Quyết định 2905/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Số hiệu: 2905/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2905/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Công văn số 138/HĐND-KTNS ngày 24/10/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 405/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 09 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hương Trà với các nội dung như sau:

1. Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất:

- Đường nội đồng từ WB3 - Kim Khố tại xã Hương Toàn;

- Đường vào xưởng đúc Văn Thng tại phường Hương Chữ;

- Đường quy hoạch khu trung tâm phường Hương An (giai đoạn 2);

- Nâng cấp tuyến đường dân sinh từ thôn La Khê Trẹm đến đường du lịch cụm điểm di tích lăng Minh Mạng - lăng Gia Long tại xã Hương Thọ;

(Chi tiết đính kèm theo phụ lục 01)

2. Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đc dụng:

- Đường nội đồng từ WB3 - Kim Khố tại xã Hương Toàn;

- Đường quy hoạch khu trung tâm phường Hương An (giai đoạn 2);

- Nâng cấp tuyến đường dân sinh tthôn La Khê Trẹm đến đường du lịch cụm điểm di tích lăng Minh Mạng - lăng Gia Long tại xã Hương Thọ;

(Chi tiết đính kèm theo phụ lục 02)

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà có trách nhiệm:

1. Tổ chức công bố, công khai điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

2. Thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo Kế hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT và các PCT UBND t
nh;
- VP: Chánh VP và các PCVP;
- C
ng thông tin điện tử của tnh;
- Lưu: VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
(Đính kèm theo Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích (ha)

Loại đất hiện trạng

1

Đường nội đồng từ WB3 - Kim Khố

Xã Hương Toàn

1,52

- Đất trồng lúa: 0,67 ha;

- Đất giao thông: 0,63 ha;

- Đất thủy lợi: 0,1 ha;

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 0,01 ha;

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 0,11 ha;

2

Đường vào xưởng đúc Văn Thăng

Phường Hương Chữ

0,57

- Đất ở tại đô thị: 0,05 ha;

- Đất trồng cây lâu năm: 0,05 ha;

- Đất giao thông: 0,45 ha;

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa; 0,02 ha;

3

Đường quy hoạch khu trung tâm phường Hương An (giai đoạn 2)

Phường Hương An

0,62

- Đất trồng lúa: 0,06 ha;

- Đất bng trồng cây hàng năm khác: 0,52 ha;

- Đất giao thông: 0,01 ha;

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 0,01 ha;

- Đất bng chua sử dụng: 0,02 ha;

4

Nâng cấp tuyến đường dân sinh từ thôn La Khê Trẹm đến đường du lịch cụm điểm di tích lăng Minh Mạng - lăng Gia Long

Xã Hương Thọ

0,21

- Đất trồng lúa: 0,09 ha;

- Đất trồng cây lâu năm: 0,03 ha;

- Đất ở tại nông thôn: 0,02;

- Đất giao thông: 0,07 ha;

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG BSUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
(Đính kèm theo Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích (ha)

Trong đó diện tích xin chuyển mục đích sử dụng (ha)

Đất trng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

1

Đường nội đồng từ WB3 - Kim Khố

Xã Hương Toàn

1,52

0,67

 

 

2

Đường quy hoạch khu trung tâm phường Hương An (giai đoạn 2)

Phường Hương An

0,62

0,06

 

 

3

Nâng cấp tuyến đường dân sinh từ thôn La Khê Trẹm đến đường du lịch cụm điểm di tích lăng Minh Mạng - lăng Gia Long

Xã Hương Thọ

0,21

0,09

 

 

 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Ban hành: 15/05/2014 | Cập nhật: 23/05/2014