xã Trí Nang

2.2.2

Dự án thể dục - thể thao

 

 

 

 

 

1

Sân thể thao bóng đá Việt Hùng (thuê đất)

0,66

 

0,66

DTT

Thị trấn Lang Chánh

2.2.3

Dự án bưu chính viễn thông

 

 

 

 

 

1

Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động Tân Phúc

0,04

 

0,04

DBV

Xã Tân Phúc

2.2.4

Chuyển mục đích đất vườn, ao trong cùng thửa đất ở có nhà ở sang mục đích đất ở

0,06

0,03

0,03

ODT

Thị trấn Lang Chánh