Quyết định 3279/QĐ-UBND năm 2017 về điều chỉnh, sáp nhập và giao nhiệm vụ quản lý một số tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 3279/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Vũ Văn Diện
Ngày ban hành: 25/08/2017 Ngày hiệu lực: 25/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3279/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, SÁP NHẬP VÀ GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ, BẢO TRÌ MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông Đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ; Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 4236/TTr-SGTVT ngày 08/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Điều chỉnh, sáp nhập một số tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

1. Sáp nhập đường từ quốc lộ 18 vào khu di tích Yên Tử đoạn từ Dốc Đỏ đến ngã tư Nam Mau, đường nối ngã tư Nam Mau đến bãi đỗ xe chùa Hồ Thiên và đường hành hương ni khu vực chùa Hồ Thiên với khu vực chùa Ngọa Vân.

- Đặt tên các tuyến đường sau khi sáp nhập là “Đường ni quốc lộ 18 - Yên Tử - Ngọa Vân”.

- Chiều dài tuyến đường: 34,968km.

- Hướng tuyến: Điểm đầu Km0+00 (ngã ba Dốc Đỏ) → Km7+700 (ngã tư Nam Mầu) → Km26+223 (bãi đỗ xe chùa Hồ Thiên) → Điểm cuối Km34+968 (khu vực chùa Ngọa Vân).

2. Sáp nhập đường cầu Chanh - Liên Vị đoạn từ cầu Chanh đến nút giao Phong Hải và đường nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với Khu công nghiệp Nam Tiền Phong vào Đường tỉnh 338. Đồng thời, kéo dài Đường tỉnh 338 đến hết phạm vi đường nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với Khu công nghiệp Nam Tiền Phong.

- Hướng tuyến: Điểm đầu Km0+00/ĐT.338→ Km11+060 (ngã ba cầu sông Chanh) → Km18+060/ĐT.338 (nút giao Phong Hải) → Điểm cui Km26+682/ĐT.338 (vị trí cuối Khu công nghiệp và cảng Nam Tin Phong).

- Tổng chiều dài sau khi điều chỉnh là 26,682km, trong đó:

+ Chiều dài Đường tỉnh 338 hiện có: 11,060km.

+ Chiều dài bổ sung: 15,622km (gồm các đoạn: Đoạn cầu Chanh nút Phong Hải dài 7km; Đường nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với Khu công nghiệp Nam Tiền Phong dài 8,622km).

3. Sáp nhập tuyến đường dân sinh nối Km0+490/tuyến chính ĐT.332 với Km1+670/tuyến nhánh ĐT.332 vào Đường tỉnh 332, tng chiều dài sau khi sáp nhập là 8,0km. Phạm vi Đường tỉnh 332 sau khi sáp nhập như sau:

- Tuyến chính dài 4km: Điểm đầu Km0+00 (giao cắt với Tuyến nhánh 01 tại Km1+080) → Điểm cuối Km4+00 (bến phà Triều).

- Tuyến nhánh 01 dài 3,2km: Điểm đầu Km0+00 (giao cắt QL.18 tại Km51+900) → Điểm cuối Km3+200 (giao cắt QL.18 tại Km55+500).

- Tuyến nhánh 02 dài 0,8km: Điểm đầu Km0+00 (giao cắt với tuyến chính tại Km0+490) → Điểm cuối Km0+800 (giao cắt với tuyến nhánh 01 tại Km 1+670).

Điều 2. Nhiệm vụ quản lý, bảo trì công trình và quỹ đất hai bên đường:

- Giao Sở Giao thông vận tải quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tng giao thông đường bộ và hành lang an toàn đường bộ các tuyến đường nêu trên từ ngày 01/01/2018; chủ động phối hợp với các địa phương và đơn vị có liên quan để thực hiện thủ tục tiếp nhận, bàn giao các tuyến đường theo quy định, đảm bảo công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường được liên tục.

- Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều, thị xã Quảng Yên và thành phố Uông Bí có trách nhiệm quản lý quỹ đất hai bên đường và các công trình ngoài phạm vi đất dành cho đường bộ theo quy định.

Điều 3. Các ông (bà); Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều, thị xã Quảng Yên, thành phố Uông Bí; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh QN;
- V
0, TM2, QLĐĐ1, XD1, QH2;
- Lưu VT, GT1.
QĐ47-
12

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Văn Diện