Quyết định 3062/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại
Số hiệu: 3062/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 23/08/2017 Ngày hiệu lực: 23/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3062/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 23 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 16/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại;

Căn cứ Quyết định số 944/QĐ-BTP ngày 03/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 74/TTr-STP ngày 19/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3062/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định), góp phần nhanh chóng hình thành đội ngũ hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa giải thương mại nhằm hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương mại, tiết kiệm thời gian, chi phí xã hội, góp phần giảm tải hoạt động xét xử của Tòa án.

- Phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định tới các sở, ban, ngành, cơ quan Tòa án nhân dân các cấp, tổ chức, cá nhân, tổ chức đại diện doanh nghiệp và các doanh nghiệp.

- Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc triển khai Nghị định.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, nhiệm vụ, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan và các điều kiện cần thiết cho việc triển khai thực hiện Nghị định.

- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng Quyết định giao Sở Tư pháp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành đối với hoạt động hòa giải thương mại theo Nghị định số 22/2017/NĐ-CP trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

2. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

a. Phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP đến các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

b. Xây dựng chuyên mục, chuyên trang, số chuyên đề giới thiệu nội dung cơ bản Nghị định số 22/2017/NĐ-CP nhằm giới thiệu vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Hòa giải viên thương mại, Tổ chức hòa giải thương mại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

3. Xây dựng và trình UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính về hoạt động hòa giải thương mại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

4. Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác đảm bảo việc đăng ký hoạt động hòa giải thương mại

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

5. Lập, công bố danh sách Hòa giải viên thương mại, Tổ chức hòa giải thương mại

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Theo quy định của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP .

6. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

a. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b. Hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo yêu cầu và tiến độ đã đề ra; đồng thời kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định và Kế hoạch này, kịp thời có biện pháp hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; tổng hợp tình hình và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện: Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, tổ chức phản ánh bằng văn bản về Sở Tư Pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.