Quyết định 3326/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh giá cước dịch vụ công ích phát hành Báo Hà Tĩnh năm 2017
Số hiệu: 3326/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 22/11/2016 Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thông tin báo chí, xuất bản, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3326/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ CÔNG ÍCH PHÁT HÀNH BÁO HÀ TĨNH NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trong hoạt động phát hành báo chí;

Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BTTTT ngày 05/02/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí;

Căn cứ Quyết định số 1317/QĐ-BĐVN ngày 02/8/2016 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc ban hành giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí năm 2017;

Xét đề nghị của Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh tại Văn bản số 620/BĐHT-KHKD ngày 07/10/2016; ý kiến đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 1528/STC-GCS ngày 27/5/2016 (sau khi có ý kiến thống nhất của các cơ quan liên quan),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giá cước dịch vụ công ích phát hành Báo Hà Tĩnh năm 2017 là 1.134 đồng/tờ (Một ngàn, một trăm ba mươi tư đồng/tờ); thời điểm áp dụng từ ngày 01/01/2017.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Báo Hà Tĩnh xác định khoản kinh phí phát hành tăng trong năm 2017 do điều chỉnh giá cước, tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh cấp bù cho các đơn vị phát hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Bưu điện tỉnh; Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đ/c Bí thư; đ/c PBT TT Tỉnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH; Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- TTr HĐND các huyện, thành phố, thị xã;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TKCT, VX1;
- Gửi: Bản giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh