Quyết định 3399/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020
Số hiệu: 3399/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3399/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 967/TTr-SKHĐT ngày 18/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên có tên theo danh sách kèm theo.

Điều 2. Chức năng của Ban Chđạo:

Ban Chỉ đạo có chức năng giúp UBND tnh chđạo giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chđạo:

1. Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững.

2. Giúp UBND tnh điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương với địa phương trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

3. Giúp UBND tỉnh đôn đốc các sở, ngành, cơ quan tỉnh và các địa phương trong việc xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Điều 4. Hoạt động của Ban Chỉ đạo:

1. Xây dựng quy chế hoạt động.

2. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trong trường hợp có sự thay đổi đại diện Lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo, cơ quan liên quan có văn bản báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo để b sung, điều chnh thành viên Ban Chỉ đạo.

3. Đơn vị giúp việc Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo:

a) Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quyết định đơn vị, cá nhân trực thuộc Sở giúp việc Ban Chỉ đạo tổng hợp 02 Chương trình;

b) Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định đơn vị, cá nhân trực thuộc sở giúp việc Ban Chỉ đạo về quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

c) Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định đơn vị, cá nhân trực thuộc sở giúp việc Ban chđạo về quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

d) Thủ trưởng các sở, cơ quan liên quan khác quyết định đơn vị, cá nhân giúp việc thành viên Ban Chỉ đạo về các chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực được phân công theo dõi.

4. Trưởng ban Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của đơn vị nơi công tác.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách Nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên hàng năm của Văn phòng UBND tnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành, cơ quan liên quan.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được sử dụng để chi cho các hoạt động của Ban Chỉ đạo như: Họp, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát, điều kiện vật chất cho các thành viên Ban Chđạo, được bố trí sử dụng theo quy định hiện hành.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 06/2/2013 của UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chtịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 6;
- TTr HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, TH.
Gửi: + VB giấy: TP không nhận bản ĐT;
+ Bản ĐT: Các thành phần khác.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

DANH SÁCH

BAN CHỈ ĐẠO THC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh)

1. Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưng ban;

2. Ông Trần Tú Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc SNông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Trí Lạc, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Phó Trưởng ban;

5. Ông Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh - Ban viên;

6. Ông Nguyễn Trọng Sơn, Giám đốc Sở Tài chính - Ban viên;

7. Ông Hoàng Văn Quảng, Giám đốc S Công Thương - Ban viên;

8. Ông Trần Xuân Tiến, Giám đốc Sở Xây dựng - Ban viên;

9. Ông Lương Phan Kỳ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Ban viên;

10. Ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ban viên;

11. Ông Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ban viên;

12. Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Ban viên;

13. Ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế - Ban viên;

14. Ông Phan Tấn Linh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Ban viên;

15. Ông Phan Đình Tý, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh - Ban viên;

16. Ông Trần Huy Oánh, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tnh - Ban viên;

17. Ông Bùi Khắc Bằng, Phó Văn phòng UBND tỉnh - Ban viên;

18. Ông Lê Văn Lượng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ban viên;

19. Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang - Ban viên;

20. Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà - Ban viên.

21. Chủ tịch UBND huyện Hương Khê - Ban viên;

22. Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh - Ban viên.

23. Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ - Ban viên.

24. Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn - Ban viên.

25. Chủ tịch UBND huyện Can Lộc - Ban viên.

26. Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà - Ban viên.

27. Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh - Ban viên.

28. Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên - Ban viên.

29. Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh - Ban viên.

30. Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh - Ban viên.

31. Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân - Ban viên./.