Quyết định 3404/QĐ-UBND năm 2016 về sử dụng chênh lệch thu, chi bổ sung nguồn vốn cho Quỹ Phát triển đất
Số hiệu: 3404/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3404/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬ DỤNG CHÊNH LỆCH THU, CHI BỔ SUNG NGUỒN VỐN CHO QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế mẫu quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất;

Căn cứ Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Phát triển đất Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Quỹ Phát triển đất tại Tờ trình số 20/TTr-QPTĐ ngày 18/10/2016; ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 4020/STC-NS ngày 17/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích từ nguồn chênh lệch thu, chi của Quỹ Phát triển đất, với số tiền 35.000.000.000 đồng (ba mươi lăm tỷ đng) để bổ sung nguồn vốn cho Quỹ Phát triển đất.

Giao Quỹ Phát triển đất hạch toán, quản lý và sử dụng nguồn vốn theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc QuPhát triển đất và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tnh;
- Lưu: VT, TH1.
- Gửi: VB giy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh