Quyết định 2953/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê năm 2015 và văn bản hướng dẫn thi hành luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Số hiệu: 2953/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Huỳnh Anh Minh
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Thống kê, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2953/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỐNG KÊ NĂM 2015 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Thực hiện Công văn số 1977/BKHĐT-TCTK ngày 23/3/2016 và Công văn số 6851/BKHĐT-TCTK ngày 30/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn triển khai thi hành Luật Thống kê năm 2015;

Xét đề nghị của Cục Thống kê tại Tờ trình số 765/CTK-TTr ngày 03 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê, Thtrưởng các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT.HĐND t
nh;
- CT, PCT;
- LĐVP, các phòng;
- Lưu: VT. (145Thg-16/
11)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Anh Minh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỐNG KÊ NĂM 2015 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2953/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của y ban nhân dân tỉnh)

Luật Thống kê được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 23 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Nhằm triển khai thi hành Luật được kịp thời, thống nhất và hiệu quả; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành luật trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện các nội dung của Luật Thống kê thuộc nhiệm vụ của y ban nhân dân tỉnh Bình Phước, được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao tại Công văn số 1977/BKHĐT-TCTK ngày 23 tháng 3 năm 2016.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành luật trên địa bàn tỉnh; bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ thống nhất và hiệu quả.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành luật trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung được giao đảm bảo đúng thời gian quy định. Việc xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy tính chủ động của các cơ quan, đơn vị; triển khai Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành luật phải đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành.

- Tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình tchức triển khai thi hành Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần của đội ngũ công chức làm công tác thống kê.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THC HIỆN

1. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp vi Luật Thng kê.

- Cơ quan chủ trì: y ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu: Cục Thống kê.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã.

- Sản phẩm chính: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc Ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

- Thời gian hoàn thành: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê và các văn bản hưng dẫn thi hành.

a) Giao Sở Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh) phối hợp với Cục Thống kê tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt thực hiện Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, đặc biệt là các nội dung mới của Luật.

- Số lượng, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

+ Tổ chức: 03 hội nghị;

+ Địa điểm: Hội trường tỉnh;

+ Thời gian: 1 ngày/hội nghị (dự kiến vào quý I/2017);

+ Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh;

- Báo cáo viên: Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh;

- Tài liệu: Do Cục Thống kê in ấn, chuẩn bị và phát cho các đại biểu.

b) Giao Cục Thống kê:

- Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt cho công chức thống kê của Cục Thống kê và Chi cục Thống kê huyện, thị xã.

+ Đơn vị chủ trì: Cục Thống kê;

+ Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2016.

- Tổ chức phổ biến, tập huấn cho các đối tượng khác (như cán bộ kế toán - thống kê của các doanh nghiệp; thống kê cấp xã) bằng hình thức phối hp, lồng ghép với các hội nghị tập huấn điều tra của ngành.

+ Đơn vị chủ trì: Cục Thống kê chủ trì phối hợp cùng Chi cục Thống kê các huyện, thị xã;

+ Thời gian thực hiện: Quý I năm 2017 và những năm tiếp theo.

c) Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức tuyên truyền và phổ biến sâu rộng Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đến tt cả cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý trong ngày pháp luật của cơ quan, đơn vị.

+ Đơn vị chủ trì: Lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh;

+ Thời gian thực hiện: Quý I năm 2017 (sau khi dự hội nghị tập hun ở tỉnh).

d) Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức hội nghị quán triệt Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đến các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển Luật Thng kê và các văn bản hướng dn thi hành luật đến cán bộ, công chức, viên chức cp xã và nhân dân trên địa bàn, tuyên truyền trên mạng lưới truyền thanh xã, phường, thị trấn.

+ Đơn vị chủ trì: UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trn.

+ Thời gian thực hiện: Quý I năm 2017 (đối với cấp huyện); Quý II năm 2017 (đối với cấp xã).

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức khác

a) Cục Thống kê nhân bản đĩa CD ROM hỏi - đáp về Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật do Tổng cục Thống kê biên soạn, xuất bản và phát hành để phát trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn.

b) Tuyên truyền trên Báo Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước, các Đài (Trạm) truyền thanh cấp huyện và xã, phường, thị trấn.

+ Đơn vị chủ trì: Báo Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước, các Đài (Trạm) truyền thanh cấp huyện và xã, phường, thị trấn.

+ Đơn vị phối hợp: Cục Thống kê, Chi cục Thống kê huyện, thị xã.

+ Thời gian thực hiện: Quý I năm 2017.

c) Treo băng rôn, khu hiệu tuyên truyền:

+ Đơn vị chủ trì: Cục Thống kê và Chi cục Thống kê huyện, thị xã.

+ Thời gian thực hiện: Quý I năm 2017.

4. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thống kê, kiện toàn đội ngũ người làm công tác thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đáp ứng các tiêu chun bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thống kê cho đội ngũ người làm công tác thống kê.

+ Cơ quan chủ trì: Cục Thống kê.

+ Cơ quan phối hợp: SNội vụ, các sở, ban, ngành, y ban nhân dân cấp huyện, y ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

+ Tổ chức: 02 lớp.

+ Thời gian thực hiện: Dự kiến năm 2018 tập huấn nghiệp vụ thống kê cho đội ngũ người làm công tác thống kê cấp tỉnh, cấp huyện là 50 người; năm 2019 tập huấn nghiệp vụ thống kê cho đội ngũ người làm công tác thống kê cấp xã, phường là 111 người.

+ Sản phm chính: 100% số công chức làm công tác thống kê được bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê.

III. T CHỨC THC HIỆN

1. Cục Thống kê, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã căn cứ nội dung kế hoạch này và tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị mình triển khai thi hành Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm tránh hình thức, lãng phí.

2. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

- Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã đảm bảo kinh phí, nhân lực để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương,

- Cấp tỉnh: giao Cục Thống kê dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Cấp huyện:giao Chi cục Thống kê huyện, thị xã dự trù kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình UBND huyện, thị xã xem xét, quyết định.

3. Cục Thống kê theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Cục Thống kê) xem xét, giải quyết, đồng thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Cục Thống kê sau khi kết thúc công tác tuyên truyền, phổ biến để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành luật trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã nghiêm túc tổ chức thực hiện./.