Quyết định 2933/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Số hiệu: 2933/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Lê Khắc Nam
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2933/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 180/-UBND ngày 27/01/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Công văn s 2808/SLĐTBXH ngày 18/11/2016; Ý kiến của S Tài chính tại Công văn số 1848/STC-HCVX ngày 31/8/2016, của Sở Nội vụ tại Công văn số 2999/SNV-TCBC&TCPCP ngày 16/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phHải Phòng như sau:

1. Toàn bộ danh mục dịch vụ sự nghiệp công do ngân sách nhà nước đảm bo quy định tại Mục I. Điều 1 và toàn bộ danh mục dịch vụ sự nghiệp công do ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần chi phí theo lộ trình tính giá quy định tại Mục II. Điều 1 của Quyết đnh số 1508/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

2. Một số dịch vụ sự nghiệp công khác được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần chi phí theo lộ trình tính giá:

2.1. Dịch vụ khám và chữa bệnh người cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

2.2. Dịch vụ khám và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho một số đối tượng;

2.3. Dịch vụ huấn luyện kỹ năng hòa giải viên lao động.

Điều 2. Tchức thực hiện:

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp cùng các S, ngành liên quan và các địa phương, căn cứ hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện việc cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 1 Quyết định này.

2. S Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm, hướng dn các đơn vị sử dụng kinh phí thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định.

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và đơn vị khác được giao có trách nhiệm thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo các danh mục được quy định tại Điều 1 Quyết định này, đảm bảo chất lượng và sử dụng ngân sách đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các S: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- CPVP;
- CV: LĐ, TC, YT, NC;
- L
ưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Khắc Nam