Quyết định 3486/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Số hiệu: 3486/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 25/11/2016 Ngày hiệu lực: 25/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3486/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2017 CỦA THANH TRA TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 1500/TTr-TTBT ngày 16 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh Bình Thuận (có Danh mục các cuộc thanh tra kèm theo).

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác được phê duyệt đúng quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục III-Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBKT Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC(H b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

DANH MỤC

CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3486 /QĐ-UBND ngày 25 /11/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

I. Thanh tra kinh tế - xã hội

1. Đất đai, tài nguyên

STT

Đối tượng thanh tra

Nội dung thanh tra

Thời hạn thanh tra

Phạm vi và thời kỳ thanh tra

Thời gian tiến hành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

1

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Phú Quý) và các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh (kể cả các tổ chức, cá nhân đang có giấy phép nhưng tạm ngưng khai thác).

45 ngày

Sở TNMT, UBND các huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Phú Quý) và các tổ chức, cá nhân có liên quan từ năm 2014 – 2016.

Tháng 5/2017

Phòng 1

Sở TN&MT, Thanh tra cấp huyện

 

2. Tài chính

STT

Đối tượng thanh tra

Nội dung thanh tra

Thời hạn thanh tra

Phạm vi và thời kỳ thanh tra

Thời gian tiến hành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

1

UBND huyện Phú Quý

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc thu, quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (từ khi triển khai đến khi công nhận đạt chuẩn).

45 ngày

Tại UBND huyện và 3 xã

Tháng 4/2017

Phòng 1

Sở Tài chính, Sở NN&PTNT

 

2

Trường Cao đẳng Y tế

Việc thu, quản lý, sử dụng tài chính và mua sắm tài sản công.

45 ngày

Từ năm 2014 đến 2016

Tháng 7/2017

Phòng 2

Sở Tài chính

 

3

Trường Cao đẳng Cộng đồng

Việc thu, quản lý, sử dụng tài chính và mua sắm tài sản công.

45 ngày

Từ năm 2014 đến 2016

Tháng 9/2017

Phòng 2

Sở Tài chính

 

3. Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

Số TT

Đối tượng thanh tra

Nội dung thanh tra

Thời hạn thanh tra

Phạm vi và thời kỳ thanh tra

Thời gian tiến hành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

1

UBND thị xã Lagi

Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản một số dự án, công trình trên địa bàn thị xã.

45 ngày

UBND thị xã, các Chủ đầu tư, BQLDA và các đơn vị có liên quan của thị xã

Tháng 12/2016

Phòng 1

Sở GTVT, Sở Xây dựng

 

2

UBND huyện Tuy Phong

Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản một số dự án, công trình trên địa bàn huyện.

45 ngày

UBND huyện, Chủ đầu tư, Ban QLDA và các đơn vị có liên quan của huyện

Tháng 02/2017

Phòng 1

Sở GTVT, Sở Xây dựng

 

3

UBND huyện Hàm Thuận Nam

Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản một số dự án, công trình trên địa bàn huyện.

45 ngày

UBND huyện, Chủ đầu tư, BQLDA và các đơn vị có liên quan của huyện

Tháng 12/2016

Phòng 2

Sở GTVT, Sở Xây dựng

 

4

UBND huyện Tánh Linh

Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản một số dự án, công trình trên địa bàn huyện.

45 ngày

UBND huyện, Chủ đầu tư, BQLDA và các đơn vị có liên quan của huyện

Tháng 3/2017

Phòng 2

Sở Xây dựng

 

5

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản các công trình do Sở làm chủ đầu tư.

45 ngày

Từ khi phê duyệt dự án đến khi quyết toán vốn

Tháng 5/2017

Phòng 2

Sở GTVT

 

II. Thanh tra trách nhiệm

1. Thực hiện quy định pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Số TT

Đối tượng thanh tra

Nội dung thanh tra

Thời hạn thanh tra

Thời kỳ thanh tra

Thời gian tiến hành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

1

Sở Giáo dục và Đào tạo

Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh.

45 ngày

Năm 2015 và 2016

Tháng 3/2017

Phòng 3

 

 

2

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch

45 ngày

Năm 2015 và 2016

Tháng 5/2017

Phòng 3

 

 

3

UBND huyện Bắc Bình

45 ngày

Năm 2015 và 2016

Tháng 9/2017

Phòng 3

 

 

4

Sở Công Thương

Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh và phòng, chống tham nhũng

45 ngày

Năm 2015 và 2016

Tháng 7/2017

Phòng 3

Phòng 4

 

2. Thực hiện quy định pháp luật về Phòng, chống tham nhũng

Số TT

Đối tượng thanh tra

Nội dung thanh tra

Thời hạn thanh tra

Phạm vi thanh tra

Thời gian tiến hành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

1

Sở Xây dựng

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý nhà công vụ

45 ngày

Năm 2015, năm 2016 và những vấn đề có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra

Tháng 01/2017

Phòng 4

Sở Tài chính

 

2

UBND huyện Hàm Thuận Bắc

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và mua sắm tài sản công

45 ngày

Năm 2015, năm 2016 và những vấn đề có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra

Tháng 3/2017

Phòng 4

Sở Tài chính

 

3

Ban Dân tộc tỉnh

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

45 ngày

Năm 2015, năm 2016 và những vấn đề có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra

Tháng 5/2017

Phòng 4

Sở Tài chính

 

4

Sở Khoa học và Công nghệ

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

45 ngày

Năm 2015, năm 2016 và những vấn đề có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra

Tháng 7/2017

Phòng 4

Sở Tài chính

 

5

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

45 ngày

Năm 2015, năm 2016 và những vấn đề có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra

Tháng 9/2017

Phòng 4

Sở Tài chính

 

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.