Quyết định 34/2017/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Số hiệu: 34/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 01/09/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2017/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN; CHỨC DANH LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA PHÒNG KINH TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Ngọc An

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN; CHỨC DANH LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA PHÒNG KINH TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số:34 /2017/QĐ-UBND ngày 18 /8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện; chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu. Cụ thể như sau:

a) Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện.

b) Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện.

c) Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố được giao phụ trách lĩnh vực nông nghiệp.

2. Tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều này để làm cơ sở thực hiện công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

Điều 2. Vị trí, chức trách

1. Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện là công chức lãnh đạo, quản lý, là người đứng đầu Phòng, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng; có trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng.

2. Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện là công chức lãnh đạo, quản lý, giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực được phân công.

3. Chức danh Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu bao gồm:

a) Trưởng phòng Phòng Kinh tế là công chức lãnh đạo, quản lý, là người đứng đầu Phòng, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng; có trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị - xã hội thành phố giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng;

b) Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế là công chức lãnh đạo, quản lý, giúp Trưởng phòng trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực nông nghiệp và một số mặt công tác khác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực được phân công.

Điều 3. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ Nhân dân, có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

b) Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

c) Gương mẫu về đạo đức, lối sống, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Trung thực, không cơ hội, được công chức, viên chức cơ quan và Nhân dân nơi cư trú tín nhiệm.

2. Về năng lực công tác

a) Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương, đất nước;

b) Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác;

c) Có năng lực tổ chức, quản lý, điều hành; có khả năng quy tụ, đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

d) Am hiểu và có các kỹ năng cần thiết trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành.

3. Về trình độ

a) Trình độ, chuyên môn, tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực được giao phụ trách;

b) Trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

d) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

đ) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

4. Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

a) Có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;

b) Có hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

c) Đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên và tương đương trở lên;

d) Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CÁC CHỨC DANH CỤ THỂ

Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện

1. Có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 của Quy định này.

2. Có thời gian công tác trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ 05 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị bổ nhiệm, được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương trở lên.

3. Trường hợp điều động, bổ nhiệm từ các cơ quan, tổ chức khác sang Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải là công chức, có trình độ, chuyên môn phù hợp với chức vụ đảm nhận, đang giữ chức vụ tương đương Phó Trưởng phòng cấp huyện trở lên được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động theo quy định của pháp luật hoặc đang giữ các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được cơ quan có thẩm quyền xét chuyển từ cán bộ cấp xã lên thành công chức cấp huyện.

4. Có năng lực tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định, xây dựng các chương trình, đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch và đề xuất các giải pháp về lĩnh vực được giao phụ trách.

5. Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi đối với cả nam và nữ.

Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện

1. Có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 của Quy định này.

2. Có thời gian công tác trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 02 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị bổ nhiệm, được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương trở lên.

3. Trường hợp điều động, bổ nhiệm từ các cơ quan, tổ chức khác sang Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải là công chức, có trình độ, chuyên môn phù hợp với chức vụ đảm nhận, đang giữ chức vụ tương đương Phó Trưởng phòng cấp huyện trở lên được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động theo quy định của pháp luật hoặc đang giữ các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được cơ quan có thẩm quyền xét chuyển từ cán bộ cấp xã lên thành công chức cấp huyện.

4. Có năng lực tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định, xây dựng các chương trình, đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch và đề xuất các giải pháp về lĩnh vực được giao phụ trách.

5. Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi đối với cả nam và nữ.

Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Lãnh đạo Phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Phòng Kinh tế thành phố

1. Đối với Trưởng phòng Phòng Kinh tế Phụ trách lĩnh vực nông nghiệp

a) Có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 của Quy định này;

b) Có thời gian công tác trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ 05 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị bổ nhiệm, được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương trở lên;

c) Trường hợp điều động, bổ nhiệm từ các cơ quan, tổ chức khác sang Phòng Kinh tế thành phố phải là công chức, có trình độ, chuyên môn phù hợp với chức vụ đảm nhận, đang giữ chức vụ tương đương Phó Trưởng phòng cấp huyện trở lên được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động theo quy định của pháp luật hoặc đang giữ các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được cơ quan có thẩm quyền xét chuyển từ cán bộ cấp xã lên thành công chức cấp huyện;

d) Có năng lực tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định, xây dựng các chương trình, đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch và đề xuất các giải pháp về lĩnh vực được giao phụ trách;

đ) Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi đối với cả nam và nữ.

2. Đối với Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế phụ trách lĩnh vực nông nghiệp

a) Có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 của Quy định này;

b) Có thời gian công tác trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 02 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị bổ nhiệm, được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương trở lên;

c) Trường hợp điều động, bổ nhiệm từ các cơ quan, tổ chức khác sang Phòng Kinh tế phải là công chức, có trình độ, chuyên môn phù hợp với chức vụ đảm nhận, đang giữ chức vụ tương đương Phó Trưởng phòng cấp huyện trở lên được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động theo quy định của pháp luật hoặc đang giữ các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được cơ quan có thẩm quyền xét chuyển từ cán bộ cấp xã lên thành công chức cấp huyện;

d) Có năng lực tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định, xây dựng các chương trình, đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch và đề xuất các giải pháp về lĩnh vực được giao phụ trách;

đ) Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi đối với cả nam và nữ.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Những trường hợp đã bổ nhiệm trước khi văn bản này có hiệu lực nhưng chưa đủ tiêu chuẩn về trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ thì cơ quan và cá nhân phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để đạt tiêu chuẩn theo quy định.

2. Quy định này không áp dụng với các trường hợp được bổ nhiệm thông qua thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp phòng (nếu có).

3. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quy định này; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung, các tổ chức, cá nhân gửi văn bản phản ánh, kiến nghị về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quy định này cho phù hợp./.