Quyết định 3076/QĐ-UBND năm 2017 thực hiện đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số hiệu: 3076/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Ngày ban hành: 24/08/2017 Ngày hiệu lực: 03/09/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3076/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 24 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 136/BC-SXD ngày 25/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất việc xác định đơn giá nhân công được thực hiện theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng, với mức lương cơ sở đầu vào như sau:

TT

Vùng

Địa phương

Mức lương cơ sở đầu vào

1

II

Thành phố Hội An

2.320.000 đồng

2

III

Thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn, các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Quế Sơn, Thăng Bình

2.154.000 đồng

3

IV

Các huyện còn lại

2.050.000 đồng

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp

a) Những công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán, dự toán nhưng chưa hoặc đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư điều chỉnh và phê duyệt lại dự toán công trình, hạng mục công trình và dự toán gói thầu để thực hiện nhưng không vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt.

b) Đối với những gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định này thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, cụ thể:

- Không thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Đối với các gói thầu đang triển khai thi công dở dang và hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh thì chủ đầu tư có trách nhiệm xác định khối lượng chưa thực hiện của gói thầu để điều chỉnh chi phí nhân công theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn

 

- Đơn giá nhân công xây dựng tại xã đảo Tân Hiệp của thành phố Hội An được điều chỉnh bởi Điều 1 Quyết định 2363/QĐ-UBND năm 2018

Điều 1. Thống nhất áp dụng hệ số điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng tại xã đảo Tân Hiệp bằng 1, 2 lần so với mức lương cơ sở đầu vào của thành phố Hội An (vùng II) với giá trị: 1,2x2.320.000=2.784.000 đồng/tháng.

Xem nội dung VB