Quyết định 2958/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Số hiệu: 2958/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 21/11/2016 Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2958/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN PHÚ VANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Công văn số 138/HĐND-KTNS ngày 24/10/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển đổi mục đích s dụng đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 405/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 09 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sdụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; danh mục công trình, dự án do huyện xác định vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Phú Vang với các nội dung như sau:

1. Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất:

- Đường Mỹ An - Thuận An tại xã Phú Dương, xã Phú An và thị trấn Thuận An;

- Mở rộng trường mầm non xã Phú Hải tại xã Phú Hải;

- Mở rộng trường THCS Vinh Thanh tại xã Vinh Thanh;

- Khu văn hóa xã Vinh Thái tại xã Vinh Thái;

- Trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ cao miền Trung tại xã Phú Thượng;

(Chi tiết đính kèm theo phụ lục 01)

2. Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rng đặc dụng:

- Đường Mỹ An - Thuận An tại xã Phú Dương, xã Phú An và thị trấn Thuận An;

- Mở rộng trường mầm non xã Phú Hải tại xã Phú Hải;

- Mở rộng khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An tại xã Phú Dương;

- Trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ cao miền Trung tại xã Phú Thượng;

3. Danh mục công trình, dự án do huyện xác định:

- Khu thương mại, dịch vụ du lịch, nhà ở thấp tầng tại đường Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng;

- Dự án xây dựng văn phòng nhà trực vận hành đội quản lý điện Vinh An tại xã Vinh An;

- D án xây dựng văn phòng nhà trực vận hành điện lực Phú Đa tại thị trấn Phú Đa;

- Phân lô đấu giá đất ở tại tổ dân phố Hòa Đa Tây, thị trấn Phú Đa;

(Chi tiết đinh kèm theo phụ lục 03)

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, y ban nhân dân huyện Phú Vang có trách nhiệm:

1. Tổ chức công bố, công khai điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đt theo đúng quy định.

2. Thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo Kế hoạch sử dụng đất huyện Phú Vang được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch y ban nhân dân huyện Phú Vang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: Chánh VP và các PCVP;
- Cổng thông tin điện tử của t
nh;
- Lưu: VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NĂM 2016 HUYỆN PHÚ VANG
(Đính kèm theo Quyết định số: 2958/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên công trình, dự án

Địa đim

Quy mô diện tích
(ha)

Loại đất hiện trạng

1

Đường Mỹ An - Thuận An

Xã Phú Dương, xã Phú An và thị trấn Thuận An

16,16

- Đất trồng lúa: 5,6 ha;

- Đất có mặt nước chuyên dùng: 6,5 ha;

- Đất nuôi trồng thủy sản: 2,6 ha;

- Đất : 0,7 ha;

- Đất giao thông: 0,5 ha;

- Đất thủy lợi: 0,26 ha;

2

Mở rộng trường mầm non xã Phú Hải

Xã Phú Hải

0,06

- Đất trồng lúa: 0,05 ha;

- Đất bằng chưa sử dụng: 0,01 ha;

3

Mrộng trường THCS Vinh Thanh

Vinh Thanh

0,58

- Đất bng trng cây hàng năm khác;

4

Khu văn hóa xã Vinh Thái

Xã Vinh Thái

0,36

- Đất băng trồng cây hàng năm khác: 0,03 ha;

- Đất cơ sgiáo dục và đào tạo: 0,08 ha;

- Đất tại nông thôn: 0,22 ha;

- Đất giao thông: 0,03 ha;

5

Trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ cao miền Trung

Xã Phú Thượng

1,69

- Đất trồng lúa: 1,39 ha;

- Đất giao thông: 0,2 ha;

- Đất thủy lợi: 0,1 ha;

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN PHÚ VANG
(Đính kèm theo Quyết định số: 2958/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

 

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích
(ha)

Trong đó diện tích xin chuyển mục đích sử dụng (ha)

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng h

Đất rừng đặc dụng

1

Đường Mỹ An - Thuận An

Xã Phú Dương, Phú An và thị trấn Thuận An

16,16

5,6

 

 

2

Mrộng trường mầm non xã Phú Hi

Xã Phú Hi

0,06

0,05

 

 

3

Mrộng khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An

Xã Phú Dương

1,57

1,28

 

 

4

Trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ cao miền Trung

Xã Phú Thượng

1,69

1,39

 

 

 

PHỤ LỤC 03

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN PHÚ VANG
(Đính kèm theo Quyết định số: 2958/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích (ha)

Loại đất hiện trạng

1

Khu thương mại, dịch vụ du lịch, nhà ở thấp tầng

Đường Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng

1,3

- Đất bằng chưa sdụng;

2

Dự án xây dựng văn phòng nhà trực vận hành đội quản lý điện Vinh An

Xã Vinh An

0,05

- Đất bằng chưa sử dụng;

3

Dự án xây dựng văn phòng nhà trực vận hành điện lực Phú Đa

Thị trấn Phú Đa

0,27

- Đất bng chưa sdụng;

4

Phân lô đấu giá đất ở tại tổ dân ph Hòa Đa Tây

Thị trấn Phú Đa

2,59

- Đt bằng chưa sử dụng;

 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Ban hành: 15/05/2014 | Cập nhật: 23/05/2014