Quyết định 3322/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch tại các địa bàn có mức độ an toàn cao do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Số hiệu: 3322/QĐ-BCĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hòa Bình
Ngày ban hành: 15/09/2021 Ngày hiệu lực: 15/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3322/QĐ-BCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI CÁC ĐỊA BÀN CÓ MỨC ĐỘ AN TOÀN CAO

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch bệnh đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về công bố dịch bệnh COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”;

Căn cứ Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về Mẫu kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động;

Căn cứ Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 1110/TTr-SDL ngày 15 tháng 9 năm 2021 và của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 6629/SYT-NVY ngày 15 tháng 9 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với hoạt động du lịch tại các địa bàn có mức độ an toàn cao, gồm:

1. Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động của cơ sở lưu trú du lịch.

2. Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động của doanh nghiệp lữ hành.

3. Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động của điểm tham quan du lịch ngoài trời.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1367/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ tình hình thực hiện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh xem xét sửa đổi, bổ sung các tiêu chí để phù hợp với tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở - ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TTTU; TT HĐND TP;
- TTUB: CT; các PCT;
- Tổng Cục Du lịch;
- Sở Du lịch, Sở Y tế;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Giao thông vận tải;
- Công an Thành phố;
- Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP;
- Hiệp hội Du lịch Thành phố;
- VPUB: các PCVP;
- Phòng VX, TH, KT;
- Lưu -VT (VX-TC).

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ CHỦ TỊCH
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Lê Hòa Bình

 

BỘ TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3322/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố)

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

1. Tiêu chí thành phần 1: Người lao động làm việc tại cơ sở lưu trú du lịch

1.1. Yêu cầu:

- 100% người lao động làm việc tại các bộ phận tiếp xúc với khách lưu trú và người ngoài cơ sở đảm bảo tiêm đầy đủ các mũi tiêm ngừa COVID-19 với loại vắc-xin đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng và đã qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối hoặc đã hồi phục sau khi bị nhiễm SARS-CoV-2 (có xác nhận của cơ sở y tế hoặc có xác nhận đủ kháng thể theo quy định trong trường hợp cá nhân tự điều trị tại nhà).

- 100% người lao động làm việc tại các bộ phận còn lại của cơ sở đã tiêm 1 mũi ngừa COVID-19 với loại vắc-xin có yêu cầu 2 mũi đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng và đã qua 14 ngày, có kết quả xét nghiệm định kỳ âm tính (có xác nhận theo hướng dẫn của Sở Y tế và được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử để cấp và gia hạn thẻ).

- Người lao động chưa được tiêm vắc-xin chỉ được làm việc trực tuyến.

- Người lao động trực tiếp phục vụ khách lưu trú (lễ tân, nhà hàng,...) phải được xét nghiệm nhanh định kỳ 3 ngày/lần.

1.2. Đánh giá:

- Người lao động đảm bảo tỷ lệ và yêu cầu trên: Đạt

- Người lao động không đảm bảo tỷ lệ và yêu cầu trên: Không đạt.

2. Tiêu chí thành phần 2: Khách lưu trú

2.1. Yêu cầu:

- Khách lưu trú từ 18 tuổi trở lên: đảm bảo tiêm đầy đủ các mũi tiêm ngừa COVID-19 với loại vắc-xin đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng và đã qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối hoặc đã hồi phục sau khi bị nhiễm SARS-CoV-2 (có xác nhận của cơ sở y tế hoặc có xác nhận đủ kháng thể theo quy định trong trường hợp cá nhân tự điều trị tại nhà).

- Khách lưu trú dưới 18 tuổi; có giấy chứng nhận xét nghiệm nhanh âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ trước khi tham gia chương trình du lịch.

2.2. Đánh giá:

- Khách lưu trú đảm bảo tỷ lệ và yêu cầu trên: Đạt

- Khách lưu trú không đảm bảo yêu cầu trên: Không đạt

3. Tiêu chí thành phần 3: Vệ sinh, khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh

3.1. Yêu cầu:

- Cơ sở có cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại khu vực làm việc, khu vực cung cấp dịch vụ và có biện pháp nhắc nhở sử dụng.

- Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn nền nhà, tường, bàn ghế, đồ vật,... tại khu vực làm việc, khu vực cung cấp dịch vụ tối thiểu 01 lần/ngày; đối với các vị trí thường xuyên tiếp xúc như tay nắm các cửa, tay vịn cầu thang/lan can, nút bấm thang máy,... thực hiện tối thiểu 02 lần/ngày.

- Có quy trình xử lý chất thải và phân loại rác (nhất là rác thải nguy hại) trong trường hợp phát hiện trường hợp khách hoặc nhân viên dương tính hoặc tiếp xúc gần với F0.

3.2. Đánh giá:

- Cơ sở lưu trú thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt

- Cơ sở lưu trú không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

4. Tiêu chí thành phần 4: Thực hiện đeo khẩu trang đối với người lao động, khách đến liên hệ và khách lưu trú

4.1. Yêu cầu:

100% người lao động, khách đến liên hệ và khách lưu trú đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc, tiếp xúc.

4.2. Đánh giá:

- Cơ sở lưu trú thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt

- Cơ sở lưu trú không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

5. Tiêu chí thành phần 5: Thực hiện kiểm tra thân nhiệt đối với người lao động, khách đến liên hệ và khách lưu trú

5.1. Yêu cầu:

100% người lao động, khách đến liên hệ, khách lưu trú được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào cơ sở lưu trú làm việc hoặc sử dụng dịch vụ. Đối với khách lưu trú khuyến khích đo nhiệt độ hàng ngày.

5.2. Đánh giá:

- Cơ sở lưu trú thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt

- Cơ sở lưu trú không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

6. Tiêu chí thành phần 6: Bố trí phòng lưu trú cho khách

6.1. Yêu cầu:

Bố trí từ 02 người trở lên/phòng đối với khách là một gia đình hoặc có cùng yếu tố dịch tễ. Các khách đi riêng lẻ và không cùng yếu tố dịch tễ phải ở khác phòng.

6.2. Đánh giá:

- Cơ sở lưu trú thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt

- Cơ sở lưu trú không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

7. Tiêu chí thành phần 7: Tổ chức ăn uống cho khách lưu trú

7.1. Yêu cầu:

Cơ sở lưu trú chỉ phục vụ ăn uống theo hình thức mang đi đối với khách không lưu trú. Đối với khách lưu trú chỉ phục vụ ăn uống tại phòng. Trường hợp tổ chức ăn uống tại khu vực nhà hàng cho khách lưu trú hoặc khách tham quan theo đoàn thì bố trí khu vực, vị trí ngồi riêng theo từng nhóm khách cùng yếu tố dịch tễ, khoảng cách ngồi giữa các nhóm khác yếu tố dịch tễ tối thiểu 2m, vị trí ngồi so le, không ngồi đối diện. Nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang và bao tay trong suốt quá trình thực hiện.

7.2. Đánh giá:

- Cơ sở lưu trú thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt

- Cơ sở lưu trú không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

8. Tiêu chí thành phần 8: Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo tại cơ sở lưu trú

8.1. Yêu cầu:

- Cơ sở lưu trú có bố trí điểm đo thân nhiệt, khử khuẩn tay và phát khẩu trang đại biểu tham dự, lập danh sách khách tham dự trước 01 ngày diễn ra sự kiện.

- Khoảng cách bố trí chỗ ngồi và giao tiếp từ 2m trở lên; số lượng khách tối đa theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Thành phố.

- Bố trí phục vụ giải khát, nước uống và thức ăn tại chỗ cho từng đại biểu tham dự theo hình thức tại chỗ với suất ăn, uống cá nhân; không phục vụ ăn tập trung sau cuộc họp, hội nghị, hội thảo.

- Có các biển báo hoặc thông báo hướng dẫn, nhắc nhở đại biểu thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong phòng họp, hội nghị, hội thảo.

8.2. Đánh giá:

- Cơ sở lưu trú thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt

- Cơ sở lưu trú không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

9. Tiêu chí thành phần 9: Thực hiện truyền thông cho người lao động, khách lưu trú về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh

9.1. Yêu cầu:

Cơ sở lưu trú có thực hiện truyền thông, khuyến cáo cho người lao động, khách lưu trú về dịch bệnh và các biện pháp bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

9.2. Đánh giá:

- Cơ sở lưu trú thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt

- Cơ sở lưu trú không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

10. Tiêu chí thành phần 10: Bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly tạm thời và quy trình xử lý các tình huống

10.1. Yêu cầu:

- Cơ sở lưu trú có bố trí ít nhất 1 phòng cách ly và 1 phòng chờ theo quy định của ngành y tế và có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (tối thiểu 03 bộ) cho nhân viên để sử dụng trong trường hợp cần thiết.

- Phòng cách ly phải đảm bảo có tiện nghi lưu trú tối thiểu và được trang bị thêm một số vật dụng phòng chống dịch như: khẩu trang, dung dịch khử khuẩn, máy đo nồng độ oxy (SPO2), một số loại thuốc y tế cơ bản, thùng rác có nắp đậy, túi đựng chất thải nguy hại màu vàng và vị trí phòng thuận tiện cho việc di chuyển đi cấp cứu.

- Có phân công nhân sự làm đầu mối thông tin hỗ trợ khách. Có danh sách, thông tin các đơn vị y tế gần nhất hỗ trợ khi cần và có quy trình xử lý các tình huống đảm bảo công tác phòng chống dịch.

10.2. Đánh giá:

- Cơ sở lưu trú thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt

- Cơ sở lưu trú không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

II. ĐÁNH GIÁ:

Cơ sở lưu trú chủ động đánh giá tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động lưu trú du lịch, theo đó:

- Đạt tất cả 10 tiêu chí thành phần: An toàn (Được hoạt động và phải cam kết đảm bảo duy trì được các điều kiện an toàn).

- Không đạt từ 01 trong 10 tiêu chí thành phần trở lên: Không an toàn (Không được hoạt động)./.

 

BỘ TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3322/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố)

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

1. Tiêu chí thành phần 1: Người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong chương trình du lịch do doanh nghiệp tổ chức.

1.1. Yêu cầu:

- 100% người lao động làm việc tại các bộ phận tiếp xúc với khách du lịch và người ngoài doanh nghiệp đảm bảo tiêm đầy đủ các mũi tiêm ngừa COVID-19 với loại vắc-xin đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng và đã qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối hoặc đã hồi phục sau khi bị nhiễm SARS-CoV-2 (có xác nhận của cơ sở y tế hoặc có xác nhận đủ kháng thể theo quy định trong trường hợp cá nhân tự điều trị tại nhà).

- 100% người lao động làm việc tại các bộ phận còn lại của doanh nghiệp đã tiêm 1 mũi ngừa COVID-19 với loại vắc-xin có yêu cầu 2 mũi đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng và đã qua 14 ngày, có kết quả xét nghiệm định kỳ âm tính (có xác nhận theo hướng dẫn của Sở Y tế và được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử để cấp và gia hạn thẻ).

- Người lao động chưa được tiêm vắc-xin chỉ được làm việc trực tuyến.

- Người lao động trực tiếp phục vụ khách du lịch (hướng dẫn viên, tài xế, phụ xế,..) phải được xét nghiệm nhanh định kỳ 3 ngày/lần.

1.2. Đánh giá:

- Người lao động đảm bảo tỷ lệ và yêu cầu trên: Đạt

- Người lao động không đảm bảo tỷ lệ và yêu cầu trên: Không đạt.

2. Tiêu chí thành phần 2: Khách du lịch.

2.1. Yêu cầu:

- Khách du lịch từ 18 tuổi trở lên: đảm bảo tiêm đầy đủ các mũi tiêm ngừa COVID-19 với loại vắc-xin đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng và đã qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối hoặc đã hồi phục sau khi bị nhiễm SARS-CoV-2 (có xác nhận của cơ sở y tế hoặc có xác nhận đủ kháng thể theo quy định trong trường hợp cá nhân tự điều trị tại nhà).

- Khách du lịch dưới 18 tuổi: có giấy chứng nhận xét nghiệm nhanh âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ trước khi tham gia chương trình du lịch.

2.2. Đánh giá:

- Khách du lịch đảm bảo yêu cầu trên: Đạt

- Khách du lịch không đảm bảo yêu cầu trên: Không đạt

3. Tiêu chí thành phần 3: Điểm đến trong chương trình du lịch.

3.1. Yêu cầu:

Các điểm đến trong chương trình du lịch thuộc vùng xanh và đủ điều kiện hoạt động theo các tiêu chí an toàn phòng chống dịch.

3.2. Đánh giá:

- Các điểm đến trong chương trình du lịch đảm bảo yêu cầu trên: Đạt

- Các điểm đến trong chương trình du lịch không đảm bảo yêu cầu trên: Không đạt.

4. Tiêu chí thành phần 4: Số lượng khách trong mỗi chương trình du lịch.

4.1. Yêu cầu:

Số lượng khách trong mỗi chương trình du lịch đảm bảo theo đúng quy định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố về số lượng người tập trung nơi công cộng.

4.2. Đánh giá:

- Số lượng khách trong mỗi chương trình du lịch đảm bảo yêu cầu như trên: Đạt.

- Số lượng khách trong mỗi chương trình du lịch không đảm bảo yêu cầu như trên: Không đạt.

5. Tiêu chí thành phần 5: Thực hiện đeo khẩu trang đối với người lao động, khách đến liên hệ và khách du lịch

5.1. Yêu cầu:

100% người lao động, khách đến liên hệ và khách du lịch đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc, du lịch.

5.2. Đánh giá:

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ yêu cầu như trên: Đạt.

- Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu như trên: Không đạt.

6. Tiêu chí thành phần 6: Thực hiện kiểm tra thân nhiệt đối với người lao động, khách đến liên hệ và khách du lịch.

6.1. Yêu cầu:

100% người lao động, khách đến liên hệ, khách du lịch được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị hay tham gia chương trình du lịch.

6.2. Đánh giá:

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ yêu cầu như trên: Đạt.

- Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu như trên: Không đạt.

7. Tiêu chí thành phần 7: Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn tại trụ sở, khu vực làm việc, khu vực cung cấp dịch vụ theo quy định.

7.1. Yêu cầu:

- Doanh nghiệp có cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại khu vực làm việc, khu vực tham quan, khu vực cung cấp dịch vụ và có biện pháp nhắc nhở sử dụng.

- Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn nền nhà, tường, bàn ghế, đồ vật... tai khu vực làm việc, khu vực cung cấp dịch vụ tối thiểu 01 lần/ngày; đối với các vị trí thường xuyên tiếp xúc như tay nắm các cửa, tay vịn cầu thang/lan can, nút bấm thang máy... thực hiện tối thiểu 02 lần/ngày.

7.2. Đánh giá:

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ yêu cầu như trên: Đạt.

- Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu như trên: Không đạt.

8. Tiêu chí thành phần 8: Đảm bảo giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp, làm việc và tham gia chương trình du lịch.

8.1. Yêu cầu:

Đảm bảo khoảng cách từ 2m trở lên trong giao tiếp, làm việc tại trụ sở doanh nghiệp. Đối với khách tham gia chương trình du lịch thì đảm bảo giữ khoảng cách 2m trở lên giữa những nhóm khách không cùng yếu tố dịch tễ.

8.2. Đánh giá:

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ yêu cầu như trên: Đạt.

- Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu như trên: Không đạt.

9. Tiêu chí thành phần 9: Thực hiện truyền thông cho người lao động, khách du lịch về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

9.1. Yêu cầu:

Doanh nghiệp có thực hiện truyền thông, khuyến cáo cho người lao động, khách du lịch về dịch bệnh và các biện pháp bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

9.2. Đánh giá:

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt

- Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

10. Tiêu chí thành phần 10: Đường dây nóng thông tin hỗ trợ khách và qui trình xử lý các tình huống đảm bảo công tác phòng chống dịch.

10.1. Yêu cầu:

Doanh nghiệp có bố trí đường dây nóng, phân công nhân sự là đầu mối thông tin hỗ trợ khách; có danh sách, thông tin các đơn vị y tế gần nhất hỗ trợ khi cần và có qui trình xử lý các tình huống đảm bảo công tác phòng chống dịch.

10.2. Đánh giá:

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt

- Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

II. ĐÁNH GIÁ:

Doanh nghiệp chủ động đánh giá tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động của doanh nghiệp lữ hành, theo đó:

- Đạt tất cả 10 tiêu chí thành phần: An toàn (Được hoạt động và phải cam kết đảm bảo duy trì được các điều kiện an toàn).

- Không đạt từ 01 trong 10 tiêu chí thành phần trở lên: Không an toàn (Không được hoạt động)./.

 

BỘ TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI ĐIỂM THAM QUAN DU LỊCH NGOÀI TRỜI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3322/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố)

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

1. Tiêu chí thành phần 1: Người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ tại điểm tham quan

1.1. Yêu cầu:

- 100% người lao động làm việc tại các bộ phận tiếp xúc với khách tham quan và người ngoài doanh nghiệp đảm bảo tiêm đầy đủ các mũi tiêm ngừa COVID-19 với loại vắc-xin đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng và đã qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối hoặc đã hồi phục sau khi bị nhiễm SARS-CoV-2 (có xác nhận của cơ sở y tế hoặc có xác nhận đủ kháng thể theo quy định trong trường hợp cá nhân tự điều trị tại nhà).

- 100% người lao động làm việc tại các bộ phận còn lại của doanh nghiệp đã tiêm 1 mũi ngừa COVID-19 với loại vắc-xin có yêu cầu 2 mũi đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng và đã qua 14 ngày, có kết quả xét nghiệm định kỳ âm tính (có xác nhận theo hướng dẫn của Sở Y tế và được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử để cấp và gia hạn thẻ).

- Người lao động chưa được tiêm vắc-xin chỉ được làm việc trực tuyến.

- Người lao động trực tiếp phục vụ khách tham quan (hướng dẫn viên tại điểm, nhân viên quầy vé, tài xế xe điện/cano,...) phải được xét nghiệm nhanh định kỳ 3 ngày/lần.

1.2. Đánh giá:

- Người lao động đảm bảo tỷ lệ và yêu cầu trên: Đạt

- Người lao động không đảm bảo tỷ lệ và yêu cầu trên: Không đạt.

2. Tiêu chí thành phần 2: Khách tham quan

2.1. Yêu cầu:

- Khách tham quan từ 18 tuổi trở lên: đảm bảo tiêm đầy đủ các mũi tiêm ngừa COVID-19 với loại vắc-xin đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng và đã qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối hoặc đã hồi phục sau khi bị nhiễm SARS-CoV-2 (có xác nhận của cơ sở y tế hoặc có xác nhận đủ kháng thể theo quy định trong trường hợp cá nhân tự điều trị tại nhà).

- Khách tham quan dưới 18 tuổi: có giấy chứng nhận xét nghiệm nhanh âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ trước khi tham gia chương trình du lịch.

2.2. Đánh giá:

- Khách tham quan đảm bảo tỷ lệ và yêu cầu trên: Đạt

- Khách tham quan không đảm bảo yêu cầu trên: Không đạt

3. Tiêu chí thành phần 3: số lượng khách tham quan

3.1. Yêu cầu:

Không quá 30% sức chứa của điểm tham quan.

3.2. Đánh giá:

- Đảm bảo tỷ lệ trên: Đạt

- Không đảm bảo tỷ lệ trên: Không đạt

4. Tiêu chí thành phần 4: Thực hiện đeo khẩu trang đối với người lao động, khách đến liên hệ và khách tham quan

4.1. Yêu cầu:

100% người lao động, khách đến liên hệ và khách tham quan đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc, tham quan.

4.2. Đánh giá:

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt

- Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

5. Tiêu chí thành phần 5: Thực hiện kiểm tra thân nhiệt đối với người lao động, khách đến liên hệ và khách tham quan

5.1. Yêu cầu:

100% người lao động, khách đến liên hệ, khách tham quan được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị hay tham gia chương trình tham quan.

5.2. Đánh giá:

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt

- Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

6. Tiêu chí thành phần 6: Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn tại khu vực làm việc, khu vực tham quan theo quy định

6.1. Yêu cầu:

- Doanh nghiệp có cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại khu vực làm việc, khu vực tham quan, khu vực cung cấp dịch vụ và có biện pháp nhắc nhở sử dụng.

- Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn nền nhà, tường, bàn ghế, đồ vật,... tại khu vực làm việc, khu vực tham quan, khu vực cung cấp dịch vụ tối thiểu 01 lần/ngày; đối với các vị trí thường xuyên tiếp xúc như tay nắm các cửa, tay vịn cầu thang/lan can, nút bấm thang máy... thực hiện tối thiểu 02 lần/ngày.

6.2. Đánh giá:

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt

- Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

7. Tiêu chí thành phần 7: Đảm bảo giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp, làm việc và tham quan.

7.1. Yêu cầu:

Đảm bảo khoảng cách từ 2m trở lên trong giao tiếp, làm việc tại trụ sở doanh nghiệp. Đối với khách tham quan thì đảm bảo khoảng cách từ 2m trở lên giữa những nhóm khách không cùng yếu tố dịch tễ.

7.2. Đánh giá:

- Doanh nghiệp đảm bảo yêu cầu trên: Đạt

- Doanh nghiệp không đảm bảo yêu cầu trên: Không đạt.

8. Tiêu chí thành phần 8: Thực hiện truyền thông cho người lao động, khách du lịch về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

8.1. Yêu cầu:

Doanh nghiệp có thực hiện truyền thông, khuyến cáo cho người lao động, khách tham quan về dịch bệnh và các biện pháp bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

8.2. Đánh giá:

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt

- Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

9. Tiêu chí thành phần 9: Bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly khách khi cần thiết

9.1. Yêu cầu:

Doanh nghiệp có bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly khách khi cần thiết; có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (tối thiểu 3 bộ) cho nhân viên sử dụng khi cần.

9.2. Đánh giá:

- Doanh nghiệp đảm bảo tỷ lệ và yêu cầu trên: Đạt

- Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

10. Tiêu chí thành phần 10: Đường dây nóng thông tin hỗ trợ khách và qui trình xử lý các tình huống đảm bảo công tác phòng chống dịch

10.1. Yêu cầu:

Doanh nghiệp có bố trí đường dây nóng, phân công nhân sự là đầu mối thông tin hỗ trợ khách; có danh sách, thông tin các đơn vị y tế gần nhất hỗ trợ khi cần và có qui trình xử lý các tình huống đảm bảo công tác phòng chống dịch.

10.2. Đánh giá:

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ yêu cầu trên: Đạt

- Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu trên: Không đạt.

II. ĐÁNH GIÁ:

Doanh nghiệp chủ động đánh giá tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động của điểm tham quan du lịch ngoài trời, theo đó:

- Đạt tất cả 10 tiêu chí thành phần: An toàn (Được hoạt động và phải cam kết đảm bảo duy trì các điều kiện an toàn).

- Không đạt từ 01 trong 10 tiêu chí thành phần trở lên: Không an toàn (Không được hoạt động)./.

 

Quyết định 447/QĐ-TTg năm 2020 công bố dịch COVID-19 Ban hành: 01/04/2020 | Cập nhật: 01/04/2020