Quyết định 351/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch triển khai hoạt động phòng chống sốt rét thuộc Dự án Rai3e năm 2022
Số hiệu: 351/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Phan Thanh Duy
Ngày ban hành: 07/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 351/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 07 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT THUỘC DỰ ÁN RAI3E NĂM 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Công văn số 184/TTg-QHQT ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương tham gia Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin”giai đoạn 2021-2023 do quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ (gọi tắt là Dự án Rai3e);

Căn cứ Quyết định số 2137/QĐ-BYT ngày 04/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021-2023 do quỹ toàn cầu tài trợ;

Căn cứ Công văn số 2962/BYT-KHTC ngày 19/4/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021-2023;

Căn cứ Quyết định số 1432/QĐ-VSR ngày 18/11/2021 của Viện Trưởng Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2022 của Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021-2023 do quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét tài trợ;

Căn cứ Hợp đồng trách nhiệm số 35/HĐTN-2022 về việc thực hiện kế hoạch hoạt động Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” năm 2022;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 42/TTr-SYT ngày 18 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 02/KH-RAI3E ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Ban Quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 2021-2023” tỉnh về triển khai hoạt động phòng chống sốt rét thuộc Dự án Rai3e năm 2022 (Kèm theo Kế hoạch).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) chủ trì tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hoạt động phòng chống sốt rét thuộc Dự án Rai3e năm 2022; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

- Đề nghị Kho bạc Nhà nước Bạc Liêu kiểm soát các khoản chi của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật từ nguồn kinh phí Ban Quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” cấp theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Kho bạc Nhà nước Bạc Liêu, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện Vĩnh Lợi;
- UBND thành phố Bạc Liêu;
- Đài PTTH; Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, (TTH-03).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thanh Duy

 

SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
DỰ ÁN SÁNG KIẾN
NGĂN CHẶN VÀ LOẠI TRỪ
SỐT RÉT KHÁNG THUỐC ARTEMISININ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/KH-RAI3E

Bạc Liêu, ngày 24 tháng 01 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT THUỘC DỰ ÁN RAI3E NĂM 2022

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Căn cứ Công văn số 184/TTg-QHQT ngày 9/02/2021 của Thủ tướng về việc phê duyệt chủ trương tham gia Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 2021-2023” do Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét tài trợ;

Căn cứ Công văn số 2962/BYT-KHTC ngày 19/4/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021-2023 do Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 2137/QĐ-BYT ngày 04/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 2021-2023” do Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 5326/QĐ-BYT ngày 17/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2022 của Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 2021- 2023” do Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 1432/QĐ-VSR ngày 18/11/2021 của Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2022 của Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021-2023 do Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét tài trợ;

Căn cứ Hợp đồng trách nhiệm số 35/HĐTN-2022 ngày 10/01/2022, về việc thực hiện kế hoạch hoạt động Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” năm 2022.

Ban Quản lý Dự án RAI3E tỉnh Bạc Liêu xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động phòng chống sốt rét năm 2022, cụ thể như như sau:

II. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN:

1. MỤC TIÊU CHUNG:

Giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do sốt rét, đạt mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét tại tỉnh Bạc Liêu đầu năm 2021, đã được Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương công nhận tỉnh đạt tiêu chí loại trừ bệnh sốt rét theo Quyết định số 1726/QĐ-VSR ngày 25/12/2020, duy trì phòng sốt rét quay trở lại bền vững trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

2. MỤC TIÊU CỤ THỂ

- Mục tiêu 1: Đảm bảo mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời và hiệu quả tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân.

- Mục tiêu 2: Bảo vệ người dân trong vùng nguy cơ bằng các biện pháp phòng chống muỗi truyền bệnh sốt rét thích hợp.

- Mục tiêu 3: Tăng cường hệ thống giám sát dịch tễ sốt rét và đảm bảo năng lực đáp ứng dịch sốt rét.

- Mục tiêu 4: Nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân nhằm chủ động phòng chống sốt rét.

- Mục tiêu 5: Quản lý và điều phối hiệu quả chương trình phòng chống và loại trừ sốt rét quốc gia.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thực hiện phòng sốt rét quay trở lại 2022 và những năm tiếp theo:

a. Đề phòng sốt rét quay trở lại:

- Đảm bảo người dân được tiếp cận các dịch vụ chẩn đoán sớm sốt rét (SR), điều trị sớm kịp thời hiệu quả theo phát đồ của Bộ Y tế năm 2020:

- 100% bệnh nhân sốt rét ngoại lai có ký sinh trùng SR được điều trị (Phối hợp, chống lây lan, chống tái phát).

- Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông phòng chống SR bằng các biện pháp:

+ Kết hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bạc Liêu thực hiện chuyên mục sức khỏe về phòng chống SR hàng năm vào ngày 25 tháng 4.

+ Tăng cường công tác truyền thông bằng mọi biện pháp cho tuyến cơ sở như (viết bài phát thanh về công tác phòng chống sốt rét, tuyên truyền hướng dẫn phòng chống sốt rét bằng các biện pháp dân gian...).

- Duy trì các hoạt động giám sát thường xuyên tại các huyện có dân địa phương giao lưu với vùng sốt rét lưu hành. Lấy lam xét nghiệm, test nhanh sốt rét 100% cho những người thường xuyên giao lưu qua lại với vùng sốt rét lưu hành.

- Nâng cao năng lực quản lý giám sát dịch tễ SR cho các tuyến:

+ Thực hiện điều tra ca bệnh SR sau khi phát hiện trong vòng 3 ngày.

+ Triển khai và xử lý kịp thời các ca bệnh SR từ nơi khác đến, không để SR lây lan tại chỗ.

b. Chẩn đoán và điều trị sốt rét hiệu quả:

- Đảm bảo 100% ca sốt rét ngoại lai được chẩn đoán và điều trị kịp thời, để tránh sốt rét lây lan cộng đồng, theo phác đồ Bộ Y tế Ban hành 2020.

- Quản lý và giám sát chặt chẽ việc điều trị và sử dụng thuốc của bệnh nhân (tránh bỏ sót không được điều trị, điều trị không đủ liều, không đủ ngày).

- Đào tạo cán bộ y tế các tuyến về công tác chẩn đoán và điều trị SR.

c. Giám sát và phòng chống vectơ:

- Điều tra véc tơ và mật độ muỗi SR định kỳ để kịp thời phát hiện biến động về loài, về vectơ truyền bệnh.

- Kết hợp với Viện Sốt rét, Ký sinh trùng, Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu hóa chất diệt côn trùng, điều tra côn trùng tại các huyện điểm.

2. Truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống SR:

- Huy động cộng đồng cùng tham gia phòng bệnh sốt rét quay trở lại.

- Kết hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tổ chức truyền thông về phòng chống sốt rét; đồng thời lồng ghép truyền thông với các chương trình khác và tại cộng đồng.

3. Công tác giám sát dịch tễ sốt rét:

- Giám sát nâng cao năng lực các huyện trên toàn tỉnh, giám sát hoạt động của các đơn vị thực hiện Dự án Rai3e (Nguồn kinh phí từ Dự án Rai3e tài trợ).

- Giám sát 100% các ca bệnh nhân sốt rét theo quy định và hoàn thành xử lý trong vòng 07 ngày.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Lợi và thành phố Bạc Liêu:

- Tiến hành triển khai thực hiện hoạt động Dự án ngay sau khi ký hợp đồng với Dự án rai3e của tỉnh, thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022.

- Thực hiện theo kế hoạch phân bổ chi tiết của Dự án tỉnh (có kế hoạch và hợp đồng chi tiết giữa Dự án Rai3e tỉnh với 02 đơn vị).

- Thực hiện nội dung hoạt động Dự án theo quy định và hướng dẫn của Dự án Rai3e Việt Nam.

- Hướng dẫn cho tuyến xã/phường thực hiện theo quy định và hướng dẫn chi của DA.

- Củng cố hệ thống quản lý Phòng chống sốt rét các tuyến.

- Tăng cường truyền thông tuyến cơ sở bằng tờ rơi (Do Dự án cấp).

- Giám sát và điều tra 100% ca bệnh nhân sốt rét ngoại lai.

2. Công tác Phối hợp với các ban ngành:

- Kết hợp Với Đài phát thanh và truyền hình Bạc Liêu thực hiện chuyên đề truyền thông phòng chống sốt rét quay trở lại nhân ngày 25 tháng 4 hàng năm (Ngày thế giới phòng chống sốt rét).

- Tăng cường sự phối hợp với Viện sốt rét, Ký sinh trùng, Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương để triển khai các biện pháp phòng sốt rét quay trở lại.

V. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN RAI3E NĂM 2022 (kèm phụ lục)

- Nguồn kinh phí của Dự án Rai3e: 762.768.000đ (có bảng phân bổ kinh phí đính kèm).

- Kinh phí đối ứng địa phương: 183.000.000đ (Một trăm tám mươi ba triệu), được cấp theo Quyết định số 02/QĐ-RAI3E ngày 31/12/2021 của Dự án sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin Bạc Liêu về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Trên đây là Kế hoạch Dự án Ria3e giai đoạn 2022 của Ban quản lý Dự án Rai3e tỉnh Bạc Liêu; yêu cầu Ban Quản lý Dự án Rai3e huyện căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện phù hợp từng địa phương./.

 


Nơi nhận:
- Viện SR- KST-CT TW, Tp. HCM (bc);
- UBND tỉnh (Phê duyệt)

TRƯỞNG BAN
Phạm Văn Tùng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.