Quyết định 2906/QĐ-UBND năm 2016 về Bộ biểu mẫu văn bản hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh (do Sở Tài chính tham mưu), và thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế
Số hiệu: 2906/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2906/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ BIỂU MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND TỈNH (DO SỞ TÀI CHÍNH THAM MƯU), VÀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Tổ trưởng Tổ xây dựng hệ thống biểu mẫu văn bản hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ biểu mẫu văn bản hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh (do Sở Tài chính tham mưu), và thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Tài chính.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. T trưởng Tổ xây dựng hệ thống biểu mẫu văn bản hành chính chỉ đạo cập nhật Bộ biu mẫu văn bản hành chính (kèm theo Quyết định này) vào Hệ thống thông tin Biu mu văn bản hành chính của UBND tỉnh, hướng dẫn cập nhật, quản lý, vận hành và ứng dụng Bộ biểu mẫu hành chính đảm bảo chất lượng, khoa học, đồng bộ và hiệu quả trong quản lý tại đơn vị.

2. Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo triển khai, vận dụng khoa học và có hiệu quả Bộ biu mẫu văn bản hành chính nêu trên.

Ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và công b, cật nhật vào Hệ thống thông tin Biu mẫu văn bản hành chính của UBND tỉnh trong trường hợp bổ sung, điều chỉnh biểu mẫu văn bản hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

3. Việc khai thác Bộ biểu mẫu văn bản hành chính điện tử thực hiện theo Quy định quản lý, vận hành, khai thác Hệ thng thông tin biểu mẫu văn bản hành chính của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ xây dựng biu mu văn bản hành chính, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng các phòng, ban thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND t
nh;
- CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, CV: NV, CTTĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC

BỘ BIỂU MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND TỈNH (DO SỞ TÀI CHÍNH THAM MƯU), VÀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Thẩm quyền ban hành

Mã số

I.

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

 

 

1.

Quyết định

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM001

2.

Quyết định

Quy chế, nội quy cơ quan

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM002

3.

Quyết định

Thành lập các Hội đồng, Ban Chỉ đạo... của Sở Tài chính

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM003

4.

Quyết định

V/v phân b kinh phí cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM004

5.

Quyết định

V/v phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có KL thi công

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM005

6.

Quyết định

V/v phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có KL thi công

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM006

7.

Quyết định

V/v bổ sung kinh phí

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM007

8.

Quyết định

V/v chuyển nguồn kinh phí chưa thực hiện sang năm tiếp thực hiện

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM008

9.

Quyết định

V/v ban hành kế hoạch cải cách hành chính

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM009

10.

Quyết định

V/v xử lý khoản thu từ ngun thu xử lý vi phạm hành chính

Giám đốc S

00.12.H57.BM010

11.

Quyết định

V/v ban hành Danh mục, Chương trình công tác năm .... của Sở Tài chính

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM011

12.

Quyết định

V/v b nhiệm lại cán bộ quản lý

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM012

13.

Quyết định

V/v tạm cấp kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM013

14.

Quyết định

V/v phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM014

15.

Quyết định

V/v phân công công chức hướng dn tập sự

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM015

16.

Quyết định

V/v điu động công chức, viên chức

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM016

17.

Quyết định

V/v b nhiệm cán bộ quản lý

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM017

18.

Quyết định

V/v kéo dài thời gian giữ chức vụ cán bộ quản lý

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM018

19.

Quyết định

V/v điu đng và b nhiệm cán bộ

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM019

20.

Quyết định

V/v phê duyệt kế hoạch thanh tra

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM020

21.

Quyết định

V/v thanh tra

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM021

22.

Quyết định

V/v cử cán bộ công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM022

23.

Quyết định

V/v cho phép công chức, viên chức đi nước ngoài vì việc riêng

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM023

24.

Quyết định

V/v khen thưởng thành tích năm

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM024

25.

Quyết định

V/v công nhận danh hiệu thi đua

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM025

26.

Quyết định

V/v kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM026

27.

Quyết định

V/v nghỉ hưu đ hưởng BHXH

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM027

28.

Báo cáo

Báo cáo thực hiện công tác tháng, quý, 06 tháng, năm...

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM028

29.

Báo cáo

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kim soát thủ tục hành chính tháng, quý, năm

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM029

30.

Báo cáo

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, t cáo và phòng, chống tham nhũng quý, 06 tháng, năm

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM030

31.

Báo cáo

Báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bn quy phạm pháp luật

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM031

32.

Báo cáo

Báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm...

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM032

33.

Báo cáo

Báo cáo công tác quản lý Giá - Công sản tháng, quý, năm

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM033

34.

Báo cáo

Báo cáo tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng, quý, năm

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM034

35.

Báo cáo

Báo cáo công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm...

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM035

36.

Báo cáo

Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng, năm ....

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM036

37.

Thông báo

Thông báo kết quả thm tra quyết toán dự án

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM037

38.

Thông báo

Thông báo bổ sung cân đi ngân sách năm

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM038

39.

Thông báo

Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM039

40.

Thông báo

Thông báo kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM040

41.

Thông báo

Thông báo về kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng được Ngân sách đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM041

42.

Thông báo

Thông báo kinh phí khắc phục hậu quả do mưa lũ

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM042

43.

Thông báo

Thông báo kinh phí khen thưởng

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM043

44.

Thông báo

Thông báo xử lý nguồn tiết kiệm 10% dự toán chi phí thường xuyên

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM044

45.

Thông báo

Thông báo về chuyển tạm ứng sang cấp phát kinh phí

Giám đốc S

00.12.H57.BM045

46.

Thông báo

Thông báo bổ sung có mục tiêu vn đầu tư XDCB năm .... từ nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM046

47.

Thông báo

V/v phân công công việc

 

00.12.H57.BM047

48.

Thông báo

V/v trúng tuyển công chức, viên chức

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM048

49.

Thông báo

Thông báo cán bộ/công chức nghỉ hưu

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM049

50.

Giy mời

Giy mời đưa tin hội nghị, làm việc... (báo chí)

Giám đốc S

00.12.H57.BM050

51.

Giy mời

Giy mời tham dự hội nghị, làm việc... (chung nhiu người)

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM051

52.

Giy mời

Giy mời tham dự hội nghị, làm việc... (riêng một người)

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM052

53.

Công văn

V/v đăng ký, cử cán bộ tham gia, hội đồng, tổ chức tư vấn...

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM053

54.

Công văn

V/v đăng ký làm việc, đăng ký lịch công tác

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM054

55.

Công văn

V/v tham gia góp ý dự thảo

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM055

56.

Công văn

Công văn đề nghị thm định văn bản QPPL

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM056

57.

Kế hoạch

Kim soát thủ tục hành chính

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM057

58.

Kế hoạch

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM058

59.

Kế hoạch

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nước

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM059

60.

Kế hoạch

Kế hoạch tuyn dụng công chức

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM060

61.

Tờ trình

V/v đề nghị bổ nhiệm cán bộ

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM061

62.

Tờ trình

V/v đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM062

63.

Tờ trình

V/v đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM063

64.

Tờ trình

V/v đề nghị điều động và bổ nhiệm cán bộ

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM064

65.

Tờ trình

V/v đề nghị miễn nhiệm cán bộ

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM065

66.

Tờ trình

V/v đề nghị cử cán bộ phụ trách

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM066

67.

Tờ trình

V/v đề ngh nâng bậc lương thường xuyên đi với công chức

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM067

68.

Tờ trình

V/v đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đi với công chức do lập thành tích xuất sắc

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM068

69.

Tờ trình

V/v đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đ nghỉ hưu đối với công chức

Giám đc Sở

00.12.H57.BM069

70.

Tờ trình

V/v đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM070

71.

Tờ trình

V/v đề nghị thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM071

72.

Tờ trình

Tờ trình đề nghị ban hành văn bản QPPL

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM072

73.

Đề án

Vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức của sở

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM073

74.

Tờ trình

V/v phê duyệt phương án bán đu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM074

II. VĂN BẢN TRONG BỘ TTHC

75.

Tờ trình

Đề nghị phê duyệt danh mục, kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Có dự thảo QĐ UBND tỉnh)

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM075

76.

Chứng nhận

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách điện tử (Đơn vị dự toán)

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM076

77.

Chng nhận

Mã s đơn vị có quan hệ với ngân sách điện tử

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM077

78.

Quyết định

Phê duyệt quyết toán dự án (hoặc hạng mục dự án) hoàn thành

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM078

79.

Quyết định

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhóm B

UBND tỉnh (Sở Tài chính tham mưu dự thảo)

00.12.H57.BM079

80.

Quyết định

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhóm A

UBND tỉnh (Sở Tài chính tham mưu dự thảo)

00.12.H57.BM080

81.

Quyết định

Thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản (thẩm quyền Sở Tài chính)

Giám đốc S

00.12.H57.BM081

82.

Tờ trình

Thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản (dự thảo QĐ UBND tỉnh)

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM082

83.

Tờ trình

Giá khởi đim (dự thảo QĐ UBND tỉnh)

Giám đốc Sở

00.12.H57.BM083

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN