Quyết định 3469/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Số hiệu: 3469/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 21/11/2016 Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3469/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CHỐNG BẮT CON TIN NĂM 1979 VÀ CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TRỪNG TRỊ VIỆC KHỦNG BỐ BẰNG BOM NĂM 1997

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố ngày 12/6/2003;

Căn cứ Quyết định số 507/QĐ-TTg ngày 29/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997;

Căn cứ Quyết định số 4002/QĐ-BCA-V19 ngày 16/9/2016 của Bộ Công an về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 309/TTr-CAT ngày 01/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Ủ
y ban MTTQ VN tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (Th.65).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CHỐNG BẮT CON TIN NĂM 1979 VÀ CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TRỪNG TRỊ VIỆC KHỦNG BỐ BẰNG BOM NĂM 1997 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3469/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 507/QĐ-TTg ngày 29/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về chống bt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997 (gọi tắt là hai Công ước quốc tế về chống khủng bố), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức các nội dung của hai Công ước quốc tế và các văn bản liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ phòng, chống khủng bố bằng bom và phòng, chống bắt cóc con tin của lực lượng vũ trang và lực lượng có liên quan.

- Tổ chức tốt công tác đấu tranh phòng, chống và trừng trị hành vi bắt con tin và khủng bố bằng bom, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

- Quy định và phân công rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc phối hợp triển khai thực hiện hai Công ước quốc tế.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức thực hiện phải chủ động, kịp thời, đồng bộ, có lộ trình cụ thể, được tiến hành lồng ghép với các chương trình, kế hoạch về phòng, chống khủng bố đã ban hành, nhất là phù hợp quy định của Luật phòng, chng khủng b, Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trên cơ sở phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phải tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả hai Công ước quốc tế.

- Việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật phòng, chống khủng bố và thực hiện hai Công ước quốc tế phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với việc triển khai có hiệu quả hợp tác quốc tế trong thực hiện hai Công ước, phù hp với chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và pháp luật Việt Nam.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung hai Công ước quốc tế và pháp luật về phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom

a) Nhiệm vụ

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của hai Công ước quốc tế; pháp luật về phòng, chống bắt con tin, khủng bố bằng bom; các văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, đặc biệt chú trọng tới công tác vận động quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, nhanh chóng, kịp thời phát hiện để ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động khủng bvà tài trợ khủng bố;

b) Phân công thực hiện

- Công an tỉnh chủ trì, phối hp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan nghiên cứu, chuẩn bị tài liệu, các nội dung tuyên truyn (kcả tuyên truyn trên phương tiện thông tin đại chúng) cp phát cho các sở, ban, ngành, đoàn thcấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn tăng cường tuyên truyn, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thuộc quyn quản lý.

c) Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 đến năm 2018

2. Tổ chức tập huấn nội dung hai Công ước; diễn tập, huấn luyện phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom

a) Nhiệm vụ

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu về nội dung hai Công ước quốc tế và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bắt con tin, khủng bố bằng bom, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n, công cụ htrợ cho cơ quan, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, các lực lượng có liên quan, nht là lực lượng chuyên trách làm công tác đấu tranh phòng, chống khủng bố để thống nhất nhận thức và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các lực lượng này;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, phương án và tổ chức diễn tập, huấn luyện nâng cao năng lực, khả năng phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom cho lực lượng chuyên trách làm công tác đấu tranh phòng, chống khủng bố.

b) Phân công thực hiện

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện.

c) Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 đến năm 2018

3. Rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định pháp luật: để đáp ứng yêu cầu của hai Công ước quốc tế

a) Nhiệm vụ

Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng, chống các hành vi khủng bố nói chung và hành vi bắt con tin, khủng bố bằng bom nói riêng cho phù hợp với quy định của hai Công ước; trong đó, chú trọng các quy định của: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Phòng, chng khủng bố, Luật Phòng, chống rửa tin, Luật Tương trợ tư pháp, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành,...

b) Phân công thực hiện

Công an tỉnh chủ trì, phối hp với Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Huy động tiềm lực khoa học, công nghệ; đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng chuyên trách và cá nhân, tổ chức tham gia phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom

a) Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền huy động tiềm lực khoa học, công nghệ phát hiện và xử lý bom, mìn, vật liệu nổ; đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cần thiết cho lực lượng chuyên trách phòng, chống hành vi bắt con tin và khủng bố bng bom;

- Rà soát, nghiên cứu, đề xuất: Bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng chuyên trách chống bắt con tin và khủng bố bằng bom; các cơ chế, chính sách khen thưởng, bồi thường thiệt hại, hỗ trợ,... đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống bắt con tin, khủng bố bằng bom.

b) Phân công thực hiện

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện.

c) Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến năm 2020.

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN HAI CÔNG ƯỚC

1. Giai đoạn 1 (từ năm 2016 đến 2020)

- Tổ chức triển khai các quy định về phòng, chống bắt con tin và nội dung hai Công ước trên địa bàn toàn tnh; xây dựng kế hoạch kiểm tra hướng dẫn, sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện, đánh giá trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện hai Công ước về chống khủng bố.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, diễn tập, huấn luyện và nâng cao nhận thức cho các cơ quan đơn vị và quần chúng nhân dân về hai Công ước về chống khủng bố trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành các văn bản mới có liên quan đến phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom thuộc chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đảm bảo các điều kiện cần thiết về nhân lực, ngun lực khoa học công nghệ trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng vũ trang chuyên trách, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng chống bắt con tin và khủng bố bằng bom.

- Nghiên cứu thiết lập quan hệ, mở rộng quan hệ hợp tác, trao đi thông tin, học tập kinh nghiệm với các nước thành viên hai Công ước trong phạm vi chức năng, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giai đoạn 2 (từ sau năm 2020 và những năm tiếp theo)

- Đánh giá tổng kết, kết quả thực hiện, nghiên cứu kinh nghiệm để bổ sung cơ chế, kiện toàn tổ chức và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện các nội dung của hai công ước về chống khủng bố, phù hợp tình hình phát trin của địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hợp tác quốc tế của hai công ước về phòng, chống khủng bố trong phạm vi chức năng, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và căn cứ vào nội dung Kế hoạch này chủ động bổ sung nhiệm vụ thực hiện hai Công ước vào chương trình, kế hoạch hoạt động của mình để tổ chức thực hiện.

2. Giao Công an tỉnh:

- Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện hai Công ước và Kế hoạch này; tổng hp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng quy chế phối hợp về chế độ trao đổi thông tin, báo cáo, tiếp nhận và thực hiện các yêu cu liên quan đến thực hiện hai Công ước.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan lập dự trù kinh phí trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mc kịp thời phản ánh về Công an tỉnh đđược giải quyết; trường hp vượt thẩm quyền, Công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.