Quyết định 341/QĐ-TTg năm 2022 về gia hạn thời gian giải ngân Hiệp định tài chính Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh - giai đoạn I” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia
Số hiệu: 341/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 15/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 341/QĐ-TTg

Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN GIẢI NGÂN HIỆP ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN “HỆ THỐNG THU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÀNH PHỐ TÂY NINH - GIAI ĐOẠN I” SỬ DỤNG VỐN VAY ODA CỦA CHÍNH PHỦ ITALIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 2015; Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 về quản lý và sử dụng vn h trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 1848/BTC-QLN ngày 25 tháng 02 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý gia hạn thời gian giải ngân Hiệp định tài chính Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh - giai đoạn I” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia đến hết ngày 01 tháng 07 năm 2024.

Điều 2. Giao Bộ Tài chính thực hiện thủ tục gia hạn thời gian giải ngân trên Hiệp định tài chính của Dự án với Ngân hàng Cassa depositi e prestiti S.p.A - CDP thông qua thư trao đổi.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình cấp có thẩm quyền bố trí đầy đủ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch vốn nước ngoài hàng năm cho Dự án, đảm bảo việc giải ngân đúng tiến độ, Dự án đạt mục tiêu đề ra; bố trí nguồn vốn đối ứng thực hiện Dự án và nguồn vốn trả nợ vốn vay lại cho Bộ Tài chính đầy đủ và đúng hạn.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTg, PTTgTT Phạm Bình Minh;
- Như Điều 4;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, các Vụ: TH, CN, KTTH, PL;
- Lưu: VT, QHQT (2).ND

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Phạm Bình Minh