Quyết định 3454/QĐ-BNN-TCLN năm 2017 về thành lập Tổ biên soạn xây dựng Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững và Bộ tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm gỗ
Số hiệu: 3454/QĐ-BNN-TCLN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 22/08/2017 Ngày hiệu lực: 22/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3454/QĐ-BNN-TCLN

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ BIÊN SOẠN XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ BỘ TIÊU CHUẨN CHUỖI HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM GỖ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-BNN-TCLN ngày 12/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt “Đề án thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng giai đoạn 2016 - 2020”;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp tại Tờ trình số 1297/TTr-TCLN-PTSXLN ngày 18/8/2017 vviệc thành lập Tổ biên soạn xây dựng Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững và Bộ tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm gỗ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ biên soạn xây dựng Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững và Bộ tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm gỗ (sau đây gọi tắt là Tổ biên soạn), danh sách thành viên Tổ biên soạn tại Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ biên soạn

1. Xây dựng Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững và Bộ tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm gỗ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, cho phép ban hành.

2. Tbiên soạn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Giao Tổng cục Lâm nghiệp:

- Chỉ đạo việc xây dựng Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững; Bộ tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm gỗ, theo đúng quy định của pháp luật và hài hòa với quy định quốc tế;

- Thực hiện đúng trình tự, thủ tục xây dựng Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững; Bộ tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm gỗ;

- Ban hành Bộ tiêu chun quản lý rừng bền vững; Bộ tiêu chun chuỗi hành trình sản phẩm gỗ sau khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;

- Các Cục, Vụ thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hà Công Tuấn

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ BIÊN SOẠN BỘ TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ BỘ TIÊU CHUẨN HÀNH TRÌNH SẢN PHẨM GỖ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3454/QĐ-BNN-TCLN ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Chức danh trong Tổ soạn thảo

1

Ông Cao Chí Công

Phó Tổng cục trưởng

Tổng cục Lâm nghiệp

Tổ trưởng

2

Ông Võ Đại Hải

Giám đốc

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Phó Tổ trưởng

3

Ông Lê Văn Bách

Vụ trưởng

Vụ Quản lý sản xuất Lâm nghiệp

Phó Tổ trưởng

4

Ông Bùi Chính Nghĩa

Phó Vụ trưởng

Vụ Quản lý sản xuất Lâm nghiệp

Thành viên

5

Ông Phạm Minh Toại

Phó phòng Đào tạo

Trường Đại học Lâm nghiệp

Thành viên

6

Ông Nguyễn Huy Dũng

Phó Viện trưởng

Viện Điều tra quy hoạch rừng

Thành viên

7

Ông Đào Công Khanh

Phó Viện trưởng

Viện Quản lý Rừng Bn vững và Chứng chỉ rừng

Thành viên

8

Ông Lê Khắc Côi

Phó chủ tịch

Hội chủ rừng Việt Nam

Thành viên

9

Ông Vũ Xuân Thủy

Phó trưởng phòng

Văn phòng công nhận chất lượng

Thành viên

10

Ông Nguyễn Tôn Quyền

Phó chủ tịch

Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam

Thành viên

11

Ông Vũ Tấn Phương

Trưởng ban

Ban Đào tạo và Hợp tác quốc tế - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Thành viên

12

Ông Trần Lâm Đồng

Viện trưởng

Viện Nghiên cứu Lâm sinh

Thành viên

13

Ông Nguyễn Quang Trung

Giám đốc

Trung tâm Thực nghiệm & chuyển giao kỹ thuật Công nghiệp rừng

Thành viên

14

Mời đại diện Tổng công ty Lâm nghiệp

 

 

Thành viên

15

Mời đại diện Tổng công ty Giấy Việt Nam

 

 

Thành viên

16

Mời đại diện Quỹ rừng nhiệt đới Việt Nam (TFT)

 

 

Thành viên