Quyết định 2957/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Số hiệu: 2957/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 21/11/2016 Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2957/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 THÀNH PHỐ HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chc chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Công văn số 138/HĐND-KTNS ngày 24/10/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 405/TTr- STNMT-QLĐĐ ngày 09 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Huế với các nội dung như sau:

1. Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất:

- Dự án chỉnh trang ngã 6 đường Hùng Vương - Lê Quý Đôn - Đống Đa - Hà Nội - Bến Nghé tại phường Phú Hội;

- Dự án nâng cấp mở rộng đường kiệt số 30 đường Minh Mạng tại phường Thủy Xuân;

- Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 2 điều chỉnh bổ sung tại phường Thủy Xuân;

- Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 điều chỉnh bổ sung tại phường Thủy Xuân;

- Khu chung cư Đào Tấn tại phường Trường An;

(Chi tiết đính kèm theo phụ lục 01)

2. Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng:

- Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 điều chỉnh bsung tại phường Thủy Xuân;

(Chi tiết đính kèm theo phụ lục 02)

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Huế có trách nhiệm:

1. Tổ chức công bố, công khai điều chỉnh bổ sung danh sách Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

2. Thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo Kế hoạch sử dụng đất thành phố Huế được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT và các PCT UBND tnh;
- VP: Chánh VP và các PCVP;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 THÀNH PHỐ HUẾ
(Đính kèm theo Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích (ha)

Loại đất hiện trạng

1

Dự án chnh trang ngã 6 đường Hùng Vương - Lê Quý Đôn - Đống Đa - Hà Nội - Bến Nghé

Phường Phú Hội

0,035

- Đất an ninh;

2

D án nâng cp mở rộng đường kiệt số 30 đường Minh Mạng

Phường Thủy Xuân

0,003

- Đất tại đô th;

3

Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 2 điều chỉnh bổ sung

Phường Thủy Xuân

0,07

- Đất ở tại đô thị: 0,051 ha;

- Đất bằng trồng cây hàng năm khác: 0,019 ha;

4

Hạ tng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 điều chnh bổ sung

Phường Thy Xuân

1,3

- Đất trồng lúa: 0,36 ha;

- Đất bng trồng cây hàng năm khác: 0,07 ha;

- Đất trồng cây lâu năm: 0,16 ha;

- Đất ở tại đô thị: 0,42 ha;

- Đất giao thông: 0,11 ha;

- Đất thủy lợi: 0,03 ha;

- Đất bng chưa sử dụng: 0,15 ha;

5

Khu chung cư Đào Tấn

Phường Trường An

0,84

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 0,15 ha;

- Đất ở tại đô thị: 0,05 ha;

- Đất bằng chưa sdụng: 0,64 ha;

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 THÀNH PHỐ HUẾ

(Đính kèm theo Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích (ha)

Trong đó diện tích xin chuyn mục đích sử dụng (ha)

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

1

Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 điều chỉnh bổ sung

Phường Thy Xuân

1,3

0,36

 

 

 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Ban hành: 15/05/2014 | Cập nhật: 23/05/2014