Quyết định 3062/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Số hiệu: 3062/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Huỳnh Anh Minh
Ngày ban hành: 29/11/2016 Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3062/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14/4/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đu giá quyn khai thác khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tnh Bình Phước về việc thành lập Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2569/STNMT-KS ngày 23/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh (trong trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp).

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đu tư, các thành viên Hội đồng đấu giá quyn khai thác khoáng sn và thủ trưởng cơ quan các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể t ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ TN&MT;
- Tổng cục ĐC&KS;
- CT, các PCT;
- N
hư Điều 2; .
- LĐVP; Phòng KTN, TTTH-CB;

-
Lưu: VT(HH703).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Anh Minh

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3062/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2016 của UBND tnh Bình Phước)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và trình tự giải quyết công việc của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (sau đây gọi tắt là Hội đồng).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các thành viên Hội đồng được UBND tỉnh thành lập theo Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 06/9/2016.

2. Cơ quan thường trực của Hội đồng.

Điều 3. Vị trí, chức năng

1. Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thành lập đgiúp UBND tỉnh triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

2. Hội đồng đấu giá chịu sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng

1. Hội đồng làm việc theo nh thức hội nghị và biểu quyết tập thể.

2. Thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Các thành viên Hội đồng tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ của Hội đồng. Trường hợp ý kiến nhất trí và không nhất trí bng nhau, thì quyết định cuối cùng theo bên có Chủ tịch Hội đồng. Khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền xem xét, quyết định các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau.

4. Các buổi họp Hội đồng được coi là hợp lệ khi ít nhất 2/3 thành viên chính thức của Hội đồng dự họp và phải có Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền) chủ trì.

5. Trước khi tiến hành họp Hội đồng, phải có văn bản mời kèm theo các tài liệu liên quan nội dung cuộc họp gửi trước 03 (ba) ngày cho các thành viên Hội đồng.

6. Trường hợp thành viên Hội đồng vắng mặt 01 (một) lần trong 01 (một) phiên đu giá mà không có người dự thay, song có ý kiến nhận xét bng văn bản các nội dung cuộc họp, được Chủ tịch Hội đng đồng ý thì được coi là hợp lệ.

7. Trường hợp thành viên Hội đồng vắng mặt trong 02 (hai) kỳ họp Hội đng trong 01 (một) phiên đu giá và không có người được ủy quyền bng văn bản dự thay, Chủ tịch Hội đồng sẽ báo cáo UBND tỉnh; thành viên vắng mặt này sẽ không được tham dự các phiên đấu giá tiếp theo.

8. Các thành viên Hội đồng và cơ quan thường trực Hội đồng không được cung cấp các thông tin của Hội đồng cho các tổ chức, cá nhân khi chưa có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng.

Chương II

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ

Điều 5. Nhiệm vụ Hội đồng

1. Thông qua quy chế đấu giá, nội quy phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Cơ quan thường trực dự thảo.

2. Quyết nghị số tiền đặt trước, bước giá cho phiên đấu giá.

3. Tổ chức, điều hành phiên đấu giá.

4. Xác nhận kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép phê duyệt kết quả trúng đu giá quyn khai thác khoáng sản.

5. Xử lý các vi phạm xy ra trong phiên đấu giá; giám sát phiên đấu giá (trường hợp thuê tchức bản đấu giá chuyên nghiệp).

6. Xử lý các tố cáo, khiếu nại trong quá trình thực hiện phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của thành viên Hội đồng

1. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ nội quy phiên đấu giá, quy chế đấu giá.

2. Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phần công đáp ứng yêu cầu và thời gian quy định.

3. Kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng về các sai phạm hoặc các biểu hiện nghi vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để có biện pháp xử lý.

4. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng và trước pháp luật về công việc được phân công.

5. Tham dự các cuộc họp và các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Hội đồng tổ chức; thảo luận và biểu quyết những vấn đề được đưa ra tại cuộc họp, phiên đấu giá hoặc bằng văn bản xin ý kiến.

6. Được cung cấp các tài liệu liên quan phiên đấu giá và có thể yêu cầu cơ quan thường trực của Hội đồng đấu giá cung cấp các thông tin chi tiết hoặc giải trình các vấn đề chưa rõ.

7. Được đề nghị bảo lưu các ý kiến trong các văn bản liên quan đến đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng

1. Chịu trách nhiệm toàn diện và trực tiếp trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh và trước pháp luật về tổ chức và điều hành phiên đấu giá.

2. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Hội đồng, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao.

3. Chủ tịch Hội đồng có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì, điu hành hoạt động của Hội đồng bằng văn bản.

Điều 8. Phó Chủ tịch Hội đồng

1. Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

2. Chủ trì, điều hành hoạt động của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng đấu giá ủy quyền bằng văn bản. Báo cáo kết quả thực hiện công việc của Hội đồng cho Chủ tịch Hội đồng trong thời gian được ủy quyền.

Điều 9. Thư ký Hội đồng

1. Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công và chịu trách nhiệm về nội dung công việc được phân công.

2. Tổng hợp các hồ sơ, tài liệu về khu vực mỏ chuẩn bị đấu giá theo quy định để trình Hội đồng; đề xuất xử lý các vấn đề liên quan trong đu giá quyền khai thác khoáng sản để Hội đng xem xét, quyết định.

3. Trình Chủ tịch Hội đồng về nội dung, thời gian tổ chức các phiên họp trước, trong và sau phiên đấu giá.

4. Tổng hợp kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Điều 10. Cơ quan thường trực Hội đồng

1. Cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản là Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Cơ quan thường trực Hội đồng được sử dụng bộ máy, phương tiện, con dấu và thành lập bộ phận chuyên trách giúp việc cho Hội đồng.

3. Thực hiện việc khảo sát, thu thập thông tin liên quan đến đất đai, công trình trên đất đai, giá tính thuế tài nguyên nơi có khu vực khoáng sản được đu giá quyền khai thác; tìm hiểu giá bán thực tế trên thị trường để xây dựng giá khởi điểm của mỏ đưa ra đấu giá.

4. Khi có quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản của UBND tỉnh đối với từng vị trí khu vực đưa ra đấu giá cụ thể, trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc, cơ quan thường trực Hội đồng chuẩn bị các nội dung phiên họp của Hội đồng, bao gm:

a) Dự thảo quy chế đấu giá bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;

- Quy định về phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước;

- Quy định về cách thức đấu giá;

- Quy định về việc rút lại đăng ký tham gia đấu giá, xử lý khoản tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá khi rút lại đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn đăng ký;

- Các trường hợp không được tiếp tc tham gia đấu giá;

- Các trường hợp không được trlại tiền đặt trước;

- Nguyên tắc xác định bước giá.

- Nội dung cần thiết khác liên quan.

b) Dự thảo nội quy phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

c) Dự thảo tính tiền đặt trước, bước giá;

d) Kế hoạch tổ chức phiên đấu giá;

đ) Báo cáo kết quả chuẩn bị của phiên đấu giá.

5. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cơ quan thường trực Hội đồng phải trình lên Chủ tịch Hội đồng toàn bộ hồ sơ liên quan đến kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

6. Thu thập, tổng hợp các khiếu nại, tố cáo liên quan đến phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trình Chủ tịch Hội đồng chậm nhất sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo.

7. Thực hiện các công việc khác liên quan do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 11. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng

1. Chậm nhất sau 15 (mười lăm) ngày kể từ khi cơ quan thường trực Hội đng trình, quy chế đấu giá; nội quy phiên đấu giá; dự tính tin đặt trước, bước giá cho phiên đấu giá; Hội đồng phải có kết luận cuối cùng bằng hình thức hội nghị hoặc lấy ý kiến thông qua phiếu để triển khai bước tiếp theo. Trường hợp phải tổ chức nhiều lần họp để xác định thì thời gian tối đa không quá 30 (ba mươi) ngày cho tổng số các lần.

2. Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc kể từ khi cơ quan thường trực Hội đồng trình đầy đủ hồ sơ theo quy định, Hội đồng phải tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

3. Trong thời gian không quá 05 (ngày) làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên đu giá, Hội đồng phải trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

Chương III

TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

Điều 12. Chế độ báo cáo và xử lý vi phạm

1. Định kỳ hàng quý, Hội đồng báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các thành viên Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng có trách nhiệm bảo mật các thông tin trong quá trình tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

3. Các trường hợp làm lộ bí mật thông tin, thông đồng với các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá làm thiệt hại cho nhà nước đều bị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Các thành viên Hội đồng và cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các thành viên Hội đồng cần kiến nghị kịp thời thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường đtổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.