Quyết định 288/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bến đối với các phương tiện vãng lai của Bến xe khách thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Số hiệu: 288/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Mạnh Tuấn
Ngày ban hành: 12/05/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 288/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 5 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN VÃNG LAI CỦA BẾN XE KHÁCH THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/201 5; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 của Bộ Tài chính Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 68/TTr-SGTVT ngày 20/4/2022 về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án giá thu dịch vụ đối với phương tiện vãng lai của Bến xe khách thành phố Tuyên Quang ; Văn bản số 810/STC-QLGCS&TCDN ngày 12/4/2022 của Sở Tài chính về việc thẩm định phương án giá thu dịch vụ đối với các phương tiện vãng lai của Bến xe khách thành phố Tuyên Quang .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bến đối với các phương tiện vãng lai của Bến xe khách thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang như sau:

Số TT

Loại dịch vụ

Giá dịch vụ (đồng/lượt)

1

Xe máy (gồm cả xe máy điện, xe đạp điện)

3.000

2

Xe thô sơ (xe ba bánh)

5.000

3

Xe ô tô taxi, xe con, xe đến 07 chỗ ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2,5 tấn

10.000

4

Xe ô tô từ 08 chỗ trở lên, xe tải có trọng tải từ 2,5 tấn trở lên

15.000

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bến xe khách thành phố Tuyên Quang thực hiện thu tiền sử dụng dịch vụ xe ô tô ra, vào bến tại Bến xe khách thành phố Tuyên Quang theo đúng giá được quy định tại Điều 1 Quyết định này. Tự chịu trách nhiệm về quá trình tổ chức dịch vụ và hiệu quả kinh doanh của đơn vị theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Các sở: Tài chính, Giao thông Vận tải; Cục Thuế tỉnh: theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn Bến xe khách thành phố Tuyên Quang trong việc thực hiện giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến tại Bến xe khách thành phố Tuyên Quang được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở: Tài chính, Giao thông Vận tải, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Trưởng bến Bến xe khách thành phố Tuyên Quang; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phó CVPUBND tỉnh
- Lưu VT (Huy. THVX);

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Tuấn

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.