Quyết định 3330/QĐ-UBND năm 2016 giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người đã được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia
Số hiệu: 3330/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 22/11/2016 Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3330/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC CỬ LÀM CHUYÊN GIA SANG GIÚP LÀO, CAMPUCHIA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với người đã được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia; Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 04/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 1981/SLĐTBXH-LĐTL ngày 16/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trợ cấp một lần đối với 04 người đã được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia (có danh sách kèm theo).

Kinh phí chi trả trợ cấp do ngân sách Trung ương đảm bảo và được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐBXH ngày 11/3/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Sơn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Lao động - TB và XH;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Phó VP Phạm Xuân Phú;
- Lưu: VT, VX1;
- Gửi: Bản giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

DANH SÁCH

NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2013/QĐ-TTg , QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2015/QĐ-TTg
(Kèm theo Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

TT

Họ và tên người hưởng trợ cấp

Năm sinh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (trường hợp còn sống)

Thời gian công tác tại Lào, Cămpuchia (năm quy tròn)

Số tiền trợ cấp được hưởng (1000đ)

Thân nhân người hưởng trợ cấp

Nam

Nữ

Người đứng tên nhận trợ cấp

Quan hệ với người hưởng trợ cấp

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

I

Huyện Cẩm Xuyên

 

 

 

 

16.500

 

 

 

1

Hà Huy Dần

1935

 

Thị trấn Cẩm Xuyên

5,5 năm

16.500

 

 

 

II

Huyện Thạch Hà

 

 

 

 

39.000

 

 

 

1

Bùi Văn Choai

1926

 

 

5,5 năm

16.500

Bùi Hùng Vỹ

Con trai

Xã Thạch Đài

2

Bùi Đình Lân

1940

 

 

7,5 năm

22.500

Bùi Đình Anh

Con trai

Xã Thạch Liên

III

Huyện Hương Sơn

 

 

 

 

25.500

 

 

 

1

Phạm Kiệm

1932

 

Xã Sơn Long

8,5 năm

25.500

 

 

 

TỔNG

 

 

 

 

81.000