Quyết định 3424/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Cụm công nghiệp Tân Trung, huyện Phú Tân, do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành
Số hiệu: 3424/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Văn Nưng
Ngày ban hành: 01/12/2016 Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3424/QĐ-UBND

An Giang, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN TRUNG, HUYỆN PHÚ TÂN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 của Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực;

Căn cứ Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

Xét Tờ trình số 2372/TTr-UBND ngày 05/9/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân về việc thành lập cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp Tân Trung, huyện Phú Tân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2534/TTr-SCT ngày 25 tháng 11 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cụm công nghiệp Tân Trung, huyện Phú Tân với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Tân Trung

2. Địa điểm: Ấp Trung 2, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

3. Quy mô: Khu đất cụm công nghiệp có diện tích 227.508m2 (gồm đất khu quản lý + kỹ thuật, đất khu nhà máy sản xuất (đã giao và chưa giao), đất cây xanh cách ly, đất giao thông, đất khác)

4. Vị trí cụm công nghiệp:

- Phía Nam: tiếp giáp sông Vàm Nao (sông Tiền)

- Phía Bắc: tiếp giáp đất nông nghiệp

- Phía Tây: tiếp giáp đất nông nghiệp

- Phía Đông: tiếp giáp Tỉnh lộ 954 và bến phà Thuận Giang

5. Mục tiêu thành lập:

- Thành lập Cụm công nghiệp Tân Trung góp phần phát triển kinh tế nhanh và bền vững, lấy phát triển công nghiệp là bước đột phá, tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của huyện Phú Tân. Phát triển công nghiệp đi đôi với xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái.

- Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm vận động, khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư vào CCN. Chú trọng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm có thế mạnh, phát triển sản xuất gắn với nhu cầu thị trường tiêu thụ. Khai thác và sử dụng đất có hiệu quả, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thúc đẩy phát triển công nghiệp và dịch vụ nông thôn.

6. Tính chất cụm công nghiệp: là cụm công nghiệp tập trung thu hút các doanh nghiệp sản xuất, chế biến phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương, giảm thiểu ô nhiễm môi trường hạn chế việc ảnh hưởng của môi trường sản xuất với các khu dân cư lân cận.

Điều 2.

1. Cụm công nghiệp Tân Trung chịu sự quản lý trực tiếp của Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Phú Tân; hoạt động theo Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp.

2. Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân có trách nhiệm tổ chức thực hiện thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh vào cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật; có giải pháp về khoảng cách ly an toàn đảm bảo các quy định về môi trường giữa khu đất công nghiệp và khu dân cư.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng