Quyết định 3242/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch thực hiện Chương trình 24-Ctr/TU về tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2020
Số hiệu: 3242/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3242/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH K HOCH THC HIN CHƯƠNG TRÌNH S24-CTR/TU NGÀY 16/8/2016 CA TNH Y V TIP TC PHÁT TRIN DCH V CHT LƯNG CAO PHC V PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIP VÀ ĐÔ TH TNH BÌNH DƯƠNG, GIAI ĐON 2016 - 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chương trình s 24-CTr/TU ngày 16/08/2016 của Tỉnh ủy về Tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2020.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1342/SKHĐT ngày 02/11/2016 và ý kiến góp ý của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Tỉnh ủy về Tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT.TU, HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh Bình Dương;
- Như điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Báo, Đài PTTH Bình Dương;
- Website tỉnh;
- LĐVP, CV, Tạo, TH, HCTC;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

KẾ HOẠCH

THC HIN CHƯƠNG TRÌNH S 24-CTR/TU CA TNH Y V TIP TC PHÁT TRIN DCH V CHT LƯNG CAO PHC V PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIP VÀ ĐÔ TH TNH BÌNH DƯƠNG, GIAI ĐON 2016 - 2020.
(Ban hành kèm theo Quyết định 3242/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố trong việc triển khai thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Tỉnh ủy về Tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016 - 2020.

Quy định cụ thể chế độ báo cáo, tổng hợp nhằm kịp thời đánh giá, chỉ đạo.

Là cơ sở để các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình s 24/CTr-TU ngày 16 tháng 8 năm 2016 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu:

Làm rõ cơ quan đầu mối trong việc triển khai từng nội dung công việc.

Đảm bảo sự kịp thời, đồng bộ, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THC HIỆN:

Chương trình số 24/CTr-TU ngày 16 tháng 8 năm 2016 đã đra mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020. Đviệc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trên được nhanh chóng và vững chc, hiệu qu. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện:

1. Về triển khai thực hiện, xây dựng một số giải pháp, chính sách có tính cấp bách:

Hiện nay vẫn còn một số nội dung về phát triển dịch vụ chất lượng cao chm được thực hiện dù đã được kết luận tại các báo cáo tổng kết, chương trình hành động của Tỉnh ủy. Mặt khác thực tế phát sinh một số nhiệm vụ cần sớm được xử lý. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công các sở, ngành liên quan xây dựng một số giải pháp, chính sách có tính cấp bách như sau:

1.1. Giao Sở Giao thông Vận tải:

+ Nắm bắt tiến độ xử lý đá ngầm trên sông Đồng Nai, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải đy nhanh tiến độ; đ xut vic xây dựng mới, nâng cấp các công trình phù hợp tĩnh không mới câu Ghnh, cu Bình Lợi đtập trung phát triển giao thông thủy. Thời gian báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: tháng 1 năm 2017.

+ Chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp phát triển vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị theo quy hoạch của tỉnh. Thời gian báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: tháng 03 năm 2017

+ Chủ trì phối hợp cùng các Sở, Ngành có liên quan xây dựng Phương án kêu gọi đầu tư các công trình giao thông kết nối vùng, công trình giao thông phát triển công nghiệp, công trình giao thông chất lượng cao. Thời gian báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: tháng 03 năm 2017.

1.2. Giao Sở Xây dựng:

+ Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố rà soát quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết nhằm đảm bảo hài hòa giữa phát triển đô thị, phát triển giao thông, phát triển công nghiệp - dịch vụ dọc các tuyến đường chính.

+ Cùng Sở Tài chính đồng chủ trì xây dựng Chính sách khuyến khích các chủ nhà trọ cải tạo, xây dựng mới nhà trọ đạt chuẩn, nâng cấp nhà trọ thành nhà ở công nhân, nhà cho thuê. Thời gian báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: tháng 3 năm 2017.

1.3. Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp cùng các sở ngành liên quan rà soát tình hình đầu tư các dự án logistics trên địa bàn tỉnh, đồng thời đxuất các giải pháp kêu gọi, đẩy mạnh đầu tư các dự án logistics, các Trung tâm thương mại vào tỉnh Bình Dương trong thời gian tới. Thời gian báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: tháng 03 năm 2017.

1.4. Giao Sở Nội vụ:

- Hướng dẫn các sở, ngành, huyện, thị, thành phố xây dựng các Đề án đảm bảo nguồn nhân lực được giao trong đó nghiên cứu các phương thức thu hút đnâng cao chất lượng nguồn nhân lực như: Thu hút theo hình thức mời trực tiếp các chuyên gia, người có trình độ chuyên môn cao, có uy tín về học thuật, tay nghề... làm việc trong một thời gian nhất định cho một công việc cụ thể theo yêu cầu của tỉnh. Thời gian cùng sở, ngành, huyện, thị, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: tháng 03 năm 2017.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, huyện, thị, thành phố có liên quan xây dựng chính sách đào tạo, thu hút, hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có các chế độ về tiền lương, ưu đãi phù hợp cho người được thu hút theo yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ quản lý và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh. Thời gian cùng sở, ngành, huyện, thị, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: tháng 03 năm 2017.

1.5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì cùng Ủy ban nhân dân các huyện, th, thành phố rà soát lập danh sách các dự án đầu tư, các vùng, các địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhim môi trường, sự cố môi trường; đề xuất biện pháp phòng ngừa, xử lý. Thời gian báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: tháng 01 năm 2017.

- Chủ trì xây dựng Đề án Nâng cao năng lực giám sát, phát hiện các vi phạm về môi trường và Quy định về xử lý các cá nhân, nht là người đứng đu, doanh nghiệp vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường. Thời gian báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: tháng 03 năm 2017.

1.6. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp thực hiện tốt việc tư vấn, phản biện của Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Tỉnh đối với các chủ trương, chính sách, dự án, các vấn đề bức xúc của xã hội. Thời gian thực hiện: từ tháng 1/2017.

1.7. Giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì tham mưu xây dựng các biểu mẫu, chế độ báo cáo, tổng hợp... trình cấp thẩm quyền ban hành nhằm thống kê được tình hình phát triển dịch vụ chất lượng cao trên địa bàn phù hợp với các yêu cầu của Chương trình số 24-Ctr/TU. Thời gian báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: tháng 03 năm 2017.

Đối với những công việc cần xin ý kiến Trung ương, bổ sung kinh phí Cục Thống kê tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý.

1.8. Giao Sở Y tế chủ trì cùng Sở Nội vụ xây dựng Đề án Đào tạo, thu hút hút bác sỹ làm việc tại tỉnh Bình Dương để đến năm 2018, tỷ lệ số bác sỹ trên 10.000 dân bằng hoặc cao hơn bình quân cả nước. Thời gian báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: tháng 01 năm 2017.

1.9. Các sở, ngành, huyện, thị, thành phố chủ động phối hợp cùng Sở Nội vụ xây dựng Đề án đảm bảo nguồn nhân lực được giao trong đó nghiên cứu các phương thức thu hút để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực như: Thu hút theo hình thức mời trực tiếp các chuyên gia, người có trình độ chuyên môn cao, có uy tín về học thuật, tay nghề... làm việc trong một thời gian nht định cho một công việc cụ thể theo yêu cầu của tỉnh. Thời gian báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: tháng 03 năm 2017.

2. Về xây dựng các đề án, quy định, chính sách trọng điểm:

Ngoài những việc đã được đề cập ở phn 1 trên đây, đtạo động lực phát triển dịch vụ chất lượng cao, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố phối hợp xây dựng một số đồ án, quy định, chính sách trọng điểm trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2017. Cụ thể như sau:

2.1. Giao Sở Y tế:

- Xây dựng Đề án liên kết, thu hút các Bệnh viện lớn có uy tín ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội mở chi nhánh tại Bình Dương để thực hiện các dịch vụ y tế chất lượng cao, đào tạo ngắn hạn, chuyển giao kỹ thuật.

- Cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng chủ trì xây dựng Đề án chăm sóc sức khỏe kết hợp nghỉ dưỡng, du lịch làm tin đ hình thành các trung tâm y tế chuyên sâu, hiện đại.

2.2. Giao Sở Xây dựng chủ trì cùng Tổng Công ty Becamex rà soát tình hình thực hiện đề án Làng Đại học Cổng Xanh và xây dựng phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

2.3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì rà soát tình hình thực hiện các đề án trường đạt chuẩn quốc gia, trường chuyên, trường đào tạo nguồn, trường chất lượng cao các cấp và phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

- Chủ trì xây dựng Đề án triển khai đồng bộ các giải pháp để giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực thực sự trở thành quốc sách, thực sự đóng góp cụ thể, hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên mọi mặt cho giáo dục - đào tạo. Phn đu đến năm 2020 Bình Dương thành một xã hội học tập - nghiên cứu - sáng tạo - thực hiện - học tập.

2.4. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng đề án hình thành từ 2-3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp có quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn lao động có tay nghề kỹ thuật cung cấp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và trong khu vực.

2.5. Giao Sở Nội vụ:

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để đảm bảo nhân lực có trình độ đang thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả đối với các ngành dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020.

2.6. Giao Sở Tài chính:

- Tham mưu UBND tỉnh tăng cường mạnh mẽ và ưu tiên các nguồn vốn ưu đãi từ các quỹ ngoài ngân sách để hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp, dự án có vai trò động lực đối với phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp, phát triển đô thị.

- Chủ trì xây dựng Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

2.7. Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng Đề án Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với quá trình phát triển dịch vụ chất lượng cao và Đán Phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

2.8. Giao Công an tỉnh Bình Dương chủ trì xây dựng Đề án đảm bảo an ninh, phòng chống các loại tội phạm trong quá trình phát triển dịch vụ chất lượng cao.

2.9. Giao Sở Công Thương:

- Chủ trì xây dựng Chương trình Hội nhập kinh tế quốc tế trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, cập nhật, thông tin kịp thời đến các doanh nghiệp các nội dung của các hiệp định song phương, đa phương, nht là các hiệp định sp ký kết.

Chủ trì xây dựng Đề án Tăng tỷ trọng hàm lượng nguyên nhiên vật liệu nội địa trong sản phẩm xuất khẩu tăng trên 20% trong giai đoạn 2016-2020.

2.10. Giao Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì cùng Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan xây dựng Đán phát triển hoạt động nghiên cứu - triển khai (R&D) đtrong năm 2017 khởi động toàn diện R&D trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2020 R&D có những đóng góp cụ thể, thiết thực, hiệu quả đối với kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch phát triển các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và tư vấn nhằm hỗ trợ cho phát triển công nghiệp và hạn chế gian lận thương mại.

- Chủ trì xây dựng Đề án Tăng tỷ trọng hàm lượng tri thức trong sản phẩm xuất khẩu tăng trên 10% trong giai đoạn 2016-2020.

- Cùng Sở Công Thương đồng chủ trì Xây dựng Đề án Tăng tỷ trọng hàm lượng công nghệ đối với những sản phẩm, dịch vụ chủ yếu của tỉnh trên 20% trong giai đoạn 2016-2020.

2.11. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Sở Công Thương đồng chủ trì xây dựng Đề án Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước phù hợp với các quy định của WTO.

3. Về Xây dựng Kế hoạch thực hiện của sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố:

Căn cứ Chương trình số 24-Ctr/TU ngày 16 tháng 08 năm 2016 của Tỉnh ủy và các công việc được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên đây, từng sở, ngành, huyện, thị, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình số 24-Ctr/TU theo lĩnh vực, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Kế hoạch thực hiện của sở, ngành, huyện, thị, thành phố phải được thông qua cấp ủy và ban hành thực hiện trong nội bộ ngành, địa phương trước 15/12/2016 đồng thời gởi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê và sở, ngành, đoàn thể liên quan. Đi với những vướng mắc, khó khăn trong phát triển dịch vụ chất lượng cao ngoài thẩm quyn được giao hoặc các đề xuất, kiến nghị (nếu có) các sở, ngành, địa phương có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước 31/12/2016.

III. TỔ CHỨC THC HIỆN:

Các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình số 24-Ctr/TU ngày 16 tháng 08 năm 2016 của Tỉnh ủy như đã nêu tại phần II.3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, huyện thị xây dựng kế hoạch thực hiện định kỳ hng năm tng hp báo cáo tình hình thực hiện Chương trình cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kinh phí xây dựng các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch được phép sử dụng từ nguồn vốn sự nghiệp (ngoài khoán) trên cơ sở dự toán được cơ quan chức năng thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chương trình số 24/CTr-TU ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Tỉnh ủy về Tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016 - 2020 là một trong những chương trình trọng điểm của Tỉnh ủy nhằm thực hiện Nghị quyết lần thứ X Đại hội Tỉnh Đảng bộ. Căn cứ Kế hoạch thực hiện Chương trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trên đây các ngành, các cấp triển khai cụ thể nhằm góp phần thiết thực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.