Quyết định 3322/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề án thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2020
Số hiệu: 3322/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Đặng Huy Hậu
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 31/12/2014
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3322/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

- Căn cứ Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng;

- Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường;

- Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý rừng;

- Căn cứ Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020;

- Căn cứ Quyết định số 2284/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng”;

- Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-BNN-TCLN ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án “Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng”;

- Căn cứ Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc “Hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng”;

- Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng;

- Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng;

- Căn cứ Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT ngày 07 tháng 05 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng;

- Căn cứ Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng;

- Căn cứ Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kết quả rà soát điều chỉnh cục bộ 3 loại rừng tỉnh Quảng Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020;

- Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 3179/NN&PTNT ngày 22 tháng 12 năm 2014 và Văn bản số 2314/NN&PTNT ngày 24/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (viết tắt DVMTR) tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2020, với các nội dung sau:

I. Mục tiêu.

- Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng;

- Huy động các nguồn lực của xã hội để bảo vệ và phát triển rừng, tạo điều kiện để ngành lâm nghiệp hoạt động đúng quy luật của nền kinh tế sản xuất hàng hóa;

- Bảo đảm cho người lao động trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất, bảo vệ phát triển rừng được chi trả giá trị của rừng do mình tạo ra, đúng giá trị của rừng đem lại cho xã hội;

- Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, sử dụng và bảo vệ phát triển rừng cho các chủ rừng, góp phần thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp.

II. Xác định đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng.

1. Các đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng (chi tiết như phụ lục 1 kèm theo).

1.1. Đối tượng sử dụng DVMTR là cơ sở sản xuất thủy điện: có Nhà máy thủy điện Khe Soong thuộc Công ty cổ phần An Sinh Lộc.

- Công suất thiết kế là 3,6 MW, nằm trên lưu vực sông Tiên Yên;

- Năm 3013, sản lượng điện thương phẩm là 8.287.729 KW;

- Diện tích đất lâm nghiệp tạo sinh thủy cho lưu vực sông Tiên Yên là 55.645 ha, trong đó diện tích đất có rừng là 36.349 ha.

1.2. Đối tượng sử dụng DVMTR là cơ sở sản xuất nước sạch: có Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh.

Năm 2013 Công ty đạt số lượng sử dụng là 37.313.611 m3 nước thương phẩm; Công ty có 9 đơn vị thành viên, sản lượng sử dụng nước thương phẩm, diện tích lưu vực cung cấp nước của từng thành viên (chi tiết như phụ lục 2 kèm theo).

1.3. Đối tượng sử dụng DVMTR là các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch: có Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm.

- Công ty nằm trong ranh giới của Rừng quốc gia Yên Tử. Năm 2013, doanh thu của Công ty được xác định là 181.821 triệu đồng.

- Diện tích lưu vực đất lâm nghiệp khu vực cung ứng (Khu A - Rừng quốc gia Yên Tử) là 2.517,60 ha, trong đó diện tích có rừng 2.301 ha.

2. Các đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng tiềm năng.

Các đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng tiềm năng được xác định là các đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường nhưng tạm thời chưa xác định phải chi trả vào năm 2015. Trong các năm tới tiến hành chi trả theo đúng Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn (chi tiết tại phụ lục 3 kèm theo).

III. Diện tích lưu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng, hệ số K và diện tích quy đổi.

1. Diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng:

Gồm 13 lưu vực cung ứng DVMTR, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được phân theo trạng thái rừng, mục đích sử dụng rừng và nguồn gốc hình thành rừng (chi tiết như phụ lục 4 kèm theo).

2. Hệ số K.

Áp dụng hệ số K đối tượng cung ứng DVMTR gồm:

- Bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối;

- Điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống xã hội.

Xác định hệ số K là tích hợp các hệ số theo công thức sau: K = K1 x K2 x K3

K1: Dùng để điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo trạng thái và trữ lượng rừng, gồm rừng giàu, rừng trung bình, rừng nghèo và phục hồi. Hệ số K1 có giá trị bằng 1,00 đối với rừng giầu (G); 0,95 đối với rừng trung bình (TB); 0,90 đối với rừng nghèo; rừng phục hồi, rừng hỗn giao, rừng tre nứa, rừng trồng sau đây được gọi chung là rừng nghèo (Ng).

K2: Dùng để điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo mục đích sử dụng rừng, gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Hệ số K2 có giá trị bằng 1,00 đối với rừng đặc dụng; 0,95 đối với rừng phòng hộ; và 0,90 đối với rừng sản xuất và ngoài lâm nghiệp.

K3: Điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo nguồn gốc hình thành rừng, gồm rừng tự nhiên và rừng trồng. Hệ số K3 có giá trị bằng 1,00 đối với rừng tự nhiên; 0,9 đối với rừng trồng, chi tiết như bảng dưới đây:

Loại rừng

Đặc dụng

Phòng hộ

Sản xuất

Trạng thái

Giàu

Trung bình

Nghèo

Rừng trồng

Trung bình

Nghèo

Rừng trồng

Trung bình

Nghèo

Rừng trồng

Giàu

Trung bình

K1

1

0,95

0,9

0,9

1

0,95

0,9

0,9

1

0,95

0,9

0,9

K2

1

1

1

1

0,95

0,95

0,95

0,95

0,9

0,9

0,9

0,9

K3

1

1

1

0,9

1

1

1

0,9

1

1

1

0,9

Hệ số K

1

0,95

0,9

0,81

0,95

0,9025

0,855

0,7695

0,9

0,855

0,81

0,729

3. Diện tích quy đổi:

Tổng diện tích cung ứng DVMTR trong toàn tỉnh được xác định trên 13 lưu vực, với diện tích cung ứng quy đổi là 156.365 ha (chi tiết như phụ lục 5 kèm theo).

IV. Các đối tượng cung ứng DVMTR.

Tổng diện tích cung ứng cho toàn tỉnh được tính trên 13 lưu vực với diện tích cung ứng quy đổi là 156.365 ha. Chia làm 2 nhóm:

- Nhóm I: bao gồm hộ gia đình, hợp tác xã, cộng đồng thôn và Ủy ban nhân dân cấp xã; trong đó:

+ 18.240 chủ rừng là hộ gia đình với tổng diện tích cung ứng là 59.034,85 ha;

+ 02 chủ rừng là hợp tác xã với tổng diện tích cung ứng là 680,79 ha;.

+ 123 chủ rừng là cộng đồng dân cư thôn, bản và các tổ chức đoàn thể với tổng diện tích cung ứng là 2.981,83 ha;

+ 64 chủ rừng là UBND xã, phường, thị trấn với tổng diện tích cung ứng là 29.204,03 ha;

- Nhóm II: gồm có 97 chủ rừng (bao gồm: các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, Công ty lâm nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp...) với tổng diện tích cung ứng là 64.463,49 ha.

Chi tiết như phụ lục 6 kèm theo)

V. GIÁ TRỊ CHI TRẢ MÔI TRƯỜNG RỪNG

1. Tổng giá trị thu từ các đơn vị sử dụng DVMTR

Tổng giá trị thu từ 11 đơn vị sử dụng DVMTR: Nhà máy thủy điện Khe Soong (thuộc Công ty cổ phần phát triển An Sinh Lộc); Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh (9 đơn vị thành viên) và Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm là: 5.294.700.000 đồng (Năm tỷ hai trăm chín mươi tư triệu, bẩy trăm ngàn đồng), trong đó:

- Công ty Cổ phần phát triển An Sinh Lộc: 165.754.580 đồng;

- Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh: 1.492.544.440 đồng;

- Công ty Cổ phần và phát triển Tùng Lâm: 3.636.420.000 đồng.

(Chi tiết như phụ lục 7 kèm theo)

Giá trị chi trả DVMTR sẽ được tính toán và thay đổi hàng năm tùy thuộc vào sản lượng điện, sản lượng nước thương phẩm và doanh thu du lịch của năm đó theo giá trị thực tế mà các đơn vị sử dụng DVMTR đạt được.

2. Kế hoạch sử dụng.

a) Kế hoạch sử dụng kinh phí của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp Tỉnh.

Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp Tỉnh (gọi tắt là Quỹ Tỉnh) được sử dụng 10% số tiền chi trả DVMTR cho công tác quản lý (bao gồm cả tiền lãi thu được từ số tiền bên sử dụng DVMTR chậm trả, lãi tiền gửi từ nguồn chi trả DVMTR). Hàng năm Quỹ Tỉnh lập dự toán kinh phí hoạt động gửi sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Tài chính xem xét thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong trường hợp 10% không đủ chi phí quản lý Quỹ, thì Quỹ Tỉnh lập kế hoạch đề nghị UBND Tỉnh bổ sung thêm kinh phí để hoạt động.

Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp Tỉnh lập khoản dự phòng tối đa 5% so với tổng tiền ủy thác chuyển về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Mức tồn quỹ dự phòng trên tối đa bằng 5% tiền ủy thác dịch vụ môi trường rừng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, để hỗ trợ cho các chủ quản lý được khoán quản lý rừng lâu dài trong trường hợp có thiên tai xảy ra gây thiệt hại đến rừng.

b) Kế hoạch sử dụng chi phí quản lý của chủ rừng.

Quỹ bảo vệ rừng cấp Tỉnh thông báo chi trả DVMTR cho các chủ rừng trên cơ sở diện tích rừng thuộc từng lưu vực quản lý được UBND tỉnh phê duyệt và số lượng thực tế diện tích rừng khoán bảo vệ trong năm được địa phương và các cấp có thẩm quyền xác định.

Chủ rừng được sử dụng 10% số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng do Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Tỉnh chuyển về thanh toán để chi cho các hoạt động lập hồ sơ, tài liệu, bản đồ quản lý các khu rừng cung ứng; kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, đánh giá để thanh toán tiền DVMTR hàng năm.

Hàng năm Quỹ bảo vệ phát triển rừng cấp Tỉnh kiểm tra, hướng dẫn và cấp phát kinh phí để chủ rừng thực hiện; các đơn vị chủ rừng lập dự toán kinh phí quản lý và phân bổ chi tiết các hạng mục theo hướng dẫn và gửi về Quỹ Tỉnh.

c) Kế hoạch sử dụng kinh phí khoán bảo vệ rừng.

Trường hợp các chủ rừng khoán toàn bộ diện tích rừng được chi trả DVMTR thì chi trả toàn bộ cho các hộ nhận khoán. Các hộ nhận khoán được sử dụng toàn bộ số tiền chi trả DVMTR để quản lý bảo vệ rừng và nâng cao đời sống;

Trường hợp chủ rừng nhận khoán một phần diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các hộ nhận khoán; phần diện tích rừng còn lại chủ rừng trực tiếp bảo vệ rừng, thì số tiền chi trả DVMTR của những diện tích này là nguồn thu của chủ rừng. Chủ rừng quản lý và sử dụng theo quy định của nhà nước về tài chính hiện hành áp dụng đối với từng tổ chức đó.

VI. Kế hoạch chi trả.

1. Kế hoạch năm 2015:

Chi trả các đối tượng cung ứng DVMTR nằm trên các lưu vực cung ứng cho Nhà máy thủy điện Khe Soong, Công ty nước sạch Quảng Ninh và Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm.

a) Chi trả cho các chủ quản lý: Là các chủ rừng nhóm I và nhóm II (chi tiết như phụ lục 8 kèm theo).

b) Chi trả theo đơn vị hành chính cấp Huyện: gồm 12 đơn vị hành chính và thực hiện chi trả theo từng nhóm chủ rừng (chi tiết theo phụ lục 8 kèm theo).

2. Kế hoạch chi trả đến năm 2020:

- Hàng năm, rà soát các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất nước sạch và các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng phục vụ cho dịch vụ du lịch.

+ Đối với dịch vụ nước sạch: là Xí nghiệp nước Quảng Yên thuộc Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh; Trung tâm nước sạch và vệ sinh nông thôn và các đơn vị kinh doanh nước sạch trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố (nếu có). Giá trị tiềm năng được xác định là 9.080.297 m3/năm.

+ Đối với du lịch: Tiến hành lập kế hoạch chi trả của các đơn vị kinh doanh du lịch đóng trên Vịnh Hạ Long và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch khác như: Công ty du lịch Quảng Sơn (Phường Quảng Yên, TX Quảng Yên); Công ty du lịch Lựng Xanh (Phường Quang Trung - TP Uông Bí). Giá trị tiềm năng doanh thu của các hình thức du lịch là 316.171.560.011 đồng.

- Thí điểm chi trả DVMTR cho các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất với mức đề xuất 30 đồng/1m3 nước thô. Bước đầu xác định giá trị tiềm năng sử dụng nước cho sản xuất công nghiệp là 50.479.917 m3/năm.

- Thí điểm xây dựng chi trả các đối tượng phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng; dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi trồng thủy sản.

VI. Cơ chế chi trả.

- Đối tượng chi trả dịch vụ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và đối tượng được chi trả dịch vụ môi trường được thực hiện theo Điều 7, Điều 8 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ là các đơn vị được xác định tại Điều 1 của Quyết định này. Tuy nhiên, hàng năm Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp Tỉnh rà soát, bổ sung báo cáo UBND Tỉnh những đối tượng chi trả và đối tượng cung ứng dịch vụ môi trường rừng nằm ngoài Đề án đã xác định;

- Mức đề xuất cho các cơ sở sử dụng nước phục vụ cho sản xuất công nghiệp là 30 đồng/m3 nước thô. Mức chi trả cho loại hình đề xuất này chưa tính vào tổng giá trị chi trả năm 2015. Thời gian bắt đầu chi trả vào năm 2016, nếu đến thời gian dự định chi trả mà chưa có văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành thì cần xin ý kiến của Hội đồng nhân dân Tỉnh về mức thu cho loại đối tượng này;

- Các đối tượng cung ứng DVMTR bước đầu sử dụng nguồn số liệu của Đề án để thực hiện. Sau khi có số liệu của dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được phê duyệt thì lấy số liệu này làm cơ sở dữ liệu cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

- Hình thức chi trả dịch vụ môi trường áp dụng ở tỉnh Quảng Ninh là chi trả gián tiếp, thông qua Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của Tỉnh:

+ Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ninh đại diện cho bên cung ứng DVMTR ký hợp đồng với bên sử dụng DVMTR, đồng thời có trách nhiệm thanh toán lại cho các đối tượng được chi trả DVMTR.

+ Các đơn vị chủ rừng là tổ chức nhà nước chi trả tiền công bảo vệ cho các tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, hợp tác xã thông qua hợp đồng khoán bảo vệ rừng;

+ Các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, hợp tác xã có diện tích chi trả DVMTR ít thì chủ rừng có thể áp dụng hình thức chi trả tổng hợp trong một khu vực nhất định hoặc người đại diện cho từng nhóm hộ gia đình, cộng đồng thôn trên cơ sở tự nguyện, thống nhất với nhau cách phân phối.

Đề án thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2020, do Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Viện Điều tra Quy hoạch rừng - Tổng cục Lâm nghiệp lập và đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh thẩm định năm 2014.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì:

- Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị sử dụng và đơn vị cung ứng DVMTR trên địa bàn Tỉnh triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2020.

- Chỉ đạo Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Tỉnh phối hợp với các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sử dụng, đơn vị cung ứng DVMTR lập kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng cụ thể hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Các Sở, Ngành chức năng có liên quan: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế Tỉnh..., theo chức năng chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện các nội dung liên quan trong việc thực hiện Đề án này.

3. Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Tỉnh chủ trì hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định, nghiệm thu việc lập kế hoạch thu và chi trả DVMTR, chịu trách nhiệm trong quản lý, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Tỉnh hàng năm theo đúng các quy định hiện hành.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án thuộc trách nhiệm của mình; chủ trì giải quyết những vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn quản lý.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Công Thương, Văn hóa Thể thao và Du Lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh; Cục Thuế Tỉnh; Giám đốc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ngành có liên quan; các chủ rừng cung ứng và đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/hiện);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/cáo);
- Tổng cục Lâm nghiệp (b/cáo);
- Quỹ bảo vệ và phát triển rừng VN (b/cáo);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- V0, V1, V4, NLN1, TM2,3, DL, CN;
- Lưu VT, NLN2 (30b)-QĐ07/12.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Huy Hậu

 

PHỤ LỤC 1:

CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
(Kèm theo Quyết định số: 3322/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

TT

Tên Lưu vực

Diện tích Lưu vc (ha)

Diện tích Cung ứng (ha)

Diện tích Quy đổi (ha)

1

Sông Tiên Yên Thủy Điện

57.380,11

37.853,17

28.848,53

2

Hồ Cao Vân

4.755,84

4.002,59

3.438,34

3

Sông Thác Nhoòng

11.114,30

10.037,18

7.582,54

4

Sông Đá Trắng

8489,7

7421,12

5987,49

5

Hồ Yên Lập

17.830,77

14.179,85

11.482,69

6

Sông Hà Cối

8.914,22

7.081,94

5.713,90

7

Hồ Kim Tinh

468,68

389,76

284,17

8

Sông Trung Lương

14.041,15

10.757,64

8.720,05

9

Sông Ba Chẽ

71.777,58

61.744,00

48.087,54

10

Sông Tiên Yên Nước Sạch

58.586,54

38.788,17

29.537,4

11

Hồ Đầm Hà Động

6.270,54

5.347,23

4.323,00

12

Khe nước Vạn Long

101,05

76,47

58,44

13

Khu A VQG Yên Tử

2.517,60

2.300,90

2.300,90

Tổng

262.248

199.980

156.365

 

PHỤ LỤC 2:

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

TT

Đơn vị sử dụng DVMTR

Sản lượng nước thương phẩm năm 2013 (m3/năm)

Diện tích lưu vực

Diện tích có rừng

Lưu vực cung cấp nước

1.

Nhà máy nước Diễn Vọng

1.291.479

4.755,84

4.003

H Cao Vân

2.

Xí nghiệp nước Hồng Gai

9.617.421

3.

Xí nghiệp nước Cẩm Phả

9.077.944

4.

Xí nghiệp nước Bãi Cháy

7.081.362

11.114,30

10.037

Sông Thác Nhoòng

8.489,70

7.474

Sông Đá Trắng

5.

Xí nghiệp nước Uông Bí

4.383.837

17.830,77

14.180

Hồ Yên lập

6.

Xí nghiệp nước Móng Cái

1.883.675

8.914,22

7.082

Sông Hà Cối

468,68

390

Hồ Kim Tinh

7.

Xí nghiệp nước Mạo Khê

2.546.692

14.041,15

10.758

Sông Trung Lương

8.

Xí nghiệp nước Miền Đông

554.977

71.777,58

61.744

Sông Tiên Yên

56.851,21

37.284

Sông Ba Chẽ

6.270,54

5.347

HĐầm Hà

9.

Xí nghiệp nước Vân Đồn

876.224

101,05

76

Khe nước Vạn Long

 

PHỤ LỤC 3.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TIỀM NĂNG
(Kèm theo Quyết định số: 3322/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

2.1. Các cơ sở sử dụng nước phục vụ cho sản xuất công nghiệp là các đối tượng tiềm năng thực hiện chi trả DVMTR

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Lượng nước tiêu thụ (m3)

I

TP Hạ Long

 

 

1

Tổng Công Ty Đông Bắc - Bộ Quốc Phòng

Tổ 3 - Khu 8 - phường Hồng Hải - TP Hạ Long

1.143.667

2

Công ty cổ phần than Núi Béo

Số 799 - Lê Thánh Tông - Thành Phố Hạ Long

1.825.000

3

Công Ty than Hòn Gai

169 Lê Thánh Tông - P Hòn Gai - TP Hạ Long

51.480

4

Công ty cổ phần Than Hà Tu

Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Quảng Ninh

228.505

5

Công ty nhiệt điện Quảng Ninh

Phường Hà Khánh - TP Hạ Long - Quảng Ninh

5.840.000

II

TP Uông Bí

 

 

1

Cty CP. Than Vàng Danh

P. Vàng Danh - T. phố Uông Bí - Quảng Ninh

173.375

2

Công ty TNHH MTV than Nam Mẫu

Phường Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh

45.000

3

Nhiệt điện Uông Bí I,II

Phường Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh

20.000.000

III

TP Cẩm Phả

 

 

1

Công ty cổ phần than Cọc Sáu

Phường Cẩm Phú - TP Cẩm Phả - Quảng Ninh

 

2

Công ty Cổ Phần Than Hạ Long

Tổ 65 - Diêm Thủy - Cẩm Phả - Quảng Ninh

115.720

3

Nhiệt Điện Mông Dương

Số nhà 30 - Khu biệt thự 4 - Bán Đảo Linh Đàm

7.300.000

4

Nhiệt điện Cẩm Phả I, II

Cẩm Thịnh - Cẩm Phả

1.000.000

5

Công Ty tuyển than Cửa Ông

Phường Cửa Ông - TP Cẩm Phả -QN

1.794.270

6

Công Ty than Dương Huy

Cẩm Thạch - Cẩm Phả

328.500

7

Công ty cổ phần than Đèo Nai.

Phường Cẩm Tây -TP Cẩm Phả -QN

394.200

IV

Huyện Đông Triều

 

 

1

Công ty Nhiệt Điện Mạo Khê - Vinacomin

H. Đông Triều - T. Quảng Ninh

7.800.000

3

Công ty CP gạch ngói Đất Việt

X. Tràng An - H. Đông Triều - T. Quảng Ninh

54.750

4

Công ty CP gốm Đất Việt

X. Tràng An - H. Đông Triều - T. Quảng Ninh

84.000

5

Công ty CP SXVLXD Kim Sơn

TT. Mạo Khê - H. Đông Triều - T. Quảng Ninh

65.700

6

Công ty TNHH xây dựng Thắng Lợi Đông Triều

X. Đức Chính - H. Đông Triều - T. Quảng Ninh

6.000

7

Công ty cổ phần Vigracera Đông Triều

X. Xuân Sơn - H. Đông Triều - T. Quảng Ninh

1.620

8

Công ty TNHH MTV 91

TT. Mạo Khê - H. Đông Triều - T. Quảng Ninh

1.095.000

9

Công ty Than Mạo Khê

TT. Mạo Khê - H. Đông Triều - T. Quảng Ninh

356.970

11

Công ty CP Gốm Hồng Hà

X. Kim Sơn - H. Đông Triều - T. Quảng Ninh

546.000

12

Công ty CP Vĩnh Tiến

TT. Mạo Khê - H. Đông Triều - T. Quảng Ninh

9.360

V

Huyện Hoành Bồ

 

 

1

Công ty TNHH một thành viên Thăng Long

K1 - TT Trới - Hoành Bồ - Quảng Ninh

3.600

2

Công ty CP Gốm và Xây dựng Hạ Long I

Xã Lê Lợi - H. Hoành Bồ - T. Quảng Ninh

 

3

Công ty Vigracera Hạ Long

Xã Lê Lợi - H. Hoành Bồ - T. Quảng Ninh

9.600

4

Công ty CP khoáng sản và vật liệu xây dựng HL

Xã Lê Lợi - H. Hoành Bồ - T. Quảng Ninh

 

5

Công ty CP xi măng Thăng Long

Xã Lê Lợi - H. Hoành Bồ - T. Quảng Ninh

50.000

6

Công ty CP xi măng Hạ Long

Xã Lê Lợi - H. Hoành Bồ - T. Quảng Ninh

40.000

7

Xí nghiệp Than Hoành Bồ - Công ty Than Uông Bí

Xã Tân Dân - H. Hoành Bồ - T. Quảng Ninh

 

8

Xí Nghiệp sang tuyển và cảng - Công ty Than Uông Bí

Xã Tân Dân - H. Hoành Bồ - T. Quảng Ninh

 

VI

Thị Xã Quảng Yên

 

 

 

Công ty CP Bia & NGK Đông Mai

Số 130 đường Lê Lợi - P Yết Kiêu

 

VII

Huyện Tiên Yên

 

 

1

Công ty TNHH 1TV xuất khẩu ANT

Huyện Tiên Yên

12.000

2

Công ty TNHH khai thác vật liệu xây dựng

Huyện Tiên Yên

90.000

VIII

Huyện Bình Liêu

 

 

1

Nhà máy gạch Đồng Tâm - Xí nghiệp 359 - Công ty Duyên Hải - Quân khu 3

Thôn Pắc Pò, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu

12.000

IX

Huyện Ba Chẽ

 

 

1

Công ty TNHH 1TV xuất khẩu ANT huyện Ba Chẽ

Thôn Pắc Pò, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu

800

X

Huyện Đầm hà

 

 

1

Chi nhánh công ty cổ phần Viglacera Đông Triều - Nhà máy gạch Tuy nen Đầm Hà

Phố Chu Văn An, thị trấn Đầm Hà

2.000

2

Công ty cổ phần Vật liệu và Đầu tư Phát triển Đầm Hà

Xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà

800

 

 

 

50.479.917

2.2. Đối tượng là cơ sở sản xuất nước sạch có tiềm năng chi trả DVMTR

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Lượng nước tiêu thụ (m3)

I

Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh

 

149.868

1

Xí nghiệp nước Quảng Yên

Khu 2 Yên Giang - Quảng Yên

149.868

II

Các công ty nước sạch khác

 

387.786

1

Trung tâm quản lý nước Bình Liêu

Khu Bình Dân; thị trấn Bình Liêu

156.000

2

Trạm xử lý nước sạch Hồng Thái

X. Hồng Thái Tây - H. Đông Triều

230.000

3

Công ty cổ phần quốc tế Hạ Long HJC

Huyện Uông Bí

204

4

Công ty TNHH Thiện Tâm Yên Tử

Xã Thượng Yên Công - Uông Bí

360

5

Công Ty TNHH VINA VIETNAM

Tổ 5, Khu 10, Thanh Sơn

960

6

Công ty cổ phần Gia Tình

Tổ 7 - Khu 6 - P Thanh Sơn - Uông Bí

262

III

Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn

 

8.542.643

A

Các đối tượng sử dụng DVMTR đang hoạt động

 

 

1

Trạm quản lý cấp nước sạch nông thôn xã Đầm Hà

Thôn Trại Dinh; xã Đầm Hà

182.500

2

Trạm quản lý cấp nước sạch nông thôn xã Quảng Lợi

Xã Quảng Lợi, huyện Đầm Hà

481.800

3

Trạm quản lý cấp nước sạch nông thôn xã Dực Yên

Xã Dực Yên, huyện Đầm Hà

481.800

4

Trạm cấp nước hồ C4

Xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô

96.360

5

Trạm cấp nước hồ Trường Xuân

Xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô

613.200

6

Trạm bơm nước Hồ Chiến Thắng

Xã Thanh Lân, huyện Cô Tô

65.700

7

Công trình cấp nước xã Quảng Chính

Xã Quảng Chính-Hải Hà

438.000

8

Công trình cấp nước Vạn Long

xã Hạ Long-Vân Đồn

6.570

9

Cấp nước tập trung vạn gia

xã Vĩnh Thực, Móng Cái

3.431

10

Nước Khu 3 Vàng Danh - Bến Ván

Xã Thượng Yên Công -Uông Bí

55.042

11

Công trình cấp nước tự chảy xã Dương Huy

Xã Dương Huy, Cẩm phả

2.008

12

Cấp nước sạch thôn khe Sím

Xã Dương Huy, Cẩm phả

23.725

13

Trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn xã yên Đức

Xã Yên Đức, huyện Đông triều

182.500

14

Cấp nước sinh hoạt Yên Mỹ

Xã Lê Lợi-Hoành Bồ

2.920

15

Trạm cấp nước sinh hoạt Xích Thổ

Xã thống nhất-Hoành Bồ

5.840

16

Công trình cấp nước của tổ chức UNESCO thôn Cẩm Lũy

Xã Cẩm La - TX Quảng Yên

10.147

17

Trạm bơm nước máy công ty TNHH Hồng Quảng

Xã Liên Vị - TX Quảng Yên

219.000

18

Cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Sông Khoai

Xã Sông Khoai - TX Quảng Yên

18.250

B

Các đối tượng sử dụng DVMTR tương lai

 

 

19

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái Đông - Hồng Thái Tây

Huyện Đông Triều

846.800

20

Công trình cấp nước tập trung xã Hiệp Hòa

Thị xã Quảng Yên

657.000

21

Công trình cấp nước tập trung xã Hải Lạng

Huyện Tiên Yên

317.550

22

Công trình cấp nước tập trung xã Tân Bình

Huyện Đầm Hà

255.500

23

Công trình cấp nước tập trung xã Hoàng Quế

Huyện Đông Triều

438.000

24

Công trình cấp nước tập trung xã xã Thủy An

Huyện Đông Triều

292.000

25

Công trình cấp nước tập trung xã Nguyễn Huệ - Bình Dương

Huyện Đông Triều

766.500

26

Công trình cấp nước tập trung xã Đông Hải, Đông Ngũ

Huyện Tiên Yên

766.500

27

Công trình cấp nước tập trung xã Quảng Minh

Huyện Hải Hà

438.000

28

Công trình cấp nước tập trung xã Quảng Nghĩa-Hải Tiến-Hải Đông

Thành phố Móng Cái

876.000

 

Tổng

 

9.080.297

2.3. Đối tượng là các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch tiềm năng chi trả DVMTR

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Doanh thu (đồng)

1

Ban quản lý Vịnh Hạ Long

Thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

253.550.000.000

2

Doanh nghiệp tư nhân linh trang

Tổ 2 - khu Ba Hang - phường Hùng Thắng - TP Hạ Long

77.860.000

3

Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Hoa Cương

Tổ 8C - K3 Phường Hùng Thắng -Thành phố Hạ Long

93.580.000

4

Công ty cổ phần du thuyền Đông Dương

Số 6, Lê Thánh Tông - Thành phố Hạ Long

54.666.010.949

5

Hợp tác xã Vạn Chài Hạ Long

Số nhà 73, Đường Lê Thánh Tông - TP Hạ Long.

3.476.963.606

6

Công ty TNHH Ngọc Trai Hạ Long Việt Nam

Số 80, Nguyễn Văn Cừ, Cột 5, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long

2.644.700.000

7

Công ty THHH thương mại dịch vụ, du lịch Yến Nguyễn

Tổ 4, Khu 4B, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long

1.572.445.456

8

Hợp tác xã con đò cổ tích

 

-

9

Công Ty Cổ phần dịch vụ Vịnh Hạ Long

 

-

10

Công ty trách nhiệm MTV Nam Tùng

 

-

11

Công ty cổ phần thủy sản Bạch Đằng

 

-

12

Hợp tác xã dịch vụ, du lịch Vạn Chài

 

-

13

Công ty Ngọc Trai Toàn Thắng

 

-

14

Công ty TNHHMTV Ngọc Sơn - Quảng Ninh

Số 177 đường Nguyễn Bính, Phường Quảng Yên, TX Quảng Yên

90.000.000

 

Công ty du lịch Lựng Xanh

Phường Quang Trung - TP Uông Bí

 

 

 

 

316.171.560.011

 

PHỤ LỤC 4:

DIỆN TÍCH CÁC LƯU VỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
(Kèm theo Quyết định số: 3322/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

TT

Tên Lưu vực

Tổng diện tích cung ứng (ha)

Đặc dụng

Phòng hộ

Sản xuất

Giàu

Trung bình

Nghèo

Rừng trồng

Trung bình

Nghèo

Rừng trồng

Trung bình

Nghèo

Rừng trồng

1

LV Sông Tiên Yên TĐ

36.349

-

-

-

-

251

4.597

7.840

-

1.647

22.013

2

Hồ Cao Vân

4.003

-

53

1.907

115

0

1.114

813

-

-

-

3

Sông Thác Nhoòng

10.037

-

-

181

4

-

397

158

67

2.087

7.141

4

Sông Đá Trắng

7.474

-

43

2.654

608

-

-

-

-

803

3.367

5

Hồ Yên Lập

14.180

-

-

-

-

42

7.231

2.852

2

1.376

2.677

6

Sông Hà Cối

7.082

-

-

-

-

524

3.075

480

-

659

2.344

7

Hồ Kim Tinh

390

-

-

-

-

-

-

-

-

-

390

8

Sông Trung Lương

10.758

125

217

1.718

468

-

1.876

2.035

-

1.795

2.524

9

Sông Ba Chẽ

61.744

-

370

5.593

254

230

4.160

1.391

504

16.463

32.779

10

Sông Tiên Yên

37.284

-

-

-

-

251

4.601

7.842

-

1.728

22.861

11

Hồ Đầm Hà Động

5.347

-

-

-

-

722

1.831

951

18

348

1.478

12

Khe nước Vạn Long

76

-

-

-

-

-

-

66

-

-

10

13

Khu A VQG Yên Tử

2.301

125

217

1.656

303

-

-

-

-

-

-

 

PHỤ LỤC 5:

DIỆN TÍCH CÁC LƯU VỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG QUY ĐỔI
(Kèm theo Quyết định số: 3322/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

TT

Tên Lưu Vực

Diện tích Lưu vực (ha)

Diện tích Cung ứng (ha)

Diện tích Quy đổi (ha)

1

Sông Tiên Yên Thủy Điện

57.380,11

37.853,17

28.848,53

2

Hồ Cao Vân

4.755,84

4.002,59

3.438,34

3

Sông Thác Nhoòng

11.114,30

10.037,18

7.582,54

4

Sông Đá Trắng

8489,7

7421,12

5987,49

5

Hồ Yên Lập

17.830,77

14.179,85

11.482,69

6

Sông Hà Cối

8.914,22

7.081,94

5.713,90

7

Hồ Kim Tinh

468,68

389,76

284,17

8

Sông Trung Lương

14.041,15

10.757,64

8.720,05

9

Sông Ba Chẽ

71.777,58

61.744,00

48.087,54

10

Sông Tiên Yên Nước Sạch

58.586,54

38.788,17

29.537,4

11

Hồ Đầm Hà Động

6.270,54

5.347,23

4.323,00

12

Khe nước Vạn Long

101,05

76,47

58,44

13

Khu A VQG Yên Tử

2.517,60

2.300,90

2.300,90

Tổng

262.248

199.980

156.365

 

PHỤ LỤC 6:

CÁC ĐỐI TƯỢNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
(Kèm theo Quyết định số: 3322/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

TT

Tên Lưu vực

Chủ quản lý nhóm I

Chủ quản lý nhóm II

Tổng số

Hộ gia đình

Hợp tác xã

Cng đng

UBND xã

1

Sông Tiên Yên Thủy điện

5959

5884

0

44

11

20

2

Hồ Cao Vân

4

1

0

0

1

2

3

HYên Lập

745

725

0

0

8

12

4

Sông Đá Trắng

497

487

0

1

4

5

5

Sông Thác Nhoòng

632

621

0

0

3

8

6

Sông Ba Chẽ

2516

2461

1

29

11

14

7

Đầm Hà Động

173

167

1

0

2

3

8

Sông Tiên Yên Nước sạch

6144

6060

0

49

13

22

9

Sông Hà Cối

431

423

0

0

4

4

10

Hồ Kim Tinh

82

80

0

0

1

1

11

Khe nước Vạn Long

107

104

0

0

3

0

12

Sông Trung Lương

1235

1227

0

0

3

5

13

Vùng cung ứng RQG Yên Tử

1

0

0

0

0

1

 

PHỤ LỤC 7:

TỔNG GIÁ TRỊ THU TỪ CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG VÀ TỶ LỆ PHÂN CHIA SỬ DỤNG KINH PHÍ
(Kèm theo Quyết định số: 3322/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

TT

Tên các đơn vị sử dụng DVMTR

Sản lượng (m3)/doanh thu năm 2013 (ngàn đồng)

Định mức (đồng)

Thành tiền (ngàn đồng)

Chi phí quỹ 10%

Chi phí dự phòng 5%

Tổng Chi trả (ngàn đồng)

1.

Nhà máy thủy điện Khe Soong

8.287.729

20

165.755

16.575

8.288

140.891

2.

Nhà máy nước Diễn Vọng

1.291.479

40

51.659

5.166

2.583

43.910

3.

Xí nghiệp nước Hồng Gai

9.617.421

40

384.697

38.470

19.235

326.992

4.

Xí nghiệp nước Cẩm Phả

9.077.944

40

363.118

36.312

18.156

308.650

5.

Xí nghiệp nước Bãi Cháy

7.081.362

40

283.254

28.325

14.163

240.766

6.

Xí nghiệp nước Uông Bí

4.383.837

40

175.353

17.535

8.768

149.050

7.

Xí nghiệp nước Móng Cái

1.883.675

40

75.347

7.535

3.767

64.045

8.

Xí nghiệp nước Mạo Khê

2.546.692

40

101.868

10.187

5.093

86.588

9.

Xí nghiệp nước Miền Đông

554.977

40

22.199

2.220

1.110

18.869

10.

Xí nghiệp nước Vân Đồn

876.224

40

35.049

3.505

1.752

29.792

12.

Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm

181.821.000

2%

3.636.420

363.642

181.821

3.090.957

 

Tổng

 

 

5.294.700

529.500

264.700

4.500.500

 

PHỤ LỤC 8:

TỔNG HỢP CHI TRẢ ĐỐI TƯỢNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
(Kèm theo Quyết định số: 3322/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

1- Chi trả theo chủ quản lý:

TT

Tên đơn vị cung ứng DVMTR

Diện tích lưu vực (ha)

Diện tích có rừng (ha)

Diện tích Quy đổi (ha)

Thành tiền (đồng)

I.

Chủ quản lý nhóm I

 

 

 

 

1

UBND xã, thị trấn

70.007,26

38.169,81

29.204,03

99.095.354

2

Cộng đồng dân cư, tập thể

5.130,67

4.668,96

3.662,62

3.831.956

3

Hộ gia đình, cá nhân

89.930,48

78.854,54

59.034,85

255.271.078

II.

Chủ quản lý nhóm II

 

 

 

 

1

Đồn biên phòng 19

0,25

0,19

0,14

1.495

2

Đồn biên phòng 23

25,34

20,66

15,88

40.606

3

Đoàn KTQP 327 Quân khu III

3.142,42

2.779,64

2.362,8

6.041.787

4

Bộ tư lệnh Quân khu 3

31,85

26,31

19,18

340.301

5

BQL rừng đặc dụng Yên Tử

5.216,3

4.828,80

4.557,28

3.113.362.189

6

BQL rừng phòng hộ Ba Chẽ

7.314,58

5.994,51

4.993,02

1.149.686

7

BQL rừng phòng hộ Hồ Yên Lập

11.743,19

10.151,24

8.453,58

111.930.800

8

BQL rừng phòng hộ huyện Đầm Hà

4.043,11

3.651,10

3.090,95

1.206.672

9

BQL rừng phòng hộ TP. Móng Cái

24,1

-

-

-

10

BQLRPH Hồ Trúc Bài Sơn

5.204,9

4.839,56

4.048,83

42.300.724

11

C. ty Lâm nghiệp Bình Liêu

16.735,8

11.138,88

8.557,70

21.882.429

12

C.ty KS Thiên Trường Đồng Tâm

21,76

-

-

-

13

C.ty lâm nghiệp Đông Triều

4.140,08

3.748,08

3.014,68

29.934.884

14

C.ty lâm nghiệp Hoành Bồ

6.401,65

5.873,64

4.550,69

361.017.845

15

C.ty lâm nghiệp Uông Bí

367,36

357,47

260,98

2.591.455

16

C.ty TNHH Tài Nguyên

5.507,32

2.781,08

2.089,24

5.342.282

17

Công ty Đông Bắc

2,8

1,85

1,35

17.524

18

Công ty CP chè Đường Hoa

14,3

3,46

2,52

26.908

19

Công ty Lâm nghiệp Tiên Yên

3.059,59

2.569,05

1.967,26

4.885.834

20

Công ty TNHH Quốc Cường

6,34

 

0,72

1.841

21

Cty cổ phần thông Uông Bí

369,33

338,59

251,51

3.264.712

22

Cty CP Kim Long

757,3

529,05

392,77

90.439

23

Cty CP phát triển rừng bền vững

1.638,06

1.605,78

1.178,19

271.288

24

Cty CP XD thương mại TKL

1.488,00

1.274,93

977,14

224.995

25

Cty lâm nghiệp Ba Chẽ

268,26

265,08

194,26

44.730

26

Cty TNHH một thành viên INNOVGREEN

382,55

238,12

178,41

41.080

27

KBTTN Đồng Sơn - Kỳ Thượng

12.688,73

11.783,12

10.539,70

423.697.122

28

Kho quân khí huyện đội Hải Hà

0,25

-

-

-

29

Khu vực Quân sự

96,72

69,16

50,44

128.977

30

Lâm Trường 155

2.531,72

2.077,64

1.645,22

4.206.903

31

Lâm Trường 156

3.254,2

807,02

636,78

1.628.276

32

Nhà máy xi măng Hạ Long

114,77

-

-

-

33

Nhà máy xi măng Thăng Long

30,84

-

-

-

34

Trại giam Quảng Ninh

15,62

14,03

10,23

181.506

35

Trạm thực nghiệm lâm đặc sản Hoành Bồ

228,47

213,32

171,67

3.045.856

36

Trung Đoàn 131 Hải Quân

255,23

254,42

213,97

2.777.426

37

Xí nghiệp thông Quảng Ninh

49,48

46,58

33,96

602.535

38

Xí Nghiệp Than Hoành Bồ

7,1

3,35

2,44

31.672

2. Chi trả theo đơn vị hành chính.

 

Đơn vị hành chính

Diện tích quy đổi (ha)

Giá trị chi trả (đồng)

Nhóm I

Nhóm II

Diện tích quy đổi (ha)

Giá trị chi trả (đồng)

Diện tích quy đổi (ha)

Giá trị chi trả (đồng)

1.

Huyện Đông Triều

6.307,65

248.114

3.029,35

30.081

3.278,30

218.034

2.

Huyện Đầm Hà

4.521,60

1.536

1.430,49

329

3.091,11

1.207

3.

Huyện Bình Liêu

46.376,92

118.588

33.380,94

85.357

12.995,98

33.231

4.

Huyện Ba Chẽ

31.636,88

7.285

23.901,50

5.504

7.735,38

1.781

5.

Huyện Hải Hà

8.383,12

67.803

1.968,99

19.432

6.414,13

48.371

6.

Thành phố Hạ Long

1.066,32

13.841

983,25

12.763

83,07

1.078

7.

Huyện Hoành Bồ

43.411,92

1.055.995

19.498,22

153.430

23.913,70

902.564

8.

Thành phố Móng Cái

284,17

3.034

284,17

3.034

-

-

9.

Thị xã Quảng Yên

252,12

3.273

0,61

8

251,51

3.265

10.

Huyện Tiên Yên

9.352,55

21.820

7.206,88

16.893

2.145,67

4.927

11.

Thành phố Uông Bí

4.713,30

2.929.430

158,66

1.575

4.554,64

2.927.855

12.

Huyện Vân Đồn

58,44

29.792

58,44

29.792

-

-

 

Tổng

156.365

4.500.511

91.902

358.198

64.463

4.142.313

 

 

 

- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 3523/QĐ-UBND năm 2016

Điều 1. Điều chỉnh, sửa đổi Đề án thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (viết tắt DVMTR) tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2020 (Phê duyệt Đề án tại Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 31/12/2014), cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, sửa đổi điểm 1.3 khoản 1 mục II như sau: Đối tượng sử dụng DVMTR là các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch;

Xem nội dung VB
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 3523/QĐ-UBND năm 2016

Điều 1. Điều chỉnh, sửa đổi Đề án thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (viết tắt DVMTR) tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2020 (Phê duyệt Đề án tại Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 31/12/2014), cụ thể như sau:
...
2. Điều chỉnh, sửa đổi khoản 1 mục V như sau: Thay cụm danh từ “Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm” bằng cụm từ “Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ DVMTR”; giá trị bằng tiền cũng điều chỉnh theo định mức thu là 1% (chi tiết như Phụ lục 7 kèm theo).

PHỤ LỤC 7 TỔNG GIÁ TRỊ THU TỪ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG VÀ TỶ LỆ PHÂN CHIA SỬ DỤNG KÍNH PHÍ
...
(xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Cụm từ này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 3523/QĐ-UBND năm 2016

Điều 1. Điều chỉnh, sửa đổi Đề án thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (viết tắt DVMTR) tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2020 (Phê duyệt Đề án tại Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 31/12/2014), cụ thể như sau:
...
3. Trong Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh có cụm danh từ “Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm”...đều được sửa đổi thay bằng cụm từ “Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ DVMTR”.

Xem nội dung VB
- Cụm từ này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 3523/QĐ-UBND năm 2016

Điều 1. Điều chỉnh, sửa đổi Đề án thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (viết tắt DVMTR) tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2020 (Phê duyệt Đề án tại Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 31/12/2014), cụ thể như sau:
...
3. Trong Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh có cụm danh từ “Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm”...đều được sửa đổi thay bằng cụm từ “Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ DVMTR”.

Xem nội dung VB
- Cụm từ này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 3523/QĐ-UBND năm 2016

Điều 1. Điều chỉnh, sửa đổi Đề án thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (viết tắt DVMTR) tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2020 (Phê duyệt Đề án tại Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 31/12/2014), cụ thể như sau:
...
3. Trong Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh có...các cụm danh từ “Công ty du lịch” (có tên cụ thể) đều được sửa đổi thay bằng cụm từ “Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ DVMTR”.

Xem nội dung VB
- Cụm từ này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 3523/QĐ-UBND năm 2016

Điều 1. Điều chỉnh, sửa đổi Đề án thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (viết tắt DVMTR) tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2020 (Phê duyệt Đề án tại Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 31/12/2014), cụ thể như sau:
...
3. Trong Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh có...các cụm danh từ “Công ty du lịch” (có tên cụ thể) đều được sửa đổi thay bằng cụm từ “Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ DVMTR”.

Xem nội dung VB
- Cụm từ này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 3523/QĐ-UBND năm 2016

Điều 1. Điều chỉnh, sửa đổi Đề án thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (viết tắt DVMTR) tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2020 (Phê duyệt Đề án tại Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 31/12/2014), cụ thể như sau:
...
3. Trong Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh có...các cụm danh từ “Công ty du lịch” (có tên cụ thể) đều được sửa đổi thay bằng cụm từ “Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ DVMTR”.

Xem nội dung VB
- Cụm từ này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 3523/QĐ-UBND năm 2016

Điều 1. Điều chỉnh, sửa đổi Đề án thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (viết tắt DVMTR) tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2020 (Phê duyệt Đề án tại Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 31/12/2014), cụ thể như sau:
...
3. Trong Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh có cụm danh từ “Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm”...đều được sửa đổi thay bằng cụm từ “Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ DVMTR”.

Xem nội dung VB
Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý rừng Ban hành: 14/08/2006 | Cập nhật: 23/08/2006