Quyết định 3146/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thực hiện
Số hiệu: 3146/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: ***
Ngày ban hành: 25/08/2017 Ngày hiệu lực: 25/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3146 /QĐ-UBND

Long An, ngày 25 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG DO TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH LONG AN THỰC HIỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và các báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2329/TTr-SCT ngày 17/8/2017 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 1245/STP-KSTTHC ngày 07/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực điện; 21 (hai mươi mốt) thủ tục hành chính được sửa đổi các lĩnh vực: điện, an toàn thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, xúc tiến thương mại, lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đảm nhận thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả (kèm theo 122 trang phụ lục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tư pháp, Nội vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC – VPCP ;
- CT.UBND tỉnh;
- Phòng KSTTHC-STP;
- Phòng Nội chính;
- Lưu: VT.
Oanh
QD_TTHC_SCT_T8_2017

CHỦ TỊCH

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    /8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Điện

11

 

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (Đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)

2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi

IV. Lĩnh vực: An toàn thực phẩm (04 thủ tục)

1

T-LAN-289370-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

- Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.

- Văn bản số 1570/UBND-TH ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh Long An về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

- văn bản số 2395/UBND-TH ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC theo phương án cắt giảm thời gian giải quyết đã thống nhất giữa Sở Tư pháp với các sở, ngành liên quan.

2

T-LAN-289371-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

3

T-LAN-289372-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

4

T-LAN-289373-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

V. Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng (03 thủ tục)

7

T-LAN-289558-TT

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp quy mô dưới 03 triệu lít/năm

- Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.

- Văn bản số 1570/UBND-TH ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh Long An về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

- văn bản số 2395/UBND-TH ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC theo phương án cắt giảm thời gian giải quyết đã thống nhất giữa Sở Tư pháp với các sở, ngành liên quan.

8

T-LAN-289559-TT

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp quy mô dưới 03 triệu lít/năm

9

T-LAN-289560-TT

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp quy mô dưới 03 triệu lít/năm

VII. Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại (02 thủ tục)

1

T-LAN-290023_TT

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.

- Văn bản số 1570/UBND-TH ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh Long An về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

- văn bản số 2395/UBND-TH ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC theo phương án cắt giảm thời gian giải quyết đã thống nhất giữa Sở Tư pháp với các sở, ngành liên quan.

2

T-LAN-290024_TT

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

XI. Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước (07 thủ tục)

16

T-LAN-289495-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

- Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.

- Văn bản số 1570/UBND-TH ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh Long An về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

- văn bản số 2395/UBND-TH ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC theo phương án cắt giảm thời gian giải quyết đã thống nhất giữa Sở Tư pháp với các sở, ngành liên quan.

20

T-LAN-289496 -TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

24

T-LAN-289503-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

28

T-LAN-289414-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

36

T-LAN-289422-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

44

T-LAN-289429-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

52

T-LAN-289442-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

XIII. Lĩnh vực: Điện (05 thủ tục)

4

T-LAN-290025-TT

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương.

- Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.

- Văn bản số 1570/UBND-TH ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh Long An về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

- văn bản số 2395/UBND-TH ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC theo phương án cắt giảm thời gian giải quyết đã thống nhất giữa Sở Tư pháp với các sở, ngành liên quan.

5

T-LAN-290026-TT

Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

6

T-LAN-290027-TT

Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

7

T-LAN-290028-TT

Cấp Giấy phép Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương.

8

T-LAN-290029-TT

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN