Quyết định 30/2017/QĐ-UBND về Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên đến năm 2030
Số hiệu: 30/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Trần Hữu Thế
Ngày ban hành: 22/08/2017 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2017/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 22 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO PHÚ YÊN ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-TTg ngày 07/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên đến năm 2030;

Căn cứ Thông báo số 545/TB-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh về ý kiến kết luận và chỉ đạo của đ/c Nguyễn Chí Hiến - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2017;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (tại tờ trình số 33/TTr-BQLKNN ngày 29/5/2017),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên đến năm 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO PHÚ YÊN ĐẾN NĂM 2030.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh Phú Yên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 162/QĐ-TTg ngày 07/02/2017).

2. Đối tượng áp dụng:

Các doanh nghiệp, Nhà đầu tư có đủ điều kiện đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

Các cơ quan Nhà nước, đơn vị trong tỉnh liên quan đến việc thực hiện quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên đến năm 2030.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Phạm vi ranh giới, tính chất Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

1. Phạm vi, ranh giới lập Quy hoạch:

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên nằm trên địa bàn xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, có ranh giới được xác định như sau:

- Phía Đông : Giáp kênh N1 (cách ranh giới xã Hòa Quang Nam 750m, đến thôn Ngọc Sơn Tây);

- Phía Tây : Giáp triền núi;

- Phía Nam : Giáp kênh dẫn nước vào trạm bơm Tây Hòa Quan