Quyết định 34/2016/QĐ-UBND về thành lập Chi cục Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc
Số hiệu: 34/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Trì
Ngày ban hành: 19/07/2016 Ngày hiệu lực: 29/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2016/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG THUỘC SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Hướng dn chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, y ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành ph thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 366/TTr-SNV ngày 08/7/2016 về việc thành lập Chi cục Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Thành lập Chi cục Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Giám sát và Kiểm định chất lượng xây dựng và một số đơn vị chuyên môn thuộc SXây dựng.

2. Vị trí, chức năng:

Chi cc Giám định xây dựng là tổ chức trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc có chức năng giúp Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, tổ chức thực thi pháp luật về chất lượng công trình xây dựng, chất lượng sản phẩm xây dựng, an toàn lao động trong xây dựng và quản lý dịch vụ công thuộc phạm vi, lĩnh vực Sở Xây dựng quản lý.

Chi cục Giám định xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu đgiao dịch, là đơn vị dự toán cấp 2, được mtài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Xây dựng; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng.

Trụ sở làm việc của Chi cục: Đặt tại số 7 đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Nghiên cứu, đề xuất đGiám đốc Sở Xây dựng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các văn bản cụ thể hóa chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý chất lượng và giám định chất lượng công trình xây dựng phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các giai đoạn: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng, sự cố công trình xây dựng; quản lý điều kiện năng lực hoạt động giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng và an toàn lao động trong xây dựng theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật; thực hiện việc thẩm định thiết kế xây dựng theo phân công của Sở Xây dựng.

4. Tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định chất lượng sản phẩm xây dựng, giám định sự cố công trình xây dựng theo phân công của Sở Xây dựng; theo dõi, tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng và Cục Giám định tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức sát hạch để Sở Xây dựng cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân, chứng chnăng lực đối với tổ chức tham gia hoạt động giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng và an toàn lao động trong xây dựng theo quy định của pháp luật.

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật và cung cấp thông tin để Sở Xây dựng đăng tải thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giám sát thi công xây dựng, kim định xây dựng và an toàn lao động trong xây dựng theo quy định của pháp luật.

7. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh; phối hợp với cơ quan liên quan xử lý vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình; hướng dẫn giải quyết sự cố mất an toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác, công tác thi đua khen thưởng, kluật đối với cán bộ công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của Pháp luật và của Sở Xây dựng.

9. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách Nhà nước được phân bổ, thực hiện quản lý các hoạt động có thu theo quy định của pháp luật;

10. Báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất cho Sở Xây dựng và Cục Giám định về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Xây dựng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

1. Lãnh đạo Chi cục:

a) Chi cục Giám định xây dựng có Chi cục trưng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng;

a) Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Xây dựng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục;

b) Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công; khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưng được Chi cục trưng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Chi cục;

c) Việc bnhiệm, bnhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng thực hiện theo về phân cấp quản lý về công tác tổ chức cán bộ của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định hiện hành.

2. Các tổ chức trực thuộc Chi cục:

a) Phòng Tổng hợp;

b) Phòng Giám định và An toàn xây dựng;

c) Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng (đơn vị sự nghiệp công lập).

3. Biên chế của Chi cục Giám định xây dựng Vĩnh Phúc là biên chế công chức, viên chức trong tng biên chế của Sở Xây dựng được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm trên cơ sở xác định vị trí việc làm theo quy định.

4. Kinh phí hoạt động của Chi cục Giám định xây dựng được giao trong dự toán kinh phí hàng năm của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Xây dựng Quyết định thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Chi cục Giám định xây dựng; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trực thuộc Chi cục Giám định xây dựng; Bố trí công chức, viên chức của Chi cục trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, cơ cu tổ chức, danh mục vị trí việc làm và theo quy định của nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày ktừ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành, thị, Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng;
- TTT
U, TTHĐND tỉnh;
-
UBMTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tnh;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- CPCT, CPVP UBND tỉnh;
- Như điều 5 (thực hiện);
- W
ebsite Chính phủ, Công báo tỉnh;
- CV NCTH VP UBND tỉnh;
- Đài PTT
H, Báo VP; Cổng TTĐT tnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì