Quyết định 347/QĐ-UBND năm 2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi
Số hiệu: 347/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 19/07/2016 Ngày hiệu lực: 19/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 347/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỆNH VIỆN SẢN-NHI TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện;

Căn cứ Quyết định số 213/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1028/TTr-SYT ngày 07/7/2016 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1056/SNV ngày 11/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, VHXH, CBTH;
- Lưu: VT, NC bdv
174.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỆNH VIỆN SẢN - NHI TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 49/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt Bệnh viện) là bệnh viện chuyên khoa, có chức năng khám, cấp cứu, điều trị bệnh, phục hồi chức năng về lĩnh vực chuyên ngành phụ sản và nhi; đào tạo và tham gia đào tạo nhân lực y tế; chỉ đạo tuyến và tham gia phòng chống dịch bệnh; nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ người bệnh và phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

2. Bệnh viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nhiệm vụ:

a) Khám, cấp cứu, chữa bệnh, phục hồi chức năng:

- Khám, cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, bệnh nhân là người nước ngoài đang làm việc, sinh sống trên địa bàn tỉnh và bệnh nhân một số tỉnh lân cận về lĩnh vực chuyên ngành phụ sản và nhi;

- Tổ chức triển khai thực hiện các kỹ thuật cao khi đủ điều kiện;

- Tham gia khám giám định theo yêu cầu của Hội đồng Giám định Y khoa và phân cấp của Bộ Y tế;

- Phục hồi chức năng sau điều trị và phục hồi chức năng tại cộng đồng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Sở Y tế và Bộ Y tế.

b) Đào tạo cán bộ:

- Là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế chuyên ngành sản, nhi và những chuyên khoa khác khi có nhu cầu;

- Tổ chức đào tạo liên tục cho cán bộ, viên chức trong Bệnh viện và các cơ sở y tế khác khi có yêu cầu để nâng cao trình độ;

- Đào tạo và tham gia đào tạo cán bộ y tế theo quy định;

- Đào tạo và tham gia đào tạo sinh viên, thực tập sinh và nghiên cứu sinh đến học tập và nghiên cứu tại Bệnh viện.

c) Nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng những tiến bộ khoa học để phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo về lĩnh vực phụ sản và nhi khoa;

- Chủ trì, tham gia các công trình nghiên cứu khoa học theo sự phân công;

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

d) Chỉ đạo tuyến:

- Tham gia hệ thống mạng lưới các cơ sở khám chữa bệnh về lĩnh vực theo phân cấp;

- Chuyển giao và hỗ trợ các kỹ thuật chuyên môn cho tuyến trước;

- Theo dõi, giám sát các hoạt động chuyên môn trong khu vực được phân công;

- Tham gia hỗ trợ tuyến trước tổ chức triển khai các chương trình, dự án y tế liên quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Sở y tế.

đ) Phòng, chống dịch bệnh:

- Thường xuyên phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành y tế để thực hiện truyền thông, giáo dục sức khỏe, phòng chống các bệnh về sản và nhi;

- Tham gia phòng, chống dịch bệnh; khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa.

e) Hợp tác quốc tế:

- Bệnh viện chủ động thiết lập các mối quan hệ, hợp tác về khám, chữa bệnh, cung cấp trang thiết bị, đào tạo, nghiên cứu khoa học với các nước và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật;

- Bệnh viện xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án đầu tư liên doanh, liên kết với các nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài kể cả các tổ chức phi chính phủ theo quy định hiện hành của pháp luật;

- Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế của đơn vị; cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; mời chuyên gia người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại đơn vị theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế khác theo sự phân công, chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh và Sở Y tế.

g) Quản lý đơn vị:

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị theo quy định của pháp luật;

- Triển khai và mở rộng các dịch vụ khoa học kỹ thuật, đào tạo, hợp tác với các cơ quan trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng nguồn kinh phí, cải thiện đời sống cán bộ, viên chức;

- Thực hiện chủ trương xã hội hóa ngành y tế của Đảng và Nhà nước; huy động nguồn vốn trong xã hội nhằm đầu tư, nâng cấp Bệnh viện đúng pháp luật.

h) Ngoài các nhiệm vụ trên bệnh viện còn có các nhiệm vụ:

- Thực hiện các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Thực hiện mọi chỉ tiêu kế hoạch được Nhà nước giao, đảm bảo hoàn thành tốt cả về số lượng và chất lượng.

- Thực hiện tốt 5 quản lý:

+ Quản lý kế hoạch.

+ Quản lý kỹ thuật.

+ Quản lý lao động.

+ Quản lý tài sản.

+ Quản lý tài chính.

- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

2. Quyền hạn:

a) Bệnh viện được quyền đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp các thông tin, tài liệu phục vụ công tác chuyên môn và các công tác khác theo quy định của pháp luật; được đưa ra những kết luận khoa học làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan chức năng xem xét, xử lý và ứng dụng thực tiễn.

b) Bệnh viện được quyền tự chủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế và trước pháp luật về hoạt động của mình.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo bệnh viện

a) Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Bệnh viện chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị; Phó Giám đốc Bệnh viện được Giám đốc phân công phụ trách từng lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những lĩnh vực được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Bệnh viện.

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khác đối với chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

2. Các phòng chức năng (gồm 05 phòng)

a) Phòng Tổ chức Cán bộ;

b) Phòng Kế hoạch - Chỉ đạo tuyến và Quản lý chất lượng bệnh viện;

c) Phòng Tài chính - Kế toán;

d) Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội;

đ) Phòng Hành chính -Vật tư và Trang thiết bị y tế.

3. Các khoa chuyên môn (gồm 14 khoa)

Các khoa thuộc khối lâm sàng: (gồm 09 khoa)

a) Khoa Khám bệnh và cấp cứu đa khoa;

b) Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc;

c) Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức;

d) Khoa Ngoại & Liên chuyên khoa Mắt-TMH-RHM;

đ) Khoa Sơ sinh;

e) Khoa Nội nhi tổng hợp;

f) Khoa Sản;

g) Khoa Phụ;

h) Khoa Bệnh Nhiệt đới.

Các khoa thuộc khối cận lâm sàng: (gồm 05 khoa)

a) Khoa Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng;

b) Khoa Xét nghiệm (Sinh hóa, Vi sinh, Huyết học và Truyền máu);

c) Khoa Dược;

d) Khoa Dinh dưỡng;

đ) Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

4. Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác cụ thể của từng phòng, khoa thuộc Bệnh viện do Giám đốc bệnh viện quy định trên cơ sở quy định của Bộ Y tế và các văn bản Nhà nước có liên quan và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Việc giải thể, sáp nhập, tổ chức lại và thành lập mới các khoa, phòng thuộc bệnh viện được thực hiện theo quy định của pháp luật và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Các Hội đồng tư vấn

Bệnh viện được thành lập các Hội đồng để phục vụ nhiệm vụ chính trị theo quy định của pháp luật.

- Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện.

- Hội đồng Khoa học - Công nghệ.

- Hội đồng Thuốc và Điều trị.

- Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Hội đồng người bệnh.

- Các Hội đồng khác được thành lập theo nhu cầu thực tế và theo quy định hiện hành. Thành viên các Hội đồng là cán bộ, viên chức của bệnh viện và làm việc tại Hội đồng theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 4. Biên chế

Biên chế (số lượng người làm việc) của Bệnh viện được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên cơ sở đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5. Cơ cấu giường bệnh

Tùy theo điều kiện thực tế và kế hoạch giường bệnh đã được giao, Giám đốc Bệnh viện có trách nhiệm phân bổ chỉ tiêu giường bệnh cho các khoa lâm sàng thuộc bệnh viện phù hợp với mô hình bệnh tật trên địa bàn.

Điều 6. Nguồn tài chính

1. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.

2. Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp.

3. Các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Mối quan hệ công tác

1. Bệnh viện chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Y tế.

2. Được hợp tác với các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành, y tế để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với các đơn vị liên quan trực thuộc Sở Y tế thực hiện công tác chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật theo sự phân công của Sở Y tế.

4. Có trách nhiệm chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan đthực hiện tt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, cần sửa đổi, bổ sung, Giám đốc bệnh viện tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở Y tế xem xét, trình UBND tỉnh quyết định./.