Quyết định 2867/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Vĩnh Long
Số hiệu: 2867/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Trần Hoàng Tựu
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2867/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI THỰC HIỆN TẠI TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP , ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP , ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-TTg, ngày 30/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, vay vốn Ngân hàng thế giới;

Căn cứ Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT , ngày 30/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, vay vốn Ngân hàng thế giới;

Căn cứ Công văn số 1537/TCQLĐĐ-HTQTKHCN, ngày 15/8/2016 của Tổng Cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuẩn bị triển khai Dự án VLIG sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2605/TTr-SKHĐT, ngày 16/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Vĩnh Long với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Vĩnh Long.

2. Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

3. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Long.

4. Mục tiêu đầu tư

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tính minh bạch của công tác quản lý đất đai tại địa bàn, thông qua việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và phát triển, vận hành một hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân.

- Thiết lập một cơ sở hạ tầng thông tin và môi trường nghiệp vụ số hoá thống nhất trong lĩnh vực đất đai được kết nối tới các ngành liên quan, cho phép mở rộng chia sẽ và tiếp cận thông tin phù hợp nhu cầu, không những giữa các cơ quan nhà nước có liên quan mà còn đối với lĩnh vực tư nhân và hộ gia đình, cá nhân.

5. Nội dung và quy mô đầu tư

Dự án gồm 3 hợp phần:

- Hợp phần 1: Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai.

- Hợp phần 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và triển khai hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu (MPLIS).

- Hợp phần 3: Quản lý dự án.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

7. Phương án công nghệ và kỹ thuật: Sử dụng, phát triển phần mềm MPLIS trên cơ sở công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) và công nghệ hệ quản lý cơ sở dữ liệu. Thiết kế sơ bộ của dự án đồng bộ với thiết kế sơ bộ của dự án Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai được Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1236/QD-BTNMT.

8. Tổng mục đầu tư: 1.303.220 USD tương đương 28.575.704.940 đồng.

Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 USD

STT

Chi phí theo dự án

Tổng số

Chia ra

Vốn vay

Vốn đối ứng

C1

Hợp phần 1: Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai

20,00

 

20,00

 

Đào tạo, truyền thông và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số

20,00

 

20,00

C2

Hợp phần 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và triển khai hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu (MPLIS).

1.046,91

1.001,84

45,07

C2.1

Triển khai hệ thống thông tin đa mục tiêu

730,90

730,90

 

C2.2

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

316,01

270,94

45,07

C3

Hợp phần 3: Quản lý dự án

236,31

83,06

153,25

C3.1

Hỗ trợ quản lý dự án

228,31

83,06

145,25

C3.2

Theo dõi và đánh giá

8,00

 

8,00

 

Tổng mục đầu tư

1.303,22

1.084,90

218,32

9. Nguồn vốn đầu tư

- Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB): 1.084.900 USD tương đương 23.788.602.300 đồng.

Trong đó:

+ Chính phủ hỗ trợ cấp phát 70%: 759.430 USD tương đương 16.652.021.610 đồng.

+ Chính phủ cho vay lại 30%: 325.470 USD tương đương 7.136.580.690 đồng.

- Vốn đối ứng (Vốn ngân sách tỉnh): 218.320 USD tương đương 4.787.102.640 đồng.

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017 - 2022.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu