Quyết định 3353/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh Thái Bình
Số hiệu: 3353/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3353/-UBND

Thái Bình, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYT K HOCH THANH TRA NĂM 2017 CA THANH TRA TNH THÁI BÌNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007, năm 2012;

Căn cứ định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2017 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Công văn số 2886/TTCP-KHTCTH ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ v việc hướng dn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2017;

Xét đề nghị của Thanh tra tỉnh Thái Bình tại Tờ trình số 701/TT-TTr ngày 14 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh Thái Bình tại Danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, thủ trưởng các đơn vị là đối tượng thanh tra có tên tại Điều 1; tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH, TCD.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

DANH MỤC

KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2017 CỦA THANH TRA TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số
3353/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Đối tượng thanh tra

Nội dung thanh tra

Thi kỳ thanh tra

Thời gian thực hiện

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

I.

Thanh tra trách nhim

1.

Giám đốc sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Xây dựng, Y tế.

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Năm 2016

Quý 1

 

 

II.

Thanh tra kinh tế xã hội

1.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thanh tra việc quản lý, quy hoạch và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Bình, gồm: Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; việc quản lý, sử dụng đất khu, cụm công nghiệp; việc quy hoạch để tái định cư và bán đấu giá quyền sử dụng đất.

2011 - 2016

Quý 3

Thanh tra Sở Xây dựng, Sở Tài chính, huyện, thành phố

 

2.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh

Thanh tra việc thực hiện pháp luật về thuế trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, gồm: Việc lập, chấp hành dự toán thu; kết quả thu nộp và xử lý vi phạm về thuế.

2015 - 2016

Quý 1

 

 

3.

Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ.

2014 - 2016

Quý 2

 

 

4.

Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hi

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải.

2014 - 2016

Quý 2

 

 

5.

Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư.

2014 - 2016

Quý 4

 

 

6.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản đối với Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

2014 - 2016

Quý 2

 

 

7.

Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình.

Thanh tra việc thực hiện các dự án xây dựng, nâng cấp các tuyến đê sông, đê biển đối với Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình.

2011 - 2016

Quý 4

 

 

8.

Giám đc Trường Chính trị tỉnh; Hiệu trưởng: Trường Đại học Thái Bình, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình, Trường Cao đẳng nghề Thái Bình.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính đối với Giám đốc Trường Chính trị tỉnh, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

2014 - 2016

Quý 2

 

 

9.

Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản và các dự án, chương trình mục tiêu đối với Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thái Bình.

2014 - 2016

Quý 2