Quyết định 2936/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc tại Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
Số hiệu: 2936/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lê Thành Trí
Ngày ban hành: 30/11/2016 Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2936/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng (Công văn số 253/TTr-SNV ngày 25/11/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc tại Sở Ni vtỉnh Sóc Trăng, chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Danh sách nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, tỉnh Sóc Trăng, các cơ quan, đơn vị liên quan và ông Trương Tấn Minh căn cứ Quyết định thi hành ktừ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp;
- Tòa án nhân dân t
nh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thành Trí

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định s 2936/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn và hoạt động giám định tư pháp

01

Trương Tấn Minh

28/12/1975

Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi Chính phủ, Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng

Tham mưu, quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ.

Quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp công lập; biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Tổ chức hội, tchức phi Chính phủ.