Quyết định 292/QĐ-BTC năm 2022 phê duyệt, tổ chức thực hiện giải pháp liên quan đến công tác quản lý thuế tại Đề án Tăng cường quản lý thuế và chống thất thu đối với các khoản thu về đất và bất động sản
Số hiệu: 292/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 14/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 292/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ VÀ CHỐNG THẤT THU ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU VỀ ĐẤT VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt, tổ chức thực hiện các giải pháp liên quan đến công tác quản lý thuế tại Đề án Tăng cường quản lý thuế và chống thất thu đối với các khoản thu về đất và bất động sản (Kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp tại Đề án ban hành kèm theo quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính;
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;,
- Lưu: VT, TCT (VP, DNNCN(3b))
;

BỘ TRƯỞNG
Hồ Đức Phớc

 

KẾ HOẠCH

TỔNG THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ VÀ CHỐNG THẤT THU ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU VỀ ĐẤT VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
(Kèm theo Quyết định số 292/QĐ-BTC ngày 14/3/2022 của Bộ Tài chính)

TT

Nội dung công việc

Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phi hp

Thi gian thực hiện

I

XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ

 

 

 

 

1.1

Sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế quy định về việc chuyển hồ sơ sang cơ quan thẩm định giá ấn định thuế

Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế

Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế - BTC

Trước năm 2030

1.2

Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn áp hệ số điều chỉnh giá đất vào giá tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyn nhượng bất động sản tại Thông tư 78/2014/TT-BTC

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC

Tổng cục Thuế

 

Trước tháng 6/2022

1.3

Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn áp hệ số điều chỉnh giá đất vào giá tính thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyn nhượng bất động sản tại Nghị định hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân

Vụ Chính sách thuế - BTC

Tổng cục Thuế

Trước năm 2025

1.4

Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn áp hệ số điều chỉnh giá đất vào giá tính lệ phí trước bạ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại Nghị định hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dn về Lệ phí trước bạ

Vụ Chính sách thuế - BTC

Tổng cục Thuế

Trước năm 2025

1.5

Nghiên cứu hoàn thiện chính sách thuế đối với bất động sản

Đề xut sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật

Vụ Chính sách thuế - BTC

Tổng cục Thuế

Trước năm 2030

1.6

Phối hợp với Bộ TNMT sửa Luật Đất đai: Hoàn thiện cơ chế quản lý của Nhà nước về giá đất phù hợp với thc tiễn và thị trường quyền sử dụng đt, tách biệt quy định về giá đất để bồi thường, tái định cư với giá đất dùng làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính, ban hành các tiêu chí và chế tài để địa phương xây dựng bảng giá đất phù hợp với nguyên tc giá thị trường; Quy định việc đăng ký giá đất trước khi thực hiện giao dịch; Xây dựng hệ thống quy chuẩn quốc gia đảm bảo xây dựng hệ thống thông tin đất đai quản lý thông tin địa chính, thông tin kinh tế, tài chính và giá đất, thông tin quy hoạch, kế hoạch và hiện trạng sử dụng đất hiện đại

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai

Cục QLCS- BTC

Tổng cục Thuế

Trước năm 2025

1.7

Phối hợp với Bộ Xây dựng sửa Luật kinh doanh bất động sản. Luật Nhà ở: Hoàn thiện pháp lý về quy định thanh toán qua ngân hàng đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS; Quy định mua bán bất động sản qua sàn giao dịch bất động sản

Đxuất sửa đi, bổ sung Luật kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở

Cục QLCS- BTC

Vụ CST, Tổng cục Thuế

Trước năm 2025

1.8

Phối hợp với Bộ Tư pháp:

- Sửa Luật Dân sự và Luật công chứng quy định liên quan đến hoạt động ủy quyền để tránh lợi dụng trn thuế từ chuyển nhượng bất động sản

- Quy định trách nhiệm của Tổ chức hành nghề công chứng về các giao dịch dân sự trong giá chuyển nhượng bt động sản

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Dân sự và Luật công chứng

Vụ Pháp chế-BTC

Vụ CST-BTC, Tổng cục Thuế

Trước năm 2025

1.9

Xây dựng Đán bổ sung chức năng điều tra cho cơ quan thuế

Đề án bổ sung chức năng điều tra cho cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế

Vụ TCCB-BTC, Vụ PC-BTC

Trước năm 2025

2

PHỐI HỢP VỚI CÁC BỘ, NGÀNH

2.1

Trao đổi thông tin với Bộ Tài nguyên và môi trường về quản lý đất đai.

2.1.1

Kho sát nhu cầu trao đổi thông tin qun lý đất đai tại cơ quan thuế phục vụ công tác qun lý các khoản thu tđất, bất động sản

Báo cáo tổng hợp nhu cầu trao đổi thông tin quản lý đất đai phục vụ quản lý các khoản thu từ đất và bt động sn.

Tổng cục Thuế

 

Trước năm 2023

2.1.2

Trình Bban hành công văn gửi Bộ Tài nguyên và i trường kho sát thực trng xây dng cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai tại Bộ Tài nguyên và môi trường

Báo cáo kết qu kho sát ti Bộ Tài nguyên và môi trưng

Tổng cục Thuế

Văn phòng - BTC

Trước năm 2023

2.1.3

Trình Bban hành công văn gi B Tài nguyên và môi trường đnghị trao đi tng tin với Bộ Tài chính (TCT) cơ sở d liu về đất đai phục vụ công tác qun lý các khoản thu từ đất và bất động sn

Dự tho văn bản gi Bộ i ngun và môi trường đề xuất các nội dung đề nghị trao đổi thông tin với Bộ Tài chính (TCT) phục vụ công tác quản lý các khoản thu tđất và bất động sn.

Tổng cục Thuế

n phòng - BTC

Tc năm 2024 và phụ thuộc vào thực trạng xây dựng cơ sdữ liu về đất đai tại Bộ Tài nguyên và môi trường

2.2

Trao đổi thông tin với Bộ Xây dựng về quản lý nhà , thị trường bất động sn (BĐS).

 

2.2.1

Khảo sát nhu cầu trao đổi thông tin qun lý nhà ở, thị trường bất động sản ti cơ quan Thuế phục vcông tác quản lý các khoản thu từ đất, bất động sản

Báo cáo tổng hợp nhu cầu trao đổi thông tin qun nhà , thị trưng bt động sản phục vụ quản lý các khoản thu từ đất và bất động sn

Tổng cục Thuế

 

Trước năm 2023

2.2.2

Trình Bban hành công văn gửi Bộ Xây dng Khảo sát thực trng xây dựng cơ sdữ liu thông tin v nhà ở, thị trưng bất động sn ti Bộ Xây dựng.

Báo cáo kết qu kho sát ti Bộ Tài nguyên và môi trường

Tổng cục Thuế

Văn phòng - BTC

Trước năm 2023

2.2.3

Trình B ban hành công văn gửi Bộ Xây dng đề ngh trao đổi thông tin với Bộ Tài chính (TCT) cơ sở dữ liệu v nhà ở, thtrường bất động sn phục v công tác quản lý các khoản thu từ đất và bất động sn.

Dự tho văn bn gi Bộ Xây dựng đề xuất các nội dung đnghị trao đổi thông tin với BTài chính (TCT) phục vụ công tác quản các khoản thu từ đấtbất động sn.

Tổng cục Thuế

Văn phòng - BTC

Trước năm 2024 và phthuộc vào thực trạng xây dựng cơ sở d liu về nhà ở, thị trường bt động sn tại Bộ Xây dựng.

2.3

Xây dựng thỏa thuận công tác với Bộ Công an

2.3.1

Trình Btài liệu làm vic trực tiếp với Bộ Công An

i liệu làm việc với Bộ ng An.

Tổng cục Thuế

Văn phòng - BTC

Trước tháng 12/2022

2.3.2

Trình B d tho tha thun Công tác với BCông An

Dự tho Tha thuận công tác

Tổng cục Thuế

Văn phòng - BTC

Trước tháng 12/2023

2.4

Phối hợp với Ủy ban nhân dân

2.4.1

Kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành các cp cn tăng cường chỉ đạo các cơ quan liên quan trong công tác quản lý các khoản thu về đất

Văn bn hướng dẫn cơ quan Thuế các cp

Tổng cục Thuế

Văn phòng - BTC

Trước tháng 12/2022

3

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ

3.1

Hoàn thin quy trình trong nội bộ cơ quan thuế.

 

 

 

3.1.1

Xây dựng Quy trình luân chuyn xhồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính và theo dõi thu nộp các khoản thu từ đất của tchức

Quyết định của Tổng cục trưng về việc ban hành Quy trình

Tổng cục Thuế

-

Trước tháng 12/2022

3.1.2

Tái thiết kế Quy trình luân chuyn và xlý hồ sơ xác định nghĩa v tài chính trong nội bộ cơ quan thuế đối với các khoản thu từ đt của cá nhân, hộ gia đình

Quyết định của Tổng cục trưng vviệc ban hành Quy trình

Tổng cục Thuế

-

Trước tháng 12/2022

3.1.3

Tái thiết kế Quy trình kiểm tra thuế

Quyết định của Tổng cục trưng vviệc ban hành Quy trình

Tổng cục Thuế

-

Trước tháng 12/2022

3.1.4

Tái thiết kế Quy trình min thuế, gim thuế và Quy trình qun lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế

Quyết định của Tổng cục trưng vviệc ban hành Quy trình

Tổng cục Thuế

-

Trước tháng 12/2022

3.2

ng cường biện pháp thanh tra, kiểm tra

3.2.1

Kiểm tra thuế theo chuyên đề đi với người nộp thuế hoạt động chuyển nhượng, nhn chuyển nhượng, cho thuê quyn s dng đất, tài sn gn liền với đt để làm đất ở, nhà ở ti các địa phương thực hiện đã nêu ti Đề án.

Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra

Tổng cục Thuế

Thanh tra - BTC

2022-2023

3.2.2

Kiểm tra thuế theo chuyên đề đối với người nộp thuế hoạt động chuyển nhượng, nhn chuyển nhượng, cho thuê quyn s dng đất, tài sn gn lin với đất trên phạm vi toàn quốc

Báo cáo kết qu thanh tra, kim tra

Tổng cục Thuế

Thanh tra - BTC

2023-2030

3.2.3

Kiểm tra thuế theo chuyên đề đối với tchức, cá nhân cung cp dịch vụ có liên quan tới hoạt động chuyển nhượng, nhận chuyn nhưng, cho thuê quyn sử dụng đất và tài sn gn liền với đất trên phạm vi toàn quốc.

Báo cáo kết qu thanh tra, kiểm tra

Tổng cục Thuế

Thanh tra - BTC

2022-2030

3.2.4

Chỉ đạo và hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trc thuộc TW thực hiện kiểm tra theo chuyên đề đi với người np thuế có hoạt động kinh doanh quyn s dng đất và tài sn gn liền với đất.

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra.

Tổng cục Thuế

Thanh tra - BTC

Trong quá trình thực hiện đề án

3.2.5

Thanh tra thuế chuyên sâu người nộp thuế lớn, phức tp hoặc trường hợp người nộp thuế được kiểm tra thuế theo chuyên đề nhưng không tuân thnghĩa vụ theo quy định của pháp luật về thuế (đối vi người nộp thuế có hoạt động kinh doanh quyn sử dụng đất và tài sn gn liền với đất).

Danh sách người nộp thuế được đề xut thanh tra chuyên sâu theo chun đề đột xuất

Tổng cục Thuế

Thanh tra - BTC

Trong quá trình thực hiện đề án

3.3

Nâng cao trình độ chun môn, k năng nghiệp vụ của công chức thuế

3.3.1

Tchức các lớp bồi dưỡng về CNTT, nghiệp vquản lý thuế đối với các khoản thu về đất và bt động sn.

Các khóa đào tạo, bi dưng cho cán bộ ngành thuế

Tổng cục Thuế

-

Hàng năm

3.3.2

Xây dựng tài liệu đào tạo:

- Chính sách thuế, qun lý thuế.

- K năng khai thác, tìm kiếm, thu thập thông tin từ nhiu nguồn để phục v cho công tác qun lý thuế đối với các khoản thu về đất và bt động sn.

- Kỹ năng thanh tra, kiểm tra đối với các khoản thu vđất và bt động sn.

Tài liệu đào tạo

Tổng cục Thuế

-

Hàng năm

3.4

Áp dụng gii pháp tăng cường công tác tuyên truyn

3.4.1

Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng bng nhiều hình thức đa dng, phù hợp.

Các i báo, chương trình phbiến pháp lut thuế, tham gia các chương trình truyền hình liên quan đến các khoản thu từ đất và bất động sn.

Tổng cục Thuế

Văn phòng - BTC

Hàng năm

3.4.2

Phối hợp với Hiệp hội bất động sn, Chủ đầu tư dự án kinh doanh bt động sn Việt Nam, Hiệp hội Công chứng Việt Nam tuyên truyền, ph biến chính sách pháp luật.

Văn bn phi hợp

Tổng cục Thuế

 

Trước tháng 12/2022

4

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1

y dựng CSDL vcác khoản thu từ đất và bất động sn đphục vụ công tác quản thuế từ các nguồn thông tin: (1) CSDL của ngành thuế, kết quả thanh tra, kiểm tra; (2) từ bên th 3 cung cp (bao gồm thông tin từ các cơ quan nhà nước có liên quan) theo yêu cầu nghiệp vụ.

CSDL về các khoản thu từ đất và bất động sn

Tổng cục Thuế

-

Trước tháng 12/2025

4.2

Phối hợp với cục Qun lý giá - BTC nghiên cứu xây dựng CSDL quc gia về giá.

Cơ sở d liu quốc gia vgiá: giá giao dịch bất động sn.

Cục Qun giá - BTC

Tổng cục Thuế

Theo tiến độ dán của Cục QLG-BTC

4.3

Nâng cấp ứng dng đáp ứng

ng dụng nâng cấp

Tổng cục Thuế

-

Trước tháng 12/2025

5

XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ RỦI RO, PHÂN TÍCH RỦI RO

5.1

Xây dựng hệ thống bộ tiêu chí ri ro, phân tích theo ri ro được kết hợp gia Hệ thống QLT tập trung của ngành và CSDL kết nối với các Bộ/ngành/hiệp hội, tchức.

Bộ tiêu chí ri ro

Tổng cục Thuế

 

Trước tháng 12/2025

6

XÚC TIẾN HỢP TÁC QUỐC TẾ

6.1

Tham gia vào các din đàn thuế quốc tế, đy mnh việc hợp tác với các tổ chức quốc tế, cơ quan thuế các nước trong việc trao đổi thông tin, thực hiện các biện pháp h trthu thuế đthực hiện công tác qun lý thuế đối với các khoản thu từ đt và bt động sn.

Chương trình, dự tho với các tổ chức quốc tế và các nước: Jica, IMF, ADB, WB,...

Vụ Hợp tác quốc tế - BTC

Tổng cục Thuế

Trước năm 2030

6.2

Tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, sa đổi, bổ sung chính sách thuế, quản lý thuế đối với các khoản thu t đt và bt động sn.

Đ xut sa đổi, b sung các văn bn quy phm pháp luật

Vụ Chính sách thuế, Cục QLCS - BTC

Tổng cục Thuế

Tc năm 2030

7

BỐ TRÍ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

7.1

Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án

Tờ trình B vdự toán kinh phí thực hiện đề án.

Cục Kế hoạch i chính - BTC

Tổng cục Thuế

Trước tháng 12/2022

7 2

Quyết toán kinh phí thực hiện Đề án

Tờ trình Bộ về quyết toán triển khai đề án

Cục Kế hoạch Tài chính - BTC

Tổng cục Thuế

Trước tháng 4/2024