Quyết định 2914/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017
Số hiệu: 2914/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2914/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - THỬ NGHIỆM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TỈNH NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh ngày 17 tháng 10 năm 2016 về xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 1094/SKHCN-QLKH ngày 03 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ năm 2017 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã phê duyệt theo đúng các quy định về quản lý khoa học và công nghệ hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 4;
- Chủ tịch và các PCT UBND tnh;
- VP: CVP và các PCVP;
- CV: NN, YT, VH;
- Lưu: VT, DL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

DANH MỤC

CÁC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - THỬ NGHIỆM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KHCN) TIẾP TỤC THỰC HIỆN NĂM 2017

A. NHIỆM VỤ CẤP QUỐC GIA

1. Đề tài cấp thiết ở địa phương: Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đt tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ quy hoạch phát triển vùng lãnh th, vận hành an toàn công trình thủy điện, thủy lợi và bảo tồn di sản văn hóa.

(Do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt và cấp kinh phí, có kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh đối ứng).

Đơn vị chủ trì: Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

B. CÁC NHIỆM VỤ KHCN HỢP TÁC

2. Đtài hợp tác với Đại học Huế: Nghiên cứu quy trình nuôi vỗ và thử nghiệm kích thích sinh sản nhân tạo cá Ong Bầu (Rhyncopelates oxyrhynchus Termminck & Schlegel, 1842) tại Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Nông lâm Huế

3. Đề tài hợp tác với Đại học Huế: Nghiên cứu điều chế hạt nano đa chức năng trên nền chitosan oligosaccharide (COS) và thử nghiệm khả năng kháng bệnh trên cây lúa tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

4. Đề tài hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Nghiên cứu tận dụng nguồn nước suối khoáng tại Thừa Thiên Huế để sản xuất Spirulina làm thực phm chức năng.

Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Khoa học miền Trung

5. Đề tài hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Nghiên cứu hiện trạng quần thể và đề xuất giải pháp khai thác bền vững loài Rồng đất (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

C. CÁC NHIỆM VỤ KHCN CẤP TỈNH

6. Đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên văn hóa, du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

7. Đ tài: Nghiên cu và xây dựng mô hình công sở điện tử, chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế

8. Đ tài: Nghiên cứu sự biến đổi độ bão hòa oxy máu tĩnh mạch trung tâm (ScVO2) ở các bệnh nhân chn thương snão trong 7 ngày đầu.

Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế

9. Đề tài: ng dụng tế bào gốc tủy xương tự thân điều trị chậm liền xương, khớp giả và khuyết hổng xương.

Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế

10. Đề tài: Nghiên cứu giải pháp phát triển bn vững nghề và làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

11. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt dạ dày kèm vét hạch D2 kết hợp hóa-xạ trị trong điều trị ung thư dạ dày.

Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế

12. Đề tài: Nghiên cứu thực trạng sức khỏe sinh sản của phụ nữ dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế và hiệu quả của một số mô hình can thiệp.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y Dược Huế

13. Dự án: Khảo nghim một số giống sắn có triển vọng và xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh thích hợp trên các vùng sinh thái của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Nông lâm Huế

14. Đề tài: Nghiên cứu sự bồi lắng đầm Lập An, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo

15. Đề tài: Đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

16. Đ tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh thái, đề xuất mô hình phát triển cây Mán đa (Archidendron clypearia (Jack.) I.Niel) tại Thừa Thiên Huế để tạo nguồn dược liệu.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

17. Đề tài: Quản lý quy hoạch xây dựng đô thị tỉnh Tha Thiên Huế trên nền GIS.

Đơn vị chủ trì: Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

18. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trên môi trường mạng tại một số cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế..

Đơn vị chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng tỉnh Thừa Thiên Huế

19. Dự án: Thiết kế và chế tạo máy thu hoạch rau má sử dụng năng lượng đin.

Đơn vị chủ trì: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

20. Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

21. Đề tài: Nghiên cứu áp dụng siêu âm-nội soi (EUS) trong chẩn đoán viêm tụy mạn.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y Dược Huế

22. Đề tài: Nghiên cứu quy trình bào chế và đánh giá tác dụng dược - lâm sàng của bột Glucomannan được chiết xuất từ loài nưa Amorphophallus paneoniifolus (họ Ráy-Araeae) trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y Dược Huế

23. Đề tài: Nghiên cứu kỹ năng sàng lọc và chẩn đoán trưc sinh bệnh thalassemia tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế

24. Đề tài: Nghiên cứu giá trị của kỹ thuật đo phân suất dự trữ lưu lượng (FFR) trong đánh giá tổn thương hẹp động mạch vành.

Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế

25. Đề tài: Xác định nguyên nhân gây bệnh rụng lá trên cây cao su và giải pháp phòng trừ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Nông lâm Huế

26. Đề tài: Đánh giá tiềm năng nguồn lợi và bảo tồn hệ sinh thái gò, đi ngầm vùng biển ven bờ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển

27. Đề tài: Vai trò và tác động của gia đình và dòng họ đối với sự phát triển của xã hội ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay.

Đơn vị chủ trì: Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế

28. Dự án: Thiết kế, lắp ráp lồng quy mô nhvà nuôi thương phẩm một số loài cá có giá trị kinh tế.

Đơn vị chủ trì: Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế

29. Đề tài: Xác định nguyên nhân gây bệnh lem lép hạt lúa và biện pháp phòng trừ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế

30. Đề tài: Phân lp và nghiên cứu ứng dụng các chủng vi khuẩn phân hủy dioxin ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

31. Đề tài: Nghiên cứu và xây dựng bộ chuẩn dữ liệu GIS một số lĩnh vực trên cơ sở nâng cấp chuẩn dữ liệu GISHue.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin Dữ liệu Điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế

32. Đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xut sinh khối tảo silic Skeletonema costatum tại Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Viện Công nghệ Sinh học-Đại học Huế

33. Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp thay đổi tập quán tiêu dùng của đồng bào dân tộc thiểu số tnh Thừa Thiên Huế nhằm góp phần thoát nghèo bền vững.

Đơn vị chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế

34. Đề tài: Nghiên cứu tình hình đột quỵ và xây dựng mô hình can thiệp dự phòng dựa vào cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

35. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xạ trị điều biến cường độ (IMRT) trong điều trị các ung thư đầu-ctại Bệnh viện Trung ương Huế.

Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế

36. Đề tài: Nghiên cứu kháng thể kháng GAD ở bệnh nhân đái tháo đường không thừa cân, béo phì tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế

37. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật lai tại chỗ gắn hai màu (Dual-ISH) bằng máy nhuộm hóa mô miễn dịch phát hiện sự khuyếch đại gen HER2 trong ung thư biểu mô tuyến vú.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y Dược Huế

38. Đề tài: Điều tra thành phần loài và đề xuất mô hình phát triển cây sa nhân (Amomum xanthioides Wall.) tại tỉnh Thừa Thiên Huế để tạo nguồn dược liệu.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y Dược Huế

39. Đề tài: Nghiên cứu thực trạng nguồn thu nhập và đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập cho các hộ ngư dân vùng bãi ngang ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Học viện Chính trị khu vực III

40. Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ sụt đất khu vực trung tâm huyện Nam Đông và đề xuất các giải pháp phòng tránh.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

C. NHIỆM VỤ KHCN HỖ TRỢ CẤP CƠ SỞ

41. Dự án hỗ trUBND huyện A Lưới: Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm vải zèng A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

42. Đề tài hỗ trợ Hội Nữ trí thức tỉnh Thừa Thiên Huế: Nâng cao vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch văn hóa tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

43. Đề tài hỗ trợ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế: Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tnh Thừa Thiên Huế.

44. Đề tài hỗ trợ UBND thị xã Hương Trà: Nghiên cứu sinh kế bền vững của hộ nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. CÁC NHIỆM VỤ KHCN MỚI ĐƯA VÀO KẾ HOẠCH NĂM 2017

A. NHIỆM VỤ KHCN HỢP TÁC

45. Đề tài hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Nghiên cứu đặc điểm của các loài bướm ở tỉnh Thừa Thiên Huế và xây dựng quy trình nhân nuôi.

Đơn vị chủ trì: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Mục tiêu định hướng:

- Xác định được thành phần loài, đặc điểm sinh học và sinh thái của các loài bướm Thừa Thiên Huế.

- Xây dựng được quy trình nhân nuôi một số loài bướm có giá trị.

Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo khoa học thành phần loài phân bố, mức độ phổ biến của các loài bướm Thừa Thiên Huế; đặc điểm sinh học, yêu cầu sinh thái của các loài bướm.

- Quy trình nhân nuôi một số loài bướm có giá trị.

- Đề xuất mô hình “nhà bướm” phục vụ nhu cầu trưng bày, tham quan, học tập.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

B. CÁC NHIỆM VỤ KHCN CẤP TỈNH THEO PHƯƠNG THỨC GIAO TRỰC TIẾP

46. Dự án: ng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo nâng cao chất lượng đàn bò lai bằng giống bò mới BBB (Blanc Blue Benge) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu địnhng:

- Tạo được đàn bò lai F1 (lai Zebu-BBB) có trọng lượng, tỷ lệ thịt xẻ tăng 1,2-1,3 lần so với bò lai Zebu.

- Xác định được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của bò lai F1 (lai Zebu-BBB) tại nông hộ.

Sản phẩm dự kiến:

- Bò lai F1 (lai Zebu-BBB) các lứa tuổi: 50 con.

- Quy trình kỹ thuật nuôi bò lai F1 (lai Zebu-BBB).

- Chuyên mục hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và nuôi bò lai Zebu-BBB phát trên Đài truyền hình địa phương.

- Báo cáo tổng hp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

47. Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất giống hành lá (hành hoa) đạt tiêu chuẩn giống phục vụ sản xuất hành an toàn tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trạm Khuyến nông lâm ngư thị xã Hương Trà

Mục tiêu định hướng:

- Xây dựng được quy trình kỹ thuật sản xuất giống hành lá (hành hoa) đạt tiêu chuẩn.

- Có được mô hình sản xuất giống hành lá (hành hoa) phù hợp và dễ nhân rộng.

Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo số liệu về điều tra về thực trạng sản xuất và nhu cầu sử dụng giống hành lá (hành hoa).

- Tiêu chuẩn cơ sở của hạt giống hành lá (hành hoa).

- Quy trình kỹ thuật sản xuất giống hành lá (hành hoa).

- Mô hình sản xuất giống hành lá (hành hoa) với quy mô từ 0,3 - 0,5 ha.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

48. Đề tài: Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen giống sen Huế tại Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

Mục tiêu định hướng:

- Xác định được đặc điểm di truyền và xây dựng sơ đồ phả hệ các giống sen Huế bằng kỹ thuật chỉ thị phân tử.

- Tuyển chọn và xây dựng quy trình nhân giống một số giống sen Huế có giá trị (invitro, củ, hạt).

- Có được mô hình trồng thnghiệm các giống sen Huế được tuyển chọn.

Sản phẩm dự kiến:

- Bộ dữ liệu giống sen Huế (đặc điểm sinh học, đặc điểm di truyền,...)

- Sơ đồ phả hệ các giống sen Huế.

- Quy trình nhân giống.

- Mô hình thử nghiệm 1000m2.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

49. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình công sở và chính quyền điện tử di động (mOffice) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu định hướng:

- Xây dựng phn mềm ứng dụng trên nền tảng di động tích hợp được với hệ thống trang điều hành tác nghiệp tnh Thừa Thiên Huế phục vụ công tác điều hành, quản lý.

- Có được mô hình thí điểm công sở và chính quyền điện tử di động đặc trưng theo chức năng, nhiệm vụ của UBND các cấp, các sở, ban, ngành.

Sản phẩm dự kiến:

- Thư viện dịch vụ web (hệ thống API Webservice) giao tiếp giữa hệ thống trang điều hành tác nghiệp đa cấp với thiết bị di động.

- Hồ sơ thiết kế phần mềm.

- Phần mềm điều hành, quản lý chạy trên nền tảng thiết bị di động.

- Tài liệu khung ứng dụng.

- Tài liệu chuẩn kỹ thuật khung công sở và chính quyền điện tử di động.

- Tài liệu hướng dẫn tích hợp các ứng dụng vào khung công sở và chính quyền điện tử di động.

- Mô hình thí điểm công sở và chính quyền điện tử di động với đầy đủ các tính năng cơ bản, có khả năng mở rộng, tích hợp thêm các ứng dụng.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

50. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng ứng dụng hệ thống chỉ huy, điều hành thống nht (U-COM).

Đơn vị chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu định hướng:

- Xây dựng được ứng dụng trên các thiết bị di động (máy tính bảng, điện thoại thông minh) phục vụ công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và một số nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

- Triển khai thí điểm hệ thống chỉ huy, điều hành thng nhất (U-COM) cho một nhiệm vụ đin hình.

Sản phẩm dự kiến:

- Phần mềm (ứng dụng) hệ thống chỉ huy, điều hành thống nhất (U-COM) vận hành trên nền tảng thiết bị di động.

- Hồ sơ thiết kế phần mềm (ứng dụng).

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm (ứng dụng).

- Mô hình thí điểm.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

51. Đề tài: Nghiên cứu biên soạn Ngữ pháp tiếng Pa Cô - Ta Ôi

Đơn vị chủ trì: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

Mục tiêu định hướng:

Biên soạn ngữ pháp tiếng Pa Cô - Ta Ôi hoàn chỉnh về từ loại, cấu tạo ngữ, cu tạo câu và phân loại câu đảm bảo yêu cầu xuất bản.

Sản phẩm dự kiến:

- Bản thảo Ngữ pháp tiếng Pa Cô - Ta Ôi khoảng 300 - 350 trang A4.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

52. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật tạo đường hầm ống mật chủ-túi mật-da trong điều trị sỏi đường mật trong và ngoài gan tại Bệnh vin Trung Ương Huế.

Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế

Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá kết quả của phẫu thuật tạo đường hm ống mật chủ-túi mật-da.

- Xác định hiệu quả của kỹ thuật lấy sỏi qua đường hầm ống mật chủ-túi mật-da trong điu trị sỏi sót và sỏi tái phát đường mật trong và ngoài gan.

Sản phẩm dự kiến:

- Sổ tay lâm sàng và CD hướng dẫn quy trình phẫu thuật đường hầm ống mật chủ-túi mật-da.

- Chuyên mục truyền thông phát trên Đài truyền hình.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

C. CÁC NHIỆM VỤ KHCN CẤP TỈNH THEO PHƯƠNG THỨC TUYỂN CHỌN

53. Đề tài: Nghiên cứu đánh giá và đề xuất công nghệ nuôi hàu “thân thiện môi trường” tại đầm Lập An, huyện Phú Lc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá hiện trạng và tác động của việc sử dụng vỏ lốp xe cũ làm giá thể nuôi hàu tại đầm Lập An.

- Thử nghiệm và xây dựng quy trình công nghệ nuôi hàu phù hp tại đầm Lập An.

Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo đánh giá hiện trạng tác động của việc sử dụng lốp xe cũ làm giá thể nuôi hàu tại đầm Lập An.

- Quy trình công nghệ nuôi hàu “thân thiện môi trường”.

- Mô hình nuôi hàu.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

D. NHIỆM VỤ KHCN HỖ TRỢ CẤP CƠ SỞ

54. Đề tài hỗ trợ Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả việc chuyển đi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được thực trạng việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015 (theo danh mục các vị trí công tác cần chuyển đổi theo định kỳ ban hành kèm theo Quyết định 1532/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế).

- Xác định được rào cản, vướng mắc trong việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015.

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

Sản phẩm dự kiến:

- Bộ số liệu về thực trạng việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015.

- Dự thảo được quy trình khung của việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

55. Dự án hỗ trợ UBND thành phHuế: Thử nghiệm một số dịch vụ du lịch ứng dng vào các nhà vườn Huế trên địa bàn thành phố Huế.

Mục tiêu định hướng:

Tổ chức thành công một số dịch vụ du lịch vào các nhà vườn Huế.

Sản phẩm dự kiến:

- Mô hình với các dịch vụ: lưu trú, ăn ung, thư giãn.

- Báo cáo tổng hp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên Bản tin Khoa học và Công nghệ.

56. Đề tài hỗ trợ Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh: Nghiên cứu gii pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục tiêu định hướng;

- Đánh giá được thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh và việc sử dụng cán bộ, công chức cấp xã sau đào tạo ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2016.

- Xác định được nhu cầu, phương hướng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn 2020-2025.

- Đề xuất giải pháp (bao gồm giải pháp đổi mới mô hình đào tạo, bồi dưỡng) nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.

Sản phẩm dự kiến:

- Bộ số liệu và báo cáo xử lý số liệu.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Danh mục này có tổng cộng 56 đề tài, dự án./.