Quyết định 2970/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Số hiệu: 2970/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 21/11/2016 Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2970/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN A LƯỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chc chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Công văn số 138/HĐND-KTNS ngày 24/10/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 405/TTr- STNMT-QLĐĐ ngày 09 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chnh bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa, đt rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện A Lưới với các nội dung như sau:

1. Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất:

a). Nhà máy thủy điện A Lin Thượng tại thôn A Năm xã Hồng Vân và thôn Ta Ây xã Hồng Trung:

- Diện tích: 18,35 ha;

- Loại đất:

+ Đất rừng sản xuất: 15,17 ha;

+ Đất rừng phòng hộ: 3,18 ha;

b). Đường nội thị tổ 1, tổ 7 (cạnh trường THPT A Lưới) tại thị trấn A Lưới:

- Diện tích: 0,12 ha;

- Loại đất:

+ Đất trồng cây lâu năm: 0,07 ha;

+ Đất ở tại đô thị: 0,05 ha;

c). Cấp điện khu tái định cư Cu Mực - Kăn Hoa tại thôn A Rom xã Hồng Hạ:

- Diện tích: 0,1 ha;

- Loại đất: Đất rừng sản xuất;

2. Chuyển mục đích sử dụng 3,18 ha đất rừng phòng hộ để xây dựng Nhà máy thủy điện A Lin Thượng tại thôn A Năm xã Hồng Vân và thôn Ta Ây xã Hồng Trung.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới có trách nhiệm:

1. Tổ chức công bố, công khai điều chỉnh bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng theo đúng quy định.

2. Thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo Kế hoạch sử dụng đất huyện A Lưới được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chtịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT và các PCT UBND tnh;
- VP: Chánh VP và các PCVP;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Ban hành: 15/05/2014 | Cập nhật: 23/05/2014