Quyết định 34/2016/QĐ-UBND quy định mức thưởng xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020
Số hiệu: 34/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Bùi Minh Châu
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2016/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THƯỞNG CÁC XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 157/TTr-SNN ngày 10 tháng 11 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020. Nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng được thưởng: Các xã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2011 đến năm 2020.

2. Nguyên tắc thưởng: Mỗi xã chỉ được thưởng một lần sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tiền thưởng cấp trực tiếp cho xã, được sử dụng dưới hình thức bổ sung vốn đầu tư để thanh toán trả nợ hoặc xây dựng mới công trình phúc lợi; không được sử dụng cho các mục đích khác.

3. Mức thưởng xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: 1,0 tỷ đồng/xã, từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2016. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Minh Châu

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.