Quyết định 30/QĐ-ĐTĐL năm 2012 về Danh sách nhà máy điện tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh từ ngày 01 tháng 7
Số hiệu: 30/QĐ-ĐTĐL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Điều tiết điện lực Người ký: Đặng Huy Cường
Ngày ban hành: 17/05/2012 Ngày hiệu lực: 17/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 30/QĐ-ĐTĐL

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH SÁCH CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN THAM GIA THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH TỪ NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2012

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

Căn cứ Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh;

Căn cứ Thông tư số 45/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương, Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2010/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thị trường điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách các nhà máy điện tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, các Trưởng phòng thuộc Cục Điều tiết điện lực, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Giám đốc đơn vị điện lực và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, TTĐL, PC.

CỤC TRƯỞNG
Đặng Huy Cường

 


DANH SÁCH

CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN TRỰC TIẾP THAM GIA THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH TỪ 01/07/2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-ĐTĐL ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực)

TT

Nhà máy điện

Công ty phát điện (sở hữu nhà máy điện)

Đơn vị chào giá

Ghi chú

Tên nhà máy điện

Phân loại theo công nghệ

Công suất đặt, MW

Các NMĐ miền Bắc

1

Thác Bà

Thủy điện

108

Công ty CP Thủy điện Thác Bà

Công ty CP Thủy điện Thác Bà

Trực tiếp nộp bản chào giá

2

Cửa Đạt

Thủy điện

97

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và phát triển Năng lượng Vinaconex

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và phát triển Năng lượng Vinaconex

Trực tiếp nộp bản chào giá

3

Phả Lại 1

NĐ Than

440

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại

Trực tiếp nộp bản chào giá

4

Phả Lại 2

NĐ Than

600

5

Uông Bí

NĐ Than

105

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Trực tiếp nộp bản chào giá

6

Uông Bí MR 1

NĐ Than

300

7

Ninh Bình

NĐ Than

100

Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

Trực tiếp nộp bản chào giá

8

Quảng Ninh

NĐ Than

600

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

Trực tiếp nộp bản chào giá

9

Hải Phòng

NĐ Than

600

Công ty CP Nhiệt điện Hải phòng

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng

Trực tiếp nộp bản chào giá

10

Na Dương

NĐ Than

111

Công ty NĐ Na Dương - Vinacomin

Công ty NĐ Na Dương- Vinacomin

Trực tiếp nộp bản chào giá

11

Cao Ngạn

NĐ Than

115

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - Vinacomin

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV - Vinacomin

Trực tiếp nộp bản chào giá

12

Sơn Động

NĐ Than

220

Công ty Nhiệt điện Sơn Động - Vinacomin

Công ty Nhiệt điện Sơn Động - Vinacomin

Trực tiếp nộp bản chào giá

13

Cẩm Phả

NĐ Than

600

Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin

Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả -Vinacomin

Trực tiếp nộp bản chào giá

Các NMĐ miền Trung

14

Vĩnh Sơn

Thủy điện

66

Công ty CP TĐ Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Công ty CP TĐ Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Trực tiếp nộp bản chào giá

15

Sông Hinh

Thủy điện

70

16

A Vương

Thủy điện

210

Công ty CP thủy điện A Vương

Công ty CP thủy điện A Vương

Trực tiếp nộp bản chào giá

17

Krông H'năng

Thủy điện

64

Công ty CP Sông Ba

Công ty CP Sông Ba

Trực tiếp nộp bản chào giá

18

Bình Điền

Thủy điện

44

Công ty CP thủy điện Bình Điền

Công ty CP thủy điện Bình Điền

Trực tiếp nộp bản chào giá

19

Sông Côn

Thủy điện

63

Công ty thuỷ điện CP Geruco Sông Côn

Công ty thuỷ điện CP Geruco Sông Côn

Trực tiếp nộp bản chào giá

20

Hương Điền

Thủy điện

54

Công ty CP TĐ Đầu tư HĐ

Công ty CP TĐ Đầu tư HĐ -

Trực tiếp nộp bản chào giá

21

Đakr’tih

Thủy điện

144

Công ty CP TĐ Đakr’tih

Công ty CP TĐ Đakr’tih

Trực tiếp nộp bản chào giá

Các NMĐ Miền Nam

22

Đa Nhim

Thủy điện

160

Công ty CP TĐ Đa Nhim -Hàm Thuận - Đa Mi

Công ty CP TĐ Đa Nhim -Hàm Thuận - Đa Mi

Trực tiếp nộp bản chào giá, cộng thêm cả công suất của nhà máy Sông Pha (7,5MW) để tính sản lượng hợp đồng (Qc) Đa Nhim.

23

Hàm Thuận

Thủy điện

300

24

Đa Mi

Thủy điện

175

25

Phú Mỹ 1

Tuabin khí

1090

Công ty TNHH NN MTV Nhiệt điện Phú Mỹ

Công ty TNHH NN MTV Nhiệt điện Phú Mỹ

Trực tiếp nộp bản chào giá

26

Phú Mỹ 2.1

Tuabin khí

949

27

Phú Mỹ 4

Tuabin khí

450

28

Nhơn Trạch 1

Tuabin khí

450

Công ty ĐL Dầu khí Nhơn Trạch

Tổng Công ty Điện lực dầu khí

Trực tiếp nộp bản chào giá

29

Nhơn Trạch 2

Tuabin khí

750

Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Trực tiếp nộp bản chào giá

 

DANH SÁCH

CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN GIÁN TIẾP THAM GIA THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH TỪ 01/07/2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-ĐTĐL ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực)

TT

Nhà máy điện

Phân loại theo công nghệ

Công suất đặt, MW

Phân loại chi tiết

Công ty phát điện

Ghi chú

1

Sơn La

Thủy điện

2400

Thủy điện chiến lược đa mục tiêu

Công ty Thuỷ điện Sơn La

A0 công bố biểu đồ huy động các nhà máy thủy điện đa mục tiêu theo quy định tại Thông tư (TT) số 18/2010/TT-BCT .

2

Hoà Bình

Thủy điện

1920

Thủy điện chiến lược đa mục tiêu

Công ty Thuỷ điện Hoà Bình

3

Tuyên Quang

Thủy điện

342

Thủy điện chiến lược đa mục tiêu

Công ty Thuỷ Điện Tuyên Quang

4

Trị An

Thủy điện

440

Thủy điện chiến lược đa mục tiêu

Công ty Thuỷ điện Trị An

5

Ialy

Thủy điện

720

Thủy điện chiến lược đa mục tiêu

Công ty Thuỷ điện Ialy

6

SeSan 3

Thủy điện

260

Thủy điện chiến lược đa mục tiêu

7

Pleikrông

Thủy điện

100

Thủy điện chiến lược đa mục tiêu

8

SeSan 3A

Thủy điện

108

Thủy điện trên cùng bậc thang với Thủy điện chiến lược đa mục tiêu

Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện SêSan 3A

A0 công bố biểu đồ phát cho nhóm nhà máy thủy điện đa mục tiêu: Pleikrong - Yaly - Sesan 3 - Sesan 3A - Sesan 4 - Sesan 4A, thanh toán theo giá hợp đồng (Pc).

9

SeSan 4

Thủy điện

360

Thủy điện trên cùng bậc thang với Thủy điện chiến lược đa mục tiêu

Công ty CP thuỷ điện Sê San 4

10

Sesan 4A

Thủy điện

63

Thủy điện trên cùng bậc thang với Thủy điện chiến lược đa mục tiêu

Công ty thuỷ điện Sê San 4A

11

Chiêm Hóa

Thủy điện

48

Công ty CP Đầu tư XD và Thương mại quốc tế

 

A0 công bố biểu đồ

12

Thác Mơ

Thủy điện

150

Thủy điện bậc thang chưa thống nhất đơn vị chào giá chung

Công ty CP Thủy điện Thác Mơ

Tạm thời gián tiếp tham gia TTĐ, A0 công bố biểu đồ phát cho nhóm nhà máy thủy điện bậc thang Thác Mơ - Cần Đơn - Srok Phu Miêng (cho đến khi các NM này thống nhất đề cử đơn vị chào giá chung cho cả nhóm). Riêng NM Cần Đơn thanh toán theo giá Pc các NM khác thanh toán theo quy định TTĐ.

13

Cần Đơn (BOT)

Thủy điện

82

Công ty CP Thủy điện Cần Đơn

14

Srok Phumiêng

Thủy điện

51

Công ty CP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

15

Phú Mỹ 2.2

Tuabin khí

746

BOT

Công ty TNHH Năng Lượng Mekong

Công ty Mua bán điện (EPTC) chào giá thay.

16

Phú Mỹ 3

Tuabin khí

746

BOT

Công ty TNHH BOT Phú Mỹ 3

17

Xekaman 3

Thủy điện

250

BOT - Thủy điện đấu nối tại Lào nhập khẩu điện về VN

Công ty cổ phần đầu tư phát triển điện Việt - Lào

EPTC và A0 phối hợp tính toán kế hoạch huy động công bố trước 16h00 ngày D-2;A0 công bố biểu đồ trước 9h00 ngày D-1 theo TT số 18/2010/TT-BCT và TT số 45/2011/TT-BCT .

18

Cà Mau 1

Tuabin khí

750

Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau

 

A0 công bố biểu đồ trước 9h00, huy động theo nguồn cung cấp khí.

19

Cà Mau 2

Tuabin khí

750

20

Hiệp Phước

Nhiệt điện dầu

375

Nhà máy điện thuộc Khu công nghiệp

Công ty TNHH điện lực Hiệp Phước

Tham gia sau khi đàm phán xong hợp đồng, xếp lịch huy động chi phí biến đổi (nếu có) hoặc giá toàn phần. Thanh toán theo giá hợp đồng.

21

VeDan

Nhiệt điện dầu

60

Nhà máy điện thuộc Khu công nghiệp

Công ty CP hữu hạn VEDAN Việt Nam

Xếp lịch huy động theo chi phí biến đổi (nếu có) hoặc giá toàn phần. Thanh toán theo giá hợp đồng.

22

Formosa

Than nhập

150

Nhà máy điện thuộc Khu công nghiệp

Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa

23

Thủ Đức

Nhiệt điện dầu

89

Xem xét như NMĐ cung cấp dịch vụ phụ trợ

Công ty TNHH NN MTV Nhiệt điện Thủ Đức

Xếp lịch huy động theo chi phí biến đổi. Thanh toán theo giá hợp đồng hiện có.

24

Cần Thơ

Nhiệt điện dầu

132

Xem xét như NMĐ cung cấp dịch vụ phụ trợ

Công ty TNHH NN MTV Nhiệt Điện Cần Thơ

25

Ô Môn

Nhiệt điện dầu

330

Xem xét như NMĐ cung cấp dịch vụ phụ trợ

26

Bà Rịa

Tuabin khí

330

Xem xét như NMĐ cung cấp dịch vụ phụ trợ

Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa

 

 

DANH SÁCH

CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN TẠM THỜI GIÁN TIẾP THAM GIA THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH DO CHƯA THÀNH LẬP GENCO VÀ CÓ HỒ ĐIỀU TIẾT NHỎ TỪ 01/07/2012
(Các nhà máy này sẽ do A0 tính toán và công bố biểu đồ trước 9h00 ngày D-1)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-ĐTĐL ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực)

TT

Nhà máy điện

Phân loại theo công nghệ

Công suất đặt, MW

Phân loại chi tiết

Công ty phát điện

Ghi chú

1

Bản Vẽ

Thủy điện

320

Trực tiếp nộp bản chào giá

Công ty Thủy điện Bản Vẽ

Tham gia khi thành lập xong GENCO.

2

Nậm Chiến 2

Thủy điện

35.2

NMTĐ có hồ chứa với khả năng điều tiết nước dưới 1 tuần. Công bố biểu đồ phát căn cứ theo kết quả tính toán tối ưu của A0 thanh toán theo Pc

Công ty CP Đầu tư và phát triển điện Tây Bắc

Chưa tham gia VCGM trong năm 2012 đến khi Nậm Chiến 1 vào vận hành.

3

Hương Sơn

Thủy điện

34

NMTĐ có hồ chứa với khả năng điều tiết nước dưới 1 tuần. Công bố biểu đồ phát căn cứ theo kết quả tính toán tối ưu của A0.

Công ty CP thủy điện Hương Sơn

Chưa tham gia VCGM trong năm 2012.

4

Quảng Trị

Thủy điện

64

Trực tiếp nộp bản chào giá

Công ty thủy điện Quảng trị

Tham gia khi thành lập xong GENCO.

5

Buôn Kuôp

Thủy điện

280

Trực tiếp nộp bản chào giá

Công ty Thủy điện Buôn Kuôp

Tham gia khi thành lập xong GENCO.

6

BuônTuaSrah

Thủy điện

86

7

Srepok 3

Thủy điện

220

8

Srepok 4

Thủy điện

80

Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Đại Hải

9

Sông Ba Hạ

Thủy điện

220

NMTĐ có hồ chứa với khả năng điều tiết nước dưới 1 tuần. Công bố biểu đồ phát căn cứ theo kết quả tính toán tối ưu của A0.

CTCP TĐ Sông Ba Hạ

Chưa tham gia VCGM trong năm 2012.

10

An Khê Kanak

Thủy điện

173

Trực tiếp nộp bản chào giá.

02 NMTĐ: An Khê (160MW) và Kanak (13 MW) được chào giá chung do có ràng buộc vật lý công suất phát.

Công ty thủy điện An Khê - Kanak

Tham gia khi thành lập xong GENCO.

11

Sông Tranh 2

Thủy điện

190

Trực tiếp nộp bản chào giá

Công ty Thủy điện Sông Tranh

Không tham gia VCGM trong năm 2012 do đang sự cố đập và thuộc GENCO.

12

Đồng Nai 3

Thủy điện

180

Trực tiếp nộp bản chào giá

CTCP TĐ Đồng Nai

Tham gia khi thành lập xong GENCO.

13

Đồng Nai 4

Thủy điện

340

Trực tiếp nộp bản chào giá

CTCP TĐ Đồng Nai

14

Đại Ninh

Thủy điện

300

Thủy điện Đại Ninh trực tiếp nộp bản chào giá cho 2 Nhà máy cùng bậc thang

Công ty Thủy điện Đại Ninh

15

Bắc Bình

Thủy điện

33

Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam

16

Sử Pán 2

Thủy điện

34.5

Hồ điều tiết dưới 1 tuần

Công ty CP Thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên

A0 công bố biểu đồ

17

Đa Dâng 2

Thủy điện

34

Hồ điều tiết dưới 1 tuần

Công ty CP Thủy điện miền Nam

A0 tính toán và công bố biểu đồ, thanh toán theo giá hợp đồng (Pc).

18

Thái An

Thủy điện

82

Hồ điều tiết dưới 1 tuần

Công ty CP Thủy điện Thái An

A0 tính toán và công bố biểu đồ, thanh toán theo giá hợp đồng (Pc).

 

DANH SÁCH

CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN DỰ KIẾN THAM GIA THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH TỪ 01/07/2012 KHI CHÍNH THỨC VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-ĐTĐL ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực)

STT

Nhà máy điện

Công ty phát điện (Sở hữu nhà máy điện)

Tên nhà máy điện

Phân loại

Công suất đặt, MW

Các NMĐ miền Bắc

1

Văn Chấn

Thủy điện

57

Công ty CP Thủy điện Văn Chấn

2

Bắc Hà

Thủy điện

90

Công ty CP Đầu tư Thủy điện Bắc Hà

3

Tà Thàng

Thủy điện

60

Công ty Cổ phần thương mại Xây dựng Vietracimex

4

Bản Chát

Thủy điện

220

Công ty CP Thủy điện Bản Chát

5

Nho Quế 3

Thủy điện

110

Công ty CP Thủy điện Nho Quế 3

6

Hủa Na

Thủy điện

180

Công ty CP Thủy điện Hủa Na

7

Nậm Chiến 1

Thủy điện

200

Công ty thủy điện Nậm Chiến 1

8

Mạo Khê

NĐ Than

440

Công ty CP Nhiệt điện Mạo Khê

9

Bá Thước 2

Thủy điện

80

Công ty CP TĐiện Hoàng Anh Thanh Hóa

10

Vũng Áng 1

Nhiệt điện

1200

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

11

Khe Bố

Thủy điện

100

Công ty Thủy điện Khe Bố

12

Ngòi Phát

Thủy điện

72

Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2

 

13

Sông Bung 5

Thủy điện

57

Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Điện 1- EVN

14

A Lưới

Thủy điện

170

Công ty CP Thủy điện Miền Trung

15

Sông Giang 2

Thủy điện

37

Công ty CP khai thác Thủy điện Sông Giang

16

Đak Mi 4A

Thủy điện

148

Công ty CP Thủy điện Đak Mi

17

Đak Mi 4B

Thủy điện

42

18

Đak Mi 4C

Thủy điện

18

Các NMĐ miền Nam

19

Đam'Bri

Thủy điện

75

Công ty CP Thủy điện miền Nam

20

Đồng Nai 2

Thủy điện

70

Công ty CP Thủy điện Đồng Nai