Quyết định 306/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum", vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á
Số hiệu: 306/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 04/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 306/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN “HIỆN ĐẠI HÓA THỦY LỢI THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH KON TUM”, VAY VỐN ADB

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn htrợ phát triển chính thức (ODA) và vn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cho vay lại vn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản s: 990/BKHĐT-KTĐN ngày 18 tháng 02 năm 2022, 991/BC-BKHĐT ngày 18 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum” (Dự án), với các nội dung sau:

1. Cơ quan chủ quản Dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

2. Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

3. Mục tiêu Dự án:

- Mục tiêu tổng quát: Tăng cường khả năng thích ứng với hạn hán và chống chịu với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả thủy lợi phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững các hệ thống tưới thông qua đầu tư hiện đại hóa thủy lợi, nâng cao hiệu quả của dịch vụ quản lý tưới, kỹ thuật mới và hoạt động của hệ thống công trình thủy lợi.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Sửa chữa, nâng cấp một số hệ thống thủy lợi trên địa bàn các huyện: Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Hà, và Kon Ry, tỉnh Kon Tum để nâng cao hiệu quả sử dụng nước nhằm đảm bảo ổn định cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, phục vụ tưới khoảng 1.448 ha cây trồng.

+ Xây dựng các các biện pháp quản lý nước hiệu quả ở nội đồng nhằm ổn định nguồn nước để chủ động chuyển đổi các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao phù hợp với đặc điểm từng vùng; chủ động để phòng chống hạn hán, thích ứng với biến đổi khí hậu.

+ Hỗ trợ người dân nắm chắc kỹ thuật tưới tiết kiệm, chu trình tưới, mức tưới và các phương pháp vận hành, bảo dưỡng duy tu hệ thống tưới nội đồng; được tập huấn về kỹ thuật tưới, kế hoạch tưới, kế hoạch canh tác cây trồng cũng như cách vận hành, duy tu bảo trì hệ thống từ mô hình trình diễn của Dự án.

4. Quy mô và nội dung đầu tư của Dự án: Dự án gồm 02 hợp phần:

- Hp phần 1: Nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng tưới để hiện đại hóa hệ thống thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu:

+ Nâng cấp hệ thống tưới Hồ C19, Hố Chè, Tà Kan và Trạm bơm cấp nước của xã Diên Bình huyện Đăk Tô.

+ Sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Long, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi.

+ Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Braih 1 - Kon Braih 2 xã Ngọc Réo; đầu tư sửa chữa đoạn kênh cuối tuyến của kênh chính Bắc xã Đăk Mar và đoạn cuối kênh chính Nam xã Hà Mòn của Hồ chứa nước Đăk Uy huyện Đăk Hà.

+ Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Đập Ông Dân, xã Tân Lập, huyện Kon Ry.

- Hp phần 2: Áp dụng các biện pháp quản lý nước hiệu quả ở nội đồng:

+ Xây dựng kế hoạch hoạch quản lý nước ở nội đồng.

+ Thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSA).

+ Áp dụng kỹ thuật canh tác CSA.

+ Áp dụng các giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả tưới tại mô hình CSA.

+ Nhân rộng hoạt động CSA.

5. Dự án nhóm: B.

6. Thời gian thực hiện Dự án: 04 năm (Từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2026).

7. Địa điểm thực hiện Dự án: Trên địa bàn 4 huyện: Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Hà và Kon Ry, tỉnh Kon Tum.

8. Tổng vốn đầu tư Dự án: 13,929 triệu USD, tương đương 321,072 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn vay ưu đãi (OCR) của ADB: 10,364 triệu USD, tương đương 238,895 tỷ đồng.

- Vốn viện trợ không hoàn lại: 0,3 triệu USD, tương đương 6,915 tỷ đồng.

- Vốn đối ứng: 75,262 tỷ đồng, tương đương 3,265 triệu USD.

9. Cơ chế tài chính trong nước:

- Vốn vay ưu đãi (OCR) của ADB: Ngân sách trung ương cấp phát 70%; Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vay lại 30%.

- Vốn viện trợ không hoàn lại: Ngân sách trung ương cấp phát 100%.

- Vốn đối ứng: Ngân sách của tỉnh bố trí 100%.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nội dung Báo cáo kết quả thẩm định số 991/BC-BKHĐT ngày 18 tháng 02 năm 2022.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật về hồ sơ Dự án.

- Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của các cơ quan liên quan để lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.

- Thực hiện thủ tục bổ sung danh mục và bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm giai đoạn 2021-2025 cho Dự án theo quy định pháp luật về đầu tư công.

- Chịu trách nhiệm bố trí đủ vốn đối ứng, bảo đảm thực hiện Dự án hiệu quả, đúng tiến độ và theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Ngoại giao; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTg, PTTgTT Phạm Bình Minh;
- Các Bộ: KHĐT, TC, TN&MT, NN&PTNT, TP, NG;
- UBND tỉnh Kon Tum;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Cao Lục, Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, NN, QHĐP, TH
;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN. 6

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh