Quyết định 3449/QĐ-BNN-KH năm 2017 Kế hoạch thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020
Số hiệu: 3449/QĐ-BNN-KH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: 21/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3449/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Cổng
TTĐT Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, KH (150).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số
3449/QĐ-BNN-KH ngày 21/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 (sau đây gọi là Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cụ thể hóa các hoạt động triển khai Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá theo Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020;

- Nâng cao hiệu quả chất lượng công tác giám sát đánh giá thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm kịp thời theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện Đề án và có giải pháp điều chỉnh về cơ chế, chính sách kịp thời nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Đề án;

- Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm triển khai hiệu quả Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Nâng cao hiệu quả triển khai Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá; kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách nhằm triển khai hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá đến năm 2020;

- Nâng cao năng lực về giám sát đánh giá cho cán bộ triển khai Bộ Tiêu chí ở cấp trung ương và địa phương;

- Hoàn thiện bộ chỉ số giám sát đánh giá các tiu ngành và một số địa phương;

- Tiến hành đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020;

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về giám sát đánh giá Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020.

III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, vai trò và ý nghĩa của việc triển khai Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá và các văn bản chính sách có liên quan đến hoạt động giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; kịp thời phát hiện những mô hình hoạt động hiệu quả trong việc thực hiện các giải pháp triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020;

- Tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền; trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan trong việc triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020;

- Kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn, tài liệu thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát đánh giá Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020;

- Thông qua triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá, kịp thời đề xuất, điều chỉnh và ban hành các chính sách đtriển khai hiệu quả Đề án đến năm 2020.

IV. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

1. Công tác truyền thông

a) Nội dung tuyên truyền:

- Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của từng tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí giám sát đánh giá nhằm hướng đến đạt các mục tiêu phát triển bền vững về 03 trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường.

- Thống nhất cách hiểu chung cho từng tiêu chí, cách tính và ý nghĩa theo dõi đánh giá của từng tiêu chí gắn với từng mục tiêu, định hướng, nội dung và giải pháp của Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các tiu ngành;

- Nâng cao nhận thức của cán bộ triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp các cấp và của người dân trong việc giám sát, đánh giá kết quả triển khai Đề án theo các mục tiêu của từng cấp đã được xác định;

- Tăng cường sự trao đổi thông tin giữa cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong việc triển khai Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá; nhằm kịp thời đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện Bộ tiêu chí, cũng như đề xuất cơ chế, chính sách triển khai hiệu quả Đề án Tái cơ cấu.

b) Hình thức tuyên truyền:

- Tập trung tuyên truyền dưới nhiều hình thức: Tài liệu tuyên truyền, báo viết, báo nói và truyền hình;

- Tổ chức các Hội nghị, hội thảo, diễn đàn, đối thoại trao đi về những kết quả đạt được, các tồn tại, kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong việc triển khai hoạt động giám sát đánh giá thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành.

2. Nâng cao năng lực về giám sát đánh giá

a) Xây dựng tài liệu hướng dẫn giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tng cục Thống kê đề xuất bổ sung chỉ tiêu thống kê, xây dựng các cuộc điều tra thống kê chuyên ngành đthu thập số liệu;

- Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn về cách tính, thu thập số liệu cho từng tiêu chí thuộc Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá đến từng cấp, địa phương;

- Hoàn thiện tài liệu nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giám sát đánh giá thực hiện Đề án Táicấu ngành.

b) Đào tạo, tập huấn

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn theo khu vực cho cán bộ triển khai hoạt động giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp cấp Trung ương và địa phương;

- Phối hợp với địa phương tổ chức đào tạo, tập hun nâng cao năng lực giám sát đánh giá thực hiện chương trình các cấp.

3. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu giám sát đánh giá

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về cơ cấu lại ngành nông nghiệp; xây dựng bộ chỉ số giám sát các tiu ngành và địa phương phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành;

- Thu thập số liệu nền năm 2013 và năm 2016 theo Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cấp quốc gia và cấp tỉnh.

- Xây dựng và thử nghiệm phần mềm về báo cáo theo Bộ tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp;

- Tổ chức tập huấn thử nghiệm phần mềm báo cáo và thu thập số liệu.

4. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chương trình

- Đánh giá giữa kỳ: Tổ chức thu thập số liệu, tng hp báo cáo của các địa phương xây dựng báo cáo đánh giá giữa kỳ triển khai Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 nhằm xem xét tiến độ và kết quả thực hiện, đề xuất các điều chỉnh cần thiết.

- Đánh giá cuối kỳ: Tổ chức thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo của các địa phương xây dựng báo cáo đánh giá cuối kỳ kết quả triển khai Đề án cơ cấu lại ngành nghiệp đến năm 2020 nhằm xem xét, đánh giá các kết quả đạt được của Đề án.

- Tổ chức các Hội nghị sơ kết 5 năm và Hội nghị tổng kết giai đoạn đến năm 2020 về thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

V. KINH PHÍ

- Kinh phí thực hiện hoạt động giám sát đánh giá Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá được bố trí từ ngân sách nhà nước hàng năm theo phân cấp hiện hành và huy động từ các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Hàng năm, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp của các địa phương, các sở, ngành xây dựng dự toán ngân sách cho hoạt động giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gửi cơ quan có thm quyền về ngân sách nhà nước xem xét, quyết định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Kế hoạch

- Là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thống kê, các Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch này.

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực giám sát đánh giá; xây dựng và thí điểm hệ thống cơ sở dữ liệu giám sát đánh giá chương trình; hàng năm tổng hợp tình hình thực hiện Bộ tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổ chức hoạt động đánh giá giữa kỳ, cuối kỳ và kịp thời báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về những điều chỉnh cần thiết.

2. Viện Chính sách và Chiến lưc phát triển nông nghiệp nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá;

- Chủ trì tính toán số liệu nền về giám sát đánh giá cơ cấu lại cho năm 2016 và 2013;

- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng thường trực tái cơ cấu nông nghiệp tham gia các nội dung tập huấn, nâng cao năng lực cho các địa phương về giám sát đánh giá theo Bộ Tiêu chí, xây dựng cơ sở dữ liệu và tổng hợp báo cáo theo yêu cầu.

3. Các Tổng cục, Cục, Vụ, Trung tâm Tin học và thống kê

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Đề án cơ cấu lại tiểu ngành và các Kế hoạch chuyên đề đã được phê duyệt, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai tiêu chí giám sát đánh giá;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và hoàn thiện bộ chỉ số giám sát đánh giá tiu ngành, lĩnh vực.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ trì hướng dẫn các địa phương thu thập số liệu, tổng hợp các tiêu chí giám sát đánh giá của tiu ngành, lĩnh vực có liên quan.

4. Các Sở nông nghiệp và PTNT

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan, triển khai thực hiện Bộ tiêu chí giám sát đánh giá cấp tỉnh, phối hợp và hướng dẫn các địa phương tiến hành tổng hợp và tính toán chỉ số giám sát đánh giá tại cấp huyện và xã.

(Phân công nhiệm vụ cụ thể theo Phụ lục đính kèm).

VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

- Căn cứ Kế hoạch triển khai trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá trình UBND cấp Tỉnh ban hành trước ngày 20/9/2017. Chậm nhất trước ngày 30 tháng 11 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện hoạt động giám sát đánh giá Đề án Tái cấu ngành nông nghiệp về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Kế hoạch và email vptccnn.tw@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Giao Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình, kết quả triển khai hoạt động Bộ tiêu chí cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Kế hoạch) để tổng hợp xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRIỂN KHAI BỘ TIÊU CHÍ GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ VỀ CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 3449/QĐ-BNN-KH ngày 21/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Nội dung/Hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Truyền thông nâng cao nhận thức về sự cần thiết của việc giám sát đánh giá thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp; nội dung ý nghĩa và cách tính của Bộ Tiêu chí

Văn phòng thường trực TCC nông nghiệp - Vụ Kế hoạch

Viện Chính sách và chiến lược PTNNNT, Văn phòng Bộ, Báo Nông nghiệp Việt Nam, dự án VnSAT, các đơn vị thuộc Bộ;

Từ tháng 8/2017

2

Xây dựng tài liệu hướng dẫn sơ bộ Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành

Viện Chính sách và chiến lược PTNNNT

Văn phòng thường trực TCC nông nghiệp - Vụ Kế hoạch, Tổng Cục Thống kê, Trung tâm Tin học và thống kê, các Tổng cục, các Cục có liên quan

Tháng 8-9/2017

3

Tổ chức Hội nghị phổ biến và thảo luận về nội dung, cách thức tổ chức thực hiện trong các đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng thường trực TCC nông nghiệp - VKế hoạch

Viện Chính sách và chiến lược PTNNNT, Tổng Cục Thống kê, các Tổng cục, các Cục và các đơn vị thuc B

Tháng 9/2017

4

Tổ chức Hội nghị với các địa phương phổ biến về Bộ Tiêu chí ở 2 vùng phía Bắc và phía Nam

Văn phòng thường trực TCC nông nghiệp - Vụ Kế hoạch

Viện Chính sách và chiến lược PTNNNT, Tng Cục Thống kê, các Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 9- 10/2017

5

Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn chi tiết thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành

Viện Chính sách và chiến lược PTNNNT

Văn phòng thường trực TCC nông nghiệp - Vụ Kế hoạch; Tng Cục Thống kê, Trung tâm Tin học và thống kê, các Tổng Cục, các Cục liên quan

Quý I/2018

6

Tính toán số liệu nền năm 2016 và năm 2013

Viện Chính sách và chiến lược PTNNNT

Văn phòng thường trực TCC nông nghiệp - Vụ Kế hoạch; Tổng Cục Thống kê, Trung tâm Tin học và thống kê, các Tổng Cục, các Cục liên quan, các Sở Nông nghiệp và PTNT

Quý I/2018

7

Tập huấn triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí tại 6 vùng ĐBSH, MNPB, BTB-DHMT, TN, ĐNB, ĐBSCL

Văn phòng thường trực TCC nông nghiệp - Vụ Kế hoạch

Viện Chính sách và chiến lược PTNNNT, Tổng Cục Thống kê, các Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 3-5/2018

8

Xây dựng bộ chỉ số giám sát các tiểu ngành, lĩnh vực

Các Tổng cục, Cục; các địa phương

Vụ Kế hoạch, các chuyên gia tư vấn

Năm 2018

9

Xây dựng bộ chỉ số giám sát một số địa phương

Các Tổng Cục, Cục; các địa phương

Vụ Kế hoạch, các chuyên gia tư vấn

Năm 2018

10

Xây dựng phần mềm về báo cáo, cập nhật tình hình thực hiện, tổng hợp xây dựng cơ sở dữ liệu

Văn phòng thường trực TCC nông nghiệp - Vụ Kế hoạch

Viện Chính sách và chiến lược PTNNNT, các Tổng Cục, các Cục liên quan, các Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 10-12/2018

11

Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ và hàng năm.

Văn phòng thường trực TCC nông nghiệp - Vụ Kế hoạch

Viện Chính sách và chiến lược PTNNNT, các Tổng cục, các Cục liên quan, các Sở Nông nghiệp và PTNT

Hàng năm theo tiến độ quy định

12

Đánh giá giữa kỳ về thực hiện cấu lại ngành

Văn phòng thường trực TCC nông nghiệp - Vụ Kế hoạch

Các chun gia, đơn vị tư vấn độc lập

Tháng 6/2018

13

Hội nghị sơ kết 5 năm về thực hiện cơ cấu lại ngành

Văn phòng thường trực TCC nông nghiệp - Vụ Kế hoạch

Các đơn vị thuộc Bộ, các địa phương

Tháng 7/2018

14

Đánh giá cuối kỳ về thực hiện cơ cấu lại ngành

Văn phòng thường trực TCC nông nghiệp - Vụ Kế hoạch

Các chuyên gia, đơn vị tư vấn độc lập

Tháng 6/2020

15

Hội nghị tng kết thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành giai đoạn đến năm 2020

Văn phòng thường trực TCC nông nghiệp - Vụ Kế hoạch

Các đơn vị thuộc Bộ, các địa phương

Tháng 7/2020